Vedtagelse af plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2016-2025

En revision af plejeplan for Smør- og Fedtmosen er blevet vedtaget af Gladsaxe Kommunes Trafik- og Teknikudvalg 24. oktober 2016. Plejeplanen og udvalgets beslutning offentliggøres nu ifølge Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn.

Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Herlev Kommune udarbejdet plejeplanen i overensstemmelse med fredningen af 13. august 2003. Plejeplanen beskriver de plejetiltag, der er nødvendig for at opfylde fredningsbestemmelserne, og gælder i en 10-årig periode. 

Plejeplanens indsatsområder er primært rettet mod at fastholde de lysåbne arealer, skabe udsigt til søer, rydde krat ved søer for at sikre paddernes levesteder samt bekæmpe invasive arter. Endvidere rekreative tiltag som udskiftning af inventar, skiltning af løbe- og vandreruter og opsætning af grill.

Plejeplanen omfatter i Gladsaxe Kommunes del af det fredede område kommunalt ejede arealer, private parceller og to mindre arealer ejet af henholdsvis Nordvand A/S og Vejdirektoratet.

Se plejeplanen på Gladsaxe Kommunes Planportal.

Klagevejledning
Afgørelsen om de vedtagne plejetiltag kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. Naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr 951 af 3. juli 2013, § 78. Klageberettigede er grundejere, relevante offentlige myndigheder, samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller varetager væsentlige rekreative interesser, jf. Naturbeskyttelsesloven § 86.

En eventuel klage skal oprettes på direkte på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ”klageportal”. Klagen skal være oprettet på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 13. december 2016.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr til behandling af klagen på 500 kr., som nævnet opkræver ved oprettelse af klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen findes på klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene jf. Miljøbeskyttelsesloven §101, stk. 1. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 15. maj 2017.

Retsvirkning af plejeplanen
Efter Naturbeskyttelsesloven § 87 må plejeplanen ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, med mindre nævnet bestemmer andet.

Borger