Den generelle indsats

Relevante ungdomsproblematikker sættes på dagsordenen gennem undervisningsmateriale og generelle tiltag. Den generelle forebyggende indsats retter sig mod alle unge, også selvom der ikke er vist tegn på uhensigtsmæssig adfærd.

Den generelle indsats

Den generelle SSP indsats i Gladsaxe Kommune dækker over det overordnede og generelle forebyggende proaktive arbejde og har som hovedformål at tilrettelægge den forebyggende undervisning der skal implementeres på skolerne, ungdomsuddannelserne og klubberne.

Det er hensigten at skabe et stærkt forebyggende miljø på alle kommunens skoler, ungdomsuddannelser og klubber. SSP skal formidle og støtte institutionerne i implementeringen af de forebyggende tiltag. Endvidere skal der afholdes dialogmøder og temadage for SSP-lærere og pædagoger, hvilket har til formål at vidensdele og diskutere aktuelle udfordringer.

Det proaktive undervisningsmateriale skal indgå som en del af den understøttende undervisning og retter sig primært til mellemtrinet og udskolingen i skolen, samt på ungdomsuddannelserne til unge under 18 år. Der skal laves et målrettet forebyggende arbejde i klubberne, hvor formålet er, at frontpersonalet, som er i tæt kontakt med de unge og det omgivende lokalområde, etablerer et trygt miljø, hvor de unge kan færdes. 

Undervisningsmaterialet skal endvidere suppleres med relevant oplægsmateriale og temadage. Dette kan SSP-lærere og pædagoger anvende i deres forældresamarbejde og den generelle vidensdeling på elevniveau – eksempelvis når elever retter henvendelse omkring informationer vedrørende skoleopgaver eller borgere retter henvendelse omkring bekymrende rusmiddeladfærd på klasseniveau.

SSP indgår kvalitativt i samarbejdet med Social Balance, ungemiljøet, skoler, beboerrådgivninger, Ungeenheden og Familieenheden mv.

SSP er opdateret inden for ny forskning omkring relevante tematikker, undervisning og tendenser på området.

Den nye SSP strategi