Kong Hans Allé

Hvad skal der ske på det grønne område syd for Kong Hans Allé?

Områdets terræn har ændret sig meget i forhold til den tidligere flade boldbane. Terrænreguleringen er lavet for at kunne håndtere regnvandet fra en del af Kong Hans Allé, samt på sigt at kunne håndtere regnvand fra skolen og børneinstitutionerne. Ikke alt terrænregulering er lavet for, at kunne håndtere regnvandet, terrænreguleringen skyldes primært ønsket om at give børnene på skolen og i institutionerne nye muligheder for fysisk udfoldelse. Gladsaxe Kommune har modtaget klager over indbliksgener grundet terrænreguleringen, og dele af jordvolden er nu fjernet på grund af disse indsigtsgener.

Gladsaxe Kommune lægger denne vinter en plan for en proces med at få inddraget skolen, institutionerne og områdets beboere i parkens videre udvikling, så den ikke alene håndterer regnvand, men også kan indgå i den lokale skoles og børneinstitutioners aktiviteter og give det lokale byliv et mere attraktivt grønt område. Det er en proces som vil blive startet op i første halvår af 2017.

Det er bevidst valgt ikke at så græs i området, men i stedet lade de frø der er i jorden spire. En del af den videre udvikling vil blive at planlægge beplantningen for parkens fremtidige udseende.

Cykelstierne og regnvandsprojektet er færdiganlagt i 2016. Den videre udvikling af området syd for Kong Hans Allé fortsætter i 2017.

Regnvandet holdes i området

Kong Hans Allé er en del af Buddinge-området, der flere gange har oplevet problemer med oversvømmelser. Blandt andet har Buddinge Station, som er et vigtigt trafikalt knudepunkt i området, flere gange haft kraftige oversvømmelser. Projektet hjælper hele området både ved almindelige regnskyl og når der kommer store skybrud.

Regnvandsbedene langs Kong Hans Allé og det store grønne område syd for vejen bidrager begge til håndteringen af regnvandet. Det grønne areal vil kunne håndtere meget kraftige regnskyl og holde vandet et sted, hvor det ikke er til skade for boligejerne eller trafikken i området. Ved at fjerne vejvandet fra fælleskloakken mindskes belastningen på kloaksystemet, og de grønne regnbede fungerer som en erstatning for en traditionel separatkloakering. Regnvandet vil fordampe og nedsive på stedet. Om vinteren hvor vejen saltes vil regnvandet blive ledt til kloakken, så vejsaltet ikke ender i grundvandet.

Ny kombination: Regnvandsbede og cykelstier

Den nye cykelsti på Kong Hans Allé gør cykelturen i skole mere tryg og sikker for Gladsaxes børn og er samtidig med til at aflaste kloaksystemet, både når der kommer store skybrud og almindelige regnskyl. Dette gøres blandt andet ved hjælp af regnvandsopsamlende blomsterbede.

Projektet på Kong Hans Allé er udført i et samarbejde mellem Nordvand og Gladsaxe Kommune, der besluttede at anlægge cykelstier og seperatkloakering som et fælles projekt. Oprindeligt havde Gladsaxe Kommune planlagt kun at anlægge cykelstier på Kong Hans Allé, da det er en skolevej, men Nordvand sprang til og foreslog at kombinere cykelstien med klimatilpasning og en separat kloak, så fælleskloakken aflastes, og regnvandet håndteres lokalt.

Kong Hans Allé er Gladsaxes første ”grønne vej” og er samtidig en af de første grønne veje i Danmark.

Flere grønne veje på tegnebrættet

Gladsaxe Kommune og Nordvand har flere grønne veje på tegnebrættet. I 2017 vil der blive anlagt flere grønne veje i kvarteret øst for Møllemarken.

Cykelstien på Kong Hans Allé er en del af kommunens projekt, Gladsaxe Cykler, hvor kommunen i årene fremover vil bygge cykelstier på en række skoleveje.

Læs mere om regnvandshåndtering på gladsaxe.dk/regnvand

Læs mere om indsatsen for cyklisme på gladsaxe.dk/cykler

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til:

Daniel Grube Pedersen danped@gladsaxe.dk tlf.: 39 57 58 88

Nina Moesby Bennetsen nimobe@gladsaxe.dk tlf.: 39 57 59 36

Klimatilpasning i Buddinge