Separatkloakering i Kagsåkvarteret kan ske uden VVM

Gladsaxe Kommune har modtaget en anmeldelses for et projekt der omhandler en separatkloakering af Kagsåkvarteret. Projektets formål er; at aflaste fællessystemet og dermed også Kagsåen, at sikre Kagsåkvarteret mod skybrudshændelser, så der ikke vil forekomme mere end 10 cm vand på terræn samt at sikre området med fremtidige oversvømmelser.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 11 a. i VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016. (Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscenter og parkeringspladser).

Gladsaxe Kommune har screenet projektet og vurderer, at det kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden en forudgående VVM-redegørelse.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byplanafdelingen på telefon 39 57 50 43 eller på e-mail til byplanoglandskab@gladsaxe.dk

  1. Afgørelse
  2. Anmeldelse
  3. Oversigtskort

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Du kan kun klage over retlige forhold i sagen, det vil sige spørgsmål om overholdelse af planlovens regler om behandling af VVM-sager. Klagen sendes til Gladsaxe Kommune, der som udgangspunkt og så vidt muligt inden for tre uger, videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagen sendes til byplan@gladsaxe.dk eller som brev til Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg. Klagefristen er 4 uger og klagen skal være modtaget af Gladsaxe Kommune senest 10.01.2017

Yderligere oplysninger om klageregler herunder gebyr fremgår af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Hvis du vil indbringe spørgsmålet om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse.  

Borger