Opsætning af valgplakater

Regler for valgplakater

 • Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den juridisk ansvarlige for opsætningen (f.eks. partiorganisation) eller kontaktoplysninger på den person, der sætter plakaterne op.
 • Plakater må ikke være større end 0,8 m2.
 • Ophængning må først ske fra døgnets begyndelse den fjerde lørdag før valgdagen. 
 • På offentlige veje må valgplakater opsættes på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, el-master og indretninger til valgplakater fæstnet i jorden. På private fællesveje må valgplakater opsættes på master til vejbelysning og el-master.
 • Valgplakater må ikke dække autoriseret afmærkning som færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr. Valgplakater må heller ikke hindre oversigt eller udgøre en fare for trafiksikkerheden.
 • Valgplakater må ikke ophænges, så de medfører skader på vejtræer, vejbelysning, master eller anlæg til forsyning. Der må ikke sømmes, skrues eller nagles plakater op i træerne, ligesom der ikke må saves eller beskæres. Anvend strips eller snor.
 • Der må ikke opsættes valgplakater på motorveje, motortrafikveje eller deres ramper.
 • Der må ikke opsættes valgplakater i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
 • Der må ikke opsættes valgplakater på standere, som anvendes til færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr - det vil sige heller ikke på signalstandere.
 • Der må ikke opsættes valgplakater på højspændingsmaster, transformerstationer eller kabelskabe.
 • Der må ikke opsættes valgplakater nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant, og højden over cykelsti eller fortov skal være mindst 2,3 m. (link til illustration længere nede) 
 • Afstanden til strømførende ledninger skal være mindst 1,5 m.
 • Valgplakater skal være nedtaget senest otte dage efter valget. Det er praksis, at Gladsaxe Kommunes driftsafdeling nedtager selve valgplakaterne umiddelbart efter valget.

Gladsaxe Kommune har ret til at fjerne forkert opsatte valgplakater og kræve betaling for arbejdet.

Med hensyn til opsætning af valgplakater på vejtræer anmodes om forsigtighed og om at undlade opsætning på mindre træer. Skader på vejtræer og indretninger betales af den/dem, der har hængt op.

Jævnfør loven må opsætning også ske på hegn. By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der må menes offentlige hegn og ikke private grundejeres.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Brug af vejareal