Kriterier for § 18 puljemidler

Som udgangspunkt kan alle foreninger og grupper, hvis målgruppe ligger inden for det frivillige sociale område komme i betragtning til § 18 støtte.

Målgrupper for frivilligt socialt arbejde i Gladsaxe Kommune

Det er i høj grad målgruppen for aktiviteten, der er med til at afgøre, om den ligger indenfor det frivillige sociale område. En idrætsforening kan f.eks. således godt betragtes som en frivillig social forening, hvis det primære formål med aktiviteten er målrettet en af de ovennævnte grupper

Målgruppen er overordnet set udsatte borgere i Gladsaxe, herunder

 1. Patient- og handicap-foreninger
 2. Misbrugere
 3. Udsatte børn og unge
 4. Borgere med etnisk minoritetsbaggrund
 5. Humanitære foreninger og menighedspleje
 6. Netværks- og selvhjælpsgrupper 
 7. Pårørende til borgere i målgruppe 1 til 4

Tre centrale betingelser, der alle skal opfyldes for at opnå økonomisk tilskud, er

 1. At aktiviteterne, der søges støtte til, er baseret på frivillig arbejdskraft, og den økonomiske støtte søges til at fremme og understøtte den frivillige indsats til fordel for borgere i Gladsaxe Kommune.
 2. At foreningen, gruppen eller aktiviteten er lokalt forankret i Gladsaxe Kommune. En ansøgning anses som lokalt forankret hvis:
  • Foreningen har hjemme i Gladsaxe Kommune,
  • aktiviteten fysisk foregår i Gladsaxe Kommune, eller
  • det kan sandsynliggøres, at aktiviteten er målrettet mod Gladsaxeborgere, f.eks. gennem lokale oplysningsaktiviteter.
 3. At målgruppen for aktiviteterne ligger indenfor den definerede målgruppe for det frivillige sociale arbejde i Gladsaxe.

Desuden lægges der ved behandling af ansøgningerne vægt på

 • At aktiviteten understøtter Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik
 • At aktivitetens formål er at engagere Gladsaxe Kommunes borgere og skabe gode sociale netværk for udsatte borgere.
 • At aktiviteten har til hensigt at komme et betydeligt antal Gladsaxeborgere til gode, el-ler at aktiviteten udfylder et behov for en mindre gruppe borgere, der ellers ikke tilgo-deses med andre tilbud.

Hvad ydes der støtte til

 • Udviklingsprojekter, der f.eks. etablerer nye samarbejdsrelationer mellem forskellige typer af foreninger eller mellem foreninger og lokale arbejdspladser eller virksomheder, involverer nye grupper af borgere som frivillige, eller på anden måde udfordrer de traditionelle rammer for det frivillige sociale arbejde.
 • Aktiviteter med fokus på rekruttering, kvalificering, supervision og fastholdelse af frivillige inklusive kurser, sociale arrangementer og honorarer
 • Konkrete aktiviteter for brugere udført af frivillige
 • Løbende driftstilskud inklusiv transport

Der ydes ikke tilskud til

 • Lønmidler til løbende foreningsdrift og administration eller til brugerrettede aktiviteter og ydelser
 • Huslejetilskud
 • Organisationer/klubber, som modtager tilskud i henhold til Servicelovens § 79.
 • Brugerråd, pårørendebestyrelser og borgerforeninger, der er tilknyttet en offentlig institution, medmindre aktivitetens formål kommer andre til gavn end institutionens egne brugere, eller aktiviteten er indgået som et samarbejde med en frivillig social forening.
 • Landsdækkende foreninger, medmindre de er aktive og/eller har en lokal afdeling i Gladsaxe Kommune.

Revision og evaluering

Når aktiviteten er afsluttet eller senest ved udgangen af det efterfølgende år, skal der indsendes regnskab for anvendelse af midlerne. Ved tilskud over 20.000 kr. skal en af foreningen udpeget revisor godkende regnskabet. Ved tilskud over 70.000 kr. skal en autoriseret revisor godkende regnskabet.

Husk evaluering af aktiviteterne

Der skal også indsendes en evaluering af aktiviteterne, som tilskuddet er anvendt til. Der skal anvendes et evalueringsskema, og Gladsaxe Kommune vurderer løbende disse for at få et indtryk af effekten af den økonomiske støtte. Evalueringerne giver Gladsaxe Kommune mulighed for at få et indblik i de enkelte foreningers arbejde og udfordringer samt at følge udviklingen indenfor det frivillige sociale arbejde lokalt.

Uforbrugte midler

Uforbrugte midler skal ved årets udgang tilbagebetales til Gladsaxe Kommune, eller der skal ansøges om tilladelse til at overføre midlerne til næste regnskabsår.
Underskud kan som udgangspunkt ikke overføres til næste år, men må dækkes af foreningen selv, medmindre der gives særlig dispensation.

Akutpulje

Der er mulighed for at søge opstartsstøtte til nye foreninger eller grupper eller støtte til akut opståede initiativer. Ved ansøgninger gælder de samme kriterier som for § 18 puljen. Der er ca. 25.000 kr. i akutpuljen. Der kan søges et starttilskud på max. 5.000 kr.

Der skal ikke anvendes ansøgningsskema

Ansøgninger stiles til Frivillighedskoordinatoren i De Frivilliges Hus, og godkendes af Social- og Sundhedsforvaltningen. Akutpuljen har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende hele året.

Regnskab og evaluering

Der skal i lighed med resten af puljen indsendes både et regnskab og et evalueringsskema, når aktiviteten er afsluttet eller senest ved udgangen af maj måned det efterfølgende år.

Yderligere information

Har du yderligere spørgsmål, eller er du i tvivl om hvordan du søger om § 18 støtte, kan du altid få hjælp i De Frivilliges Hus.