Den mobile indsats

Der ydes hjælp og støtte, til grupper af unge der enten har behov for en ekstraordinær indsats, eller som blot har brug for særlig opmærksomhed, for at undgå at der udvikles en uhensigtsmæssig adfærd på sigt. Den mobile indsats er altovervejende tryghedsskabende og samarbejder tæt med borgere, forretningsmiljøerne og de lokale institutioner.

Den mobile indsats er forankret i et nyetableret mobilt gadeteam ”GADEPLAN”. Det mobile gadeteam har til hovedopgave at støtte, vejlede og hjælpe grupper af unge der – af forskellige årsager, ikke længere kan indgå i kommunens eksisterende tilbud, og derfor opholder sig i lokalmiljøet. Gadeteamet arbejder med en forudsætning om at være tryghedsskabende, ligeledes med fokus på at forebygge uhensigtsmæssig adfærd.

Gadeteamet er tryghedsskabende i lokalsamfundet og øger synligheden af SSP blandt borgere og de erhvervsdrivende. Gadeteamet fremstår tydeligt i bybilledet.

Medarbejderne i teamet indgår i tæt samarbejde med eksisterende tilbud og aktører, hvor der måtte opstå et behov. Således er gadeteamet dynamisk funderet og vil eksempelvis være at finde, når der i kommunen afholdes arrangementer såsom Gladsaxedag, Bagsværd- og Søborgnat, klub- og foreningsfester, skolernes sidste skoledag og andre arrangementer af mere lokal karakter.

SSP konsulenterne leder og koordinerer det mobile gadeteam i Gladsaxe. Disse tager dagligt stilling til, hvor gadeteamet skal indsættes og arbejde. Gadeteamets medarbejdere skriver derudover en daglig logbog, hvor der redegøres for hændelser i lokalmiljøet. Logbogen anvendes til udarbejdelse af handleplaner og videre koordinering af den mobile gruppeorienterede indsats.

Gadeteamet har også en opfølgende funktion, idet de sikrer at eventuelle problematikker bliver bragt til relevante aktører, i den henseende kan de rådgive og vejlede omkring kommunens eksisterende tilbud, eller de kan agere mere hands-on, ved eksempelvis at følge en ung hen til et eksisterende tilbud eller lignende.

Det er en forudsætning at SSP løbende opkvalificerer gadeteamets medarbejdere med viden omkring relevante tendenser på området.

Den nye SSP strategi