Grønnemose Skole

Grønnemose Skole på forkant med reformen – helhedstilbud med masser af bevægelse

Af Henrik Reumert, skoleleder Grønnemose Skole

 Baggrund

I 2011 begyndte Gladsaxe Kommune en større forandringsproces på distriktsskolen i boligområdet Høje Gladsaxe. Målet var at styrke den sociale balance på skolen og skabe en profilskole for alle skoledistriktets børn og unge. Profilen blev bevægelse og idræt og samtidig besluttede Gladsaxe Kommune sammen med den lokale ledelse, at der på skolen skulle være en rød tråd for barnets hele dag, og at der skulle være særligt fokus på børnene trivsel. Derfor blev fritids-, ungdomsklub og værested lagt sammen med skolen til et helhedstilbud i 2011. Senere blev distriktsskolerne Høje Gladsaxe skole og Marielyst Skole samt fritids- og ungdomsklubberne Høje Gladsaxe og Piraten lagt sammen i august 2012 til Grønnemose helhedsskole.

Helhedstilbud med masser af bevægelse på forkant med reformen

Grønnemose Skole i Gladsaxe er en helhedsskole med en idræts- og bevægelsesprofil. Skolen er på mange måder på forkant med skolereformen. Især arbejdet med at skabe sammenhæng og trivsel i børnenes hele dag, har været en indsats siden 2011, og skolen har allerede fået mange og gode erfaringer med arbejdet.

Helhed og sammenhæng

Grønnemose Skole har udviklet flere forskellige projekter for at styrke helhed og sammenhæng for børnene. Et af de første projekter, der blev sat i gang allerede i 2011, var samarbejdet mellem skole og klub. Klubben blev en del af skolen, og der blev knyttet en klubmedarbejder til alle årgangstrin på skolen. Det har blandet andet skabt et meget tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og forældre - både omkring årgangen og især omkring den enkelte elev. For den enkelte elev betyder pædagogernes deltagelse i skoletiden, at der er bedre tid til at tale med de voksne om det eleven gerne vil, eller det eleven finder svært. Pædagogerne kan også i nogle sammenhænge bidrage til elevens læring med helt andre måder og metoder, end der ellers er mulighed for, hvis én lærer skal undervise en hel klasse, ligesom de i mange tilfælde kender eleverne fra deres fritidsliv, og måske derfra kan bidrage med viden om elevens styrkesider, så de også kan komme i spil i undervisningen. Dette har skolen f.eks. fokuseret på i forbindelse med fordybelses- og temaforløb. Lærere og pædagoger har været gode til at åbne op for samarbejdet, og det har en god effekt i forhold til børnenes læring og trivsel.
 

Lærere og pædagoger har været gode til at åbne op for samarbejdet, og det har en god effekt i forhold til børnenes læring og trivsel

Før i tiden førte lærerne tilsyn med børene i frikvarterene. Nu samarbejder pædagoger og lærere om tilsynet og aktiviteterne i frikvartererne, og deres erfaring med at arbejde med børn og unge på tværs af klassetrin og sociale baggrund, har bidraget til at frikvarteret er et spændende frirum, hvor alle eleverne kan udfolde sig og hvor den enkelte elev føler sig mere set og forstået.

Klubbens medarbejdere har udover deres pædagogfaglighed andre kompetencer, som også bliver brugt i skoleklub samarbejdet. For eksempel samarbejder medarbejdere i det kreative værksted med lærere omkring forskellige temaer, så eleverne kan forsætte deres projekter i klubben efter endt undervisning. På den måde får eleverne mulighed for en yderligere fordybelse i de projekter, de er i gang med.

Erfaringerne viser at skoleklub samarbejdet er med til at skabe en større sammenhæng og helhed for årgangen og det enkelte barn samt og er en markant forbedring af det tidligere samarbejde mellem skole og klub.

Trivsel og inklusion 

Lærere og pædagoger arbejder også sammen i skolens mentorkorps. Det blev etableret i 2011 med det formål at støtte børn og unge på skolen eller i klubben, der giver udtryk for at de ikke trives. Skolen har allerede mange gode erfaringer, og kan se at særligt udsatte børn profiterer af den opmærksomhed og muligheder, som en mentor kan give.

På Grønnemose Skole kan lærere og pædagoger i samarbejde med den unge og forældrene hurtigt reagere, hvis et barn viser tegn på mistrivsel ved at lave en målrettet støtte for det enkelte barn eller unge. Mentorforløbene bliver individuelt tilrettelagt, der bliver sat mål for forløbene og indsatsen dokumenteres. Mentorkorpset består af lærere og pædagoger, der har tilegnet sig de nødvendige kompetencer til opgaven.

En af skolens inklusionsmedarbejdere er en klubmedarbejder, der har delt arbejdstid i skole og klub; det skaber muligheden for at inklusionsarbejdet, kan forsætte i klubben efter skoletid. Medarbejderen har derved mulighed for at understøtte barnets udvikling i de to læringsmiljøer. Det er ofte klubmedarbejderen, der har kontakten til forældrene. SSP-kontaktfunktionen på skolen varetages også af en klubmedarbejder.

For at styrke trivsel og inklusion samarbejder skolen også med Fødevarebanken og har oprettet en morgenmadsklub, hvor elever i mellemtrinnet og udskolingen tilbydes gratis morgenmåltider på skolen.

Idræt- og bevægelsesprofil

Grønnemose Skole er en Idræts- og bevægelsesprofilskole. Det betyder at alle børnene har to ekstra lektioner i profilaktiviteter om ugen. Aktiviteterne kan være nogle helt andre end de aktiviteter, som vi kender fra den almindelige idrætsundervisning, derfor kan det både være lærere, pædagoger eller andre med en særlige kompetencer, som underviser eleverne i aktiviteterne. Pointen er, at opgaver og kompetencer er sammensat så eleverne får mest muligt ud af aktiviteterne.

For at styrke kvaliteten og mangfoldigheden i skolens profilaktiviteter har Grønnemose Skole lavet et samarbejde med foreningslivet og andre spændende samarbejdspartnere. Skolen har blandt andet samarbejde med Gladsaxe Ishockeyklub og Sports College Gladsaxe for skolens første klasser og for skolens syvende klasser. Samarbejdet med foreninger og andre private organisationer åbner op for helt nye muligheder og giver skolens elever mulighed for at prøve sportsgrene, møde professionelle trænere, klubber og foreninger, de ellers ikke ville komme i kontakt med.

Læring i bevægelse

Motion og bevægelse styrker børns læring, trivsel og sundhed. Derfor er skolens læringsmiljø indrettet, så det er muligt at lave bevægelse i fagene. Hver årgang på skolen har deres eget ”profilskab”, hvor der er forskellige materialer, som kan bruges til bevægelse i fagene. Børnene på Grønnemose Skole kan have ”Rulleskøjtematematik”, ”udsagnsordstafet” eller andre spændende bevægelsesmuligheder i fagene.

Brainbreakers og brainteasers

På Grønnemose Skole er der både ”brainbreakers” eller ”brainteasers” i undervisningen. Formålet er at give hjernen en god pause, så der kan komme ny energi. På den måde kan børnene bevare koncentrationen om læring gennem hele skoledagen.

Godt igang med skolereformen