9A - Struktur og forudsigelighed

I 9A kommer dagligt 8 brugere i alderen 19-40 år, alle udviklingshæmmede med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og/eller andre udviklingsforstyrrelser.

Brugerne på 9A

På 9A kommer dagligt 8 brugere, alle mennesker med udviklingshæmning samt autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og/eller andre udviklingsforstyrrelser. Brugergruppen er i alderen 20-40 år, de har alle brug for et tilbud, hvor struktur og forudsigelighed er gennemgående, ved hjælp af forskellige former for støttesystemer, baseret på brugerens kognitive funktionsniveau og forudsætninger. Brugergruppen kan have problemskabende og udad reagerende adfærd. Brugerne er i nogen grad selvhjulpne, men har konkret behov for støtte og motivation, for at kunne være så selvforvaltende i eget liv som muligt.

Aktiviteter og samvær

Aktiviteter og samvær tilrettelægges ud fra den enkeltes ønsker, (sær)interesser og behov. Mange brugere magter, grundet deres handicap, ikke samvær med andre brugere, og aktiviteter tilrettelægges og udføres med respekt herfor. Dog arbejder vi med udvikling af brugernes sociale kompetencer og relationer til andre ved hjælp af bl.a. spil og kreative aktiviteter man kan være sammen om.

Vi er ude af huset dagligt, på gå, bus- og cykelture, og for nogles vedkommende på tur med offentlige transportmidler. Der spilles spil, høres musik, ses film og laves kreative ting. Herudover har enkelte brugere, som led i strukturen, arbejdsopgaver der udføres i løbet af dagen.

Hjælp og støtte

Brugerne anvender relevante støttesystemer, hvor dagsstrukturen er tilpasset den enkelte, disse er sammensat ved hjælp af f.eks. board-maker, fotos eller piktogrammer. Vi understøtter, ved behov, med tegn til tale.

Overordnet tilstræber vi at nedbringe den enkeltes stress- og evt. angstniveau, ved hjælp af Low Arousal- tilgangen, dette kan komme til udtryk i form af afskærmning, at medarbejderens krops- og verbale sprog udstråler ro, rutiner og forudsigelighed. Herudover er lokaler, så vidt muligt, indrettet med samme tilgang; akustikregulering, farvevalg, o.l.  Vi har lokaler, hvortil brugerne kan trække sig tilbage ved behov.

Der ydes også hjælp og støtte til personlig hygiejne, samt andre praktiske gøremål.

9A har et særligt skærmet miljø med plads til to brugere.

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær