Vadgård Skole

Synlig og tydelige regler er alfa omega i social læring

af Ole Hovmand, skoleleder, Vadgård Skole

Et centralt element i skolereformen er, at der skabes fokus på, hvordan klasseledelse kan sikre trivsel og bedre læring for eleverne. På Vadgård Skole har vi gennem de seneste to år arbejdet med et skoleomfattende udviklingsarbejde kaldet PALS, som skal løbe i tre år, og som netop understøtter 

denne målsætning i skolereformen.

PALS

PALS (positiv adfærd i læring og samspil) er et skoleomfattende udviklingsarbejde, der omfatter alle skolens klasser og medarbejdere. Formålet med PALS er at give medarbejderne viden og kompetencer til at skabe et godt læringsmiljø for eleverne, præget af ro og tryghed til faglig fordybelse.

Når PALS er afsluttet, vil lærerne og pædagogerne have erhvervet en række kompetencer, teknikker og metoder, som den pædagogiske forskning peger på har en effekt på det gode læringsmiljø. I dette skoleår har der været fokus på at styrke lærernes og pædagogernes viden og kompetencer til proaktiv klasseledelse, der indvirker positivt på den enkelte elev eller elevgruppes adfærd og læring i undervisningen.

Synlig læring – tydelige mål og evaluering af den enkelte elevs læring

Et andet centralt element i skolereformen er, at den enkelte elevs læring skal danne afsættet for lærernes og pædagogernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Der skal opstilles målsætninger for hvad eleven skal lære, og der skal skabes en pædagogisk praksis, hvor elevens læringsudbytte evalueres på baggrund af de opstillede mål.

I dette perspektiv har vi gjort os nogle erfaringer fra arbejdet med PALS, som i udgangspunktet kan anvendes i forhold til denne intention i skolereformen.

Fra PALS ved vi, at synlige og tydelige regler for den gode og ønskede adfærd er alfa og omega, når der skal skabes social læring for den enkelte elev. Ved at gøre reglerne tydelige og synlige for at eleverne bliver de bevidste om, hvad der er ønsket adfærd, og ikke mindst: i hvilken grad og hvordan de kan komme til at efterleve kravene til den ønskede adfærd.

Derudover ved vi fra PALS, at hvis eleverne skal have mulighed for at se på sig selv og enten ændre eller fastholde en positiv adfærd, så er det af helt grundlæggende betydning, at de får respons fra lærerne og pædagogerne omkring i hvilken grad deres adfærd lever op til værdierne og reglerne for god adfærd på skolen.

Trods disse paralleller til PALS, så er der på Vadgård Skole et overordnet behov for at fremme og udvikle en undervisningspraksis omkring den fagfaglige undervisning, hvor lærerne og pædagogerne opstiller læringsmål for den enkelte elev, og hvor den enkelte elevs udbytte af undervisningen løbende evalueres.

I lyset af dette gennemførte alle skolens lærere og pædagoger i uge 10-14 et pilotarbejde, hvor der var opsat en ramme for, hvordan planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen skulle praktiseres. Målet var at lærerne og pædagogerne skulle opnå erfaring med at praktisere en undervisning, hvor målene var eksplicitte og tydelige for pædagogerne, lærerne, eleverne og forældrene, og hvor der var gennemført en evaluering af, hvorledes den enkelte elev erhvervede de sociale og faglige kompetencer, der på forhånd var opsat mål for.

I planlægningsfasen formulerede lærerne, hvad der var undervisningens mål for perioden, og derefter formulerede de, hvilke læringsmål den enkelte elev skulle nå i perioden. I indskolingens årgangsteam (bh. kl.-3. klasse) samarbejder både lærere og pædagoger om undervisningen. I disse teams samarbejdede lærerne og pædagogerne derfor om at udarbejde sociale undervisningsmål og læringsmål.

Samarbejde med foreninger

For at leve op til skolereformen skal Vadgård Skole udbygge samarbejdet med eksterne parter – foreninger og det lokale erhvervsliv. Helt aktuelt har skolen drøftet og iværksat samarbejde med kommunens Musik- og Billedskole, Gladsaxe Bordtennisklub og AB.

Skolens ledelse har afholdt et samarbejdsmøde med ledelsen på Musik- og Billedskolen, og der tegner sig konturerne af et indhold, som kan blive meget spændende for begge parter.

Vadgård Skole har etableret kontakt med AB´s afdeling for fodbold, håndbold, tennis og cricket. Skolen har fået adgang til klubbens halfaciliteter og udstyr, og samarbejdet kan føre til at klubbens dygtige trænere kan gennemføre aktiviteter i skolens undervisningstid.

Bevægelse i undervisningen

Skolereformen dikterer, at eleverne har krav på gennemsnitligt 45 minutter bevægelsesaktiviteter om dagen. Dette stiller krav til, at lærerne og pædagogerne i højere grad end nu medtænker, hvordan bevægelsesaktiviteter bliver indarbejdet i undervisningen.

For at få inspiration til flere bevægelsesaktiviteter i undervisningen, har vi benyttet os af, at en af kommunens skoler, Grønnemose Skole, er profilskole med fokus på bevægelse.

I uge 15 og 17 fik vi derfor besøg af tre af Grønnemose Skoles bevægelseskoordinatorer, som holdt oplæg/kursus for skolens lærere om, hvordan bevægelsesaktiviteter kan medtænkes i undervisningen, hvad enten der undervises i dansk, matematik eller engelsk.

Godt igang med skolereformen