Driftsforstyrrelser

Pludselig opståede skader - hvad skal jeg gøre?

Vand

  • Vandsprængninger

Offentlig ledninger repareres af det kommunalt ejede selskab Nordvand. Reparation af private ledninger påhviler grundejeren. Nordvand vil være behjælpelig med at lukke stophanen. 
 
Ved driftsforstyrrelser vedrørende drikkevandet og vandledninger kontaktes vagtafdelingen i Nordvand på telefon 39 45 68 68.

Kloak

  • Tilstoppet kloak
  • Oversvømmet kælder
  • For høj vandstand i søer

Ved tilstoppet kloak bør du først sikre, at der er gennemløb til ejendommens samlebrønd. Dette kan du undersøge ved at hæve dækslet til samlebrønden og for eksempel skylle i toilettet.
 
Ved driftsforstyrrelser vedrørende offentlig kloak kontaktes Nordvand på telefon 39 45 67 00

Veje- og gadeinventar

  • Svigt af lysregulering
  • Akut opståede huller i veje med videre
  • Væltede træer
  • Tilstoppede vejbrønde

Ved driftsforstyrrelser vedrørende offentlig vej kontaktes Driftsafdelingen på telefon 39 57 66 75.

Problemer med rotter?

Hvis du har mistanke om, at der er rotter på ejendommen, er det din pligt at melde det. Hvis du indberetter på selvbetjeningsløsningen får rottefirmaet besked direkte.

Indberet rotter

Regnvandshåndtering

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) betyder at man leder regnvandet ud på egen grund og nedsiver det lokalt. På den måde mindskes belastningen på kloakken og haven får mer-værdi i form af mere vand i haven.

Regnvandshjemmesiden
Vand og varme