Bagsværd Kro

Håndkoloreret postkort dateret 2. januar 1907. Forrest går en soldat i uniform med sin cykel.

 

 

 

 

  

Christian den Fjerde (1588-1648) var en driftig herre. Han lod blandt meget andet anlægge og istandsætte Frederiksborgvejen fra København til Hillerød. Denne vej gik i modsætning til den gamle kongevej tværs gennem Gladsaxe og ikke mindst Bagsværd.

Hvor der var en stor, god vej, var der også naturligt behov for rastepladser, og i den forbindelse blev der oprettet mange kongeligt privilegerede kroer. Bagsværd Kro var dog ikke en egentlig kongelig privilegeret kro.

Bagsværd Kro blev oprettet samme år som Bagsværd By blev lagt ind under Frederiksdal Gods, nemlig i 1668. Det var altså godsejeren, der ejede kroen. Men da godsejeren i hine tider var royal, så fik kroen trods alt visse kongelige privilegier. Bl.a. fik kroforpagterne/ejerne lov til at brygge og brænde brændevin. Til gengæld skulle kroen forsyne de rejsende med kost og logi. I 1775 gav Christian den Syvende tilladelse til salg af spækhøkervarer, og senere blev der knyttet et bageri til kroen. På den måde blev kroen handelsbod for sognets beboere og en forløber for den senere købmandsforretning i forbindelse med kroen. Bagsværd Kro var i funktion indtil 1975, hvor den blev revet ned til fordel for parkeringspladser til den planlagte S-togsstation.

I kroens levetid skete der naturligvis ændringer i bygningen. Kroen brændte mindst to gange, men efter branden i 1856 fik kroen det udseende, som næsten uændret holdt sig, indtil den i 1905 fik tilføjet en ekstra etage. Fra 1905 til nedrivningen skete kun få ydre ændringer.

Til kroen hørte en gård som naturligvis hed Krogård. Krogård ligger i dag på Vadstrupvej 35. Længerne er for længst revet ned, men hovedbygningen ligger stort set uændret og kan ses fra vejen.

Skrevet af Eva Molin