Fra kirke til konge

På Højgårds tidligere jorder, nedenfor nuværende Skovalleen, ligger Nye Søe, Nivedam, Sommersøen eller som den hedder i dag: Nydam.

  

Efter reformationen i 1536 blev al kirkens ejendom officielt overdraget til kongen. Gladsaxe-Herlev sogn incl. Bagsværd by havde tidligere hørt under roskildebispen, men nu overgik bønder, gårde og jorder til Christian den Tredie. At være ejet af kongen blev regnet for bedre end at høre under en tilfældig herremand. Kongens bønder havde det generelt lettere, hvad f.eks. hoveriarbejde angik.

Godt og vel 100 år efter reformationen kom Frederik den Tredie til magten, og han oprettede i 1668 Frederiksdal gods som pendant til Dronninggård i Søllerød. Frederiksdal gods kom, foruden de store jorder i Lyngby, til at rumme bøndergårdene i Bagsværd incl. deres indbyggere – og ikke mindst de store skove i området.

Omkring 1670 ejede den energiske og praktiske dronning Charlotte Amalie Frederiksdal og Bagsværd. For at drive ejendommens indtægter i vejret effektiviserede hun fiskedambruget i bl.a. området ved Hulsø i Frederiksdal Storskov, og omtrent samtidig blev nuværende Nydam ved Skovalleen anlagt ved opstemning af en skovbæk. Det var hovedsageligt karper og karusser, der blev avlet i fiskedammene. På et kort fra 1771 kan man desuden se, at Nydam har været tæt omgivet af datidens parforceveje, d.v.s. konger og adelige har jaget kronhjorte omkring Nydam.

Da Christian den Sjette i 1744 skænkede Frederiksdal gods til gehejmeråd Johan Sigismund Schulin, fik Schulin ikke ret til alle godsets tidligere besiddelser, men han fik ejendomsretten til både Bagsværd Sø, Nydam og de øvrige damme i Bagsværd-området. Selve Bagsværd By var allerede i 1735 blevet adskilt fra Frederiksdal Gods.

Skrevet af Eva Molin