Tavshedspligt

Den frivillige har tavshedspligt og skriver under på dette i frivilligaftalen. Lederen har pligt til at sætte den frivillige ind i, hvad det vil sige at have tavshedspligt.

De frivillige skal følge gældende regler for tavshedspligt

Tavshedspligten følger de gældende regler for kommunale medarbejdere vedrørende personfølsomme oplysninger. Det er vigtigt at gøre den frivillige opmærksom på, at tavshedpligten ikke ophører, selvom den frivillige stopper som frivillig på jeres arbejdsplads.

I må ikke dele alle oplysninger med de frivillige

Reglerne om tavshedspligt for offentligt ansatte betyder, at kommunale medarbejdere ikke frit kan dele alle oplysninger med de frivillige. Der skal derfor altid indhentes samtykke fra borgeren til videregivelse af personfølsomme oplysninger. Når der er indhentet samtykke fra borgeren, kan medarbejdere videregive de nødvendige oplysninger til den frivillige.

Frivillige har ikke referatpligt i forhold til borgerkontakt

Fortroligheden mellem borgeren og den frivillige må ikke krænkes ved at kræve referater eller rapporter i forbindelse med kontakten. Den frivillige skal kunne gå til lederen med sin tvivl, hvis han eller hun i kontakten med borgere oplever noget, der giver anledning til bekymring.

Underretningspligt

Alle borgere – også frivillige – har underretningspligt. I Lov om Social Service §154 fastslås det, at: ”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”.

Det vil sige, at alle borgere har pligt til at underrette kommunen hvis der er mistanke om misrøgt af et barn eller ung under 18 år.

Mistanke om overgreb

Hvis I har mistanke om seksuelt overgreb på et barn eller ung, skal I straks kontakte kommunens specialistgruppe.

Mistanke om seksuelt overgreb