Vedligeholdelse af kloaksystemet

Cirka 80 % af hovedkloaksystemet er undersøgt ved TV-inspektion. Herved er der opnået et kendskab til den fysiske tilstand af kommunens kloaksystem. Den fysiske tilstand kan tildels tilskrives ledningernes alder, men jordbundsforholdene har også en stor betydning. Endvidere råder kommunen over en række modeller for kloaknettet, som gør det muligt at foretage beregninger af belastningen af kloaksystemet f.eks. ved kraftige regnskyl.

Den fysiske tilstand af kloaksystemet samt modelberegningerne sammenholdes med driftserfaringer. Dette er grundlaget for prioriteringen af renovering af Gladsaxe Kommunes kloaksystem. Der renoveres p.t. årligt ca. 6-8 km offentlig kloakledning i kommunen.

Hvis der er kapacitetsmæssige problemer, omlægges kloakkerne til større ledninger. Hvis der ikke er kapacitetsmæssige problemer, foretrækkes det at bruge renoveringsmetoder, hvor opgravning af ledningerne undgås.

 

Arbejdsprøvning

En arbejdsprøvning er en afklaring af en borgers muligheder for at bestride et bestemt stykke arbejde i en virksomhed.

En arbejdsprøvning kan anvendes forud for en egentlig virksomhedsrevalidering og kan være en nødvendighed for at kunne lave en revalideringsplan. Men den kan også anvendes til præcist at kunne afklare, hvor meget en medarbejder kan arbejde, med hvad og hvor længe fremover.

Arbejdsprøvningen er ofte af kort varighed. Typisk en til tre måneder, alt efter behovet.

Arbejdstiden kan variere fra få timer til fuld tid. Under arbejdsprøvningen er der mulighed for at få hjælp til værktøj, arbejdsredskaber mv. Se også emnet indretning af arbejdsplads.

Hvis medarbejderen ikke har ret til løn under sygdom, er arbejdsprøvningen uden lønudgifter for virksomheden. Hvis medarbejderen har ret til løn under sygdom, refunderer kommunen sygedagpengebeløbet til virksomheden.

 

Forebyggende hjemmebesøg

Alle hjemmeboende personer, der er fyldt 75 år, bliver tilbudt to årlige besøg. Besøgene foretages af kommunens visitatorkorps.

Formålet med hjemmebesøgene er at henlede borgerens opmærksomhed på eksisterende hjælpeforanstaltninger, som vil kunne forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet.

Hjemmebesøgene skal medvirke til at støtte de ældres muligheder for at sørge for sig selv. Det kan f.eks. være at tage kontakt til håndværkere og andre, der kan løse praktiske opgaver eller tilskynde de ældres muligheder for at udbygge det sociale netværk.

Det er vigtigt, at de ældre støttes i at udnytte egne ressourcer og til at bevare funktionsniveauet længst muligt.

Er du fyldt 75 år, modtager du et brev fra kommunens visitatorkorps. Ønsker du ikke besøget, meldes telefonisk afbud.

Se sagsbehandlingstid.

Lovgrundlag: Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.

Af:
Senest opdateret: 27-01-2010