Vedtagelse af ændringer i plejeplan for Bagsværd Søpark 2014-2023

Trafik- og Teknikudvalget vedtog 24. oktober 2016 ændringer i plejeplanen. De vedtagne ændringer i plejeplanen offentliggøres nu ifølge Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn.

De vedtagne ændringer omfatter flytning af to grupper af æbletræer til andet sted i kommunen samt bevaring af det stynede piletræ ved søbredden. Som følge heraf skal tekst og plejeplankort rettes.

Se plejeplanen på Gladsaxe Kommunes planportal under Natur -> Plejeplaner.

Klagevejledning
Afgørelsen om de vedtagne plejetiltag kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. Naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr 951 af 3. juli 2013, § 78. Klageberettigede er grundejere, relevante offentlige myndigheder, samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller varetager væsentlige rekreative interesser, jf. Naturbeskyttelsesloven § 86.

En eventuel klage skal oprettes på direkte på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ”klageportal”. Klagen skal være oprettet på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 27. december 2016.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr til behandling af klagen på 500 kr., som nævnet opkræver ved oprettelse af klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen findes på klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 29. maj 2017.

Retsvirkning af plejeplanen

Efter Naturbeskyttelsesloven § 87 må plejeplanen ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, med mindre nævnet bestemmer andet.

Borger