De 5 SSP pejlemærker

SSP er funderet i 5 centrale pejlemærker, som sikrer at alle SSP tiltag bygger på samme grundlæggende værdisæt

Systematisk

SSP arbejder systematisk med henblik på at skabe bedre fremadrettede tiltag og sikre en høj kvalitet, hvad enten det er gadeteamets daglige logbog, som skaber grundlag for det videre arbejde, eller netværksmødernes faste mødekadence og struktur, som skaber grundlag for konkrette handleplaner.

Dynamisk

SSP skal imødekomme de mange spontane hændelser og henvendelser som kan opstå hos borgere, institutioner og i erhvervslivet, derfor er det en forudsætning at SSP agerer dynamisk og fleksibelt i forhold til de nærværende arbejdsopgaver, hvad enten det handler om etablering af akutte netværk eller at mobilisere gadeteamet hvor det brænder på.

Helhedsorienteret

SSP er bindeleddet mellem politi, skole og sociale foranstaltninger, derudover indgår SSP i mange forskelligartede netværk med repræsentanter fra boligsociale enheder, erhvervslivet og foreningslivet blandt mange andre. Det er en forudsætning at SSP arbejder helhedsorienteret, ved at anvende denne vidensdeling og disse nøglepersoner, når der etableres tiltag eller skabes netværk.

Forebyggende

SSP arbejder ud fra en forudsætning om, at alle tiltag skal have et forebyggende langtidsvirkende sigte, for at sikre at mindst mulige unge i Gladsaxe Kommune udvikler eller får forstærket risikoadfærd. Uanset om der er tale om proaktive eller reaktive tiltag, skal SSP tænke fremadrettet forebyggelse.

Borgernær

SSP skal arbejde tæt på borgerne og erhvervslivet, dels med hensyn til konkrette henvendelser, hvor SSP agerer bindeled mellem politi, skoler og sociale instanser, men også i forhold til tiltag og netværk, hvor borgerne og erhvervslivet skal tænkes ind i kommunikationsstrømmen.

Den nye SSP strategi