Nyhedsbreve og aktuelle informationer

Nyhedsbrevene udgives i samarbejde med praksiskonsulenterne Mette Ødum og Nanna Hartmann.

Nyhedsbreve udkommet i 2016:
 

December 2016: Lungesatsning, parkinson-konsulenter, AK-behandling, FMK vejledning, gratis rygestop kurser
November 2016: Samarbejde om børn med sundhedsplejen, familieafdelingen og PPR
Oktober 2016: Ny besøgsrunde, National Lungesatsning med tidlig opsporing af KOL, Gladsaxe er bedst til at hjælpe de psykisk sårbare, Rusmiddelcenteret informationskampagne i ugerne 42, 43 og 44 
September 2016 (pdf): Lettere henvisningspraksis til patienter med diabetes, KOL eller Hjertekarsygdomme - rehabilitering; Gladsaxe Kommunes tilbud på rygområdet; Husk at orientere sygeplejen, når I som praktiserende læger laver ændringer i FMK.
August 2016: (pdf) Dosisdispensering genoptages efter pause. Lægesystemer er nu opgraderet til at håndtere det igen; Tryghedskassen og dokumentation i FMK; Ny hjerneskadekoordinator for ikke-erhvervsaktive borgere; ”Sundt Liv Vejledning” åbner nu i Værebro Park hver tirsdag kl. 14.00-16.00
Maj 2016: (pdf) FMK er ikke et doseringsredskab; HOTLINE for læger til Jobcenter Gladsaxe; Information om Botilbuddene på Granvej (tidligere Ringbo)
marts 2016: (pdf) Ny mulighed for henvisning af sårbare borgere +65 til ”Forebyggende hjemmebesøg” fra kommunen, Mulighed for henvisning af nytilkomne flygtningefamilier til sundhedspleje, Nye vejledninger fra Sundhedsstyrelsen om vækst og ernæring til 0-5 årige, Edifacter fra læger journaliseres i deres fulde ordlyd i borgerens omsorgsjournal. 

Nyhedsbreve udkommet i 2015:
Januar 2015: (pdf) Orientering om kommunens implementering af FMK
Marts 2015: (pdf) Visitation til Akutpladserne på TCG, Opfølgende hjemmebesøg, Tilbagemelding på underretninger fra Familieafdelingen, Fælles regler for medicin ved udskrivelsen fra hospital, Ny webbaseret selvhjælpsguide: #Frifrahash
Maj 2015: (pdf) PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) for børn og unge (0-18), Børn i sorg, Helbredsmæssige Vurderinger af flygtninge og deres familiemedlemmer.
Juni 2015: Resultat af spørgeskemaundersøgelse om samarbejdet med Gladsaxe kommune, ammerådgivere, urin- og afføringsincontinens hos børn, tidlig indsats for børn (1-7 år) med overvægt.
August 2015: Postkort-holder hos læger til info om Kommunens Sundhedstilbud. Akuttilbud for borgere i Gladsaxe med akut psykisk krise, døgntilbud. Rygkursus for borgere med nyudredte lænderyglidelser i Træningscenter Gladsaxe.
September 2015: FMK – servicemeddelelse, ”Lær at tackle-kurser” og  Støtte- og kontaktperson for borgere med sociale problemstillinger, via Råd & Indsats
November 2015: FMK: status og opdatering, forløbsprogram for lænderyg - målgruppe og status på forløb, sundhedstilbud og –kontakter på SOFT-portalen er opdateret, telemedicinsk sårpleje
December 2015: Flygtninge i Gladsaxe  2016; PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) for børn og unge (0-18 år)

Nyhedsbreve udkommet i 2014:
Januar 2014: (pdf) Diabetesskole til borgere med pakistansk og tyrkisk baggrund, rygkursus og FMK
Februar 2014: (pdf) Hjemmeplejens distrikter, subakutte lægetider og samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og almen praksis
Bilag februar: (pdf) Vejfortegnelse 22.1.2014
Maj 2014: (pdf) Rygkursus og træningsforløb, diabetesskole på arabisk, Mens Health Week og Hjerteskolen
Bilag maj: (pdf) Plakat Mens Health Week 2014
August 2014: (pdf) Børn og Unge, Sundhedsplejen og Familieafdelingen
Oktober 2014: (pdf)  Bækkenbundstræning for mænd med pro-statakræft. Udvidet mulighed for henvisning til rygestop. Resultat af spørgeskemaundersøgelse.
November 2014: (pdf) Orientering om kommunens implementering af FMK
December 2014: (pdf) Nyt tilbud om ’Patient- og pårørendevejleder’. Visiteret tilbud til borgere med psykiske og sociale vanskeligheder. Udvidet mulighed for henvisning af moderat overvægtige til diætist.

Nyhedsbreve udkommet i 2013:
Februar 2013: (pdf) Akut team, Hjerterehabilitering
April 2013: (pdf) Kommunal indsats for gratis HPV-vaccine
Bilag april: (pdf) Notat fra Statens Serum institut
Maj 2013: (pdf) Rusmiddelcentrets tilbud, Ydelser til terminale borgere og Mens Health Week
August 2013: (pdf) Pårørendegruppe ved hjerneskade, sorggruppe og oversigt over tilbud til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund med sociale problemer.
September 2013: (pdf) Anonym alkoholrådgivning, uge 40 kampagne og ændringer i alkoholbehandling
November 2013: (pdf) Lokal rygestopkampagne og muligheder for telefonisk rådgivninger
Bilag november: (pdf) kampagne postkort

Nyhedsbreve udkommet i 2012:
Januar 2012: (pdf) Forebyggelige indlæggelser, palliativ fysioterapeut, faldkonsulent, sundhed og vægttab, jobcenter hotline, forebyggende hjemmebesøg.
Marts 2012: (pdf) Bliv praksis konsulent - og få indflydelse! "Status for diabetes", Elektronisk henvisning.
Bilag marts: (pdf) Elektronisk henvisning
Maj 2012: (pdf) Praksiskonsulent søges, omorganisering af Trænings- og Plejeområdet, Elektronisk henvisning.
August 2012: (pdf) Nyt fra Rusmiddelcenter, Projekt Styrket Hjerneskaderehabilitering
September 2012: (pdf) Familieafdelingen, Sundhedsplejen
November 2012: (pdf) Kurser, sårprojekt og lokaler
December 2012: (pdf) Dosisdispensering, arbejdsgang vedr. D+R af urin, Nyt Rehabiliteringsteam tilknyttet Træningscenter Gladsaxe

Nyhedsbreve udkommet i 2011:
April 2011: (pdf) Børn og unge, psykisksyge, sygemeldte borgere
Bilag april: (pdf) Ovresigt over aktiviteter i Forebyggelsescentret
Maj 2011: (pdf) Elektronisk udveksling af oplysninger mellem praktiserende læger og Gladsaxe Kommune
Bilag maj: (pdf) MEDcom information
Juni 2011: (pdf) Omhandler kræft
September 2011: (pdf) Ny praksiskonsulenter, Rehabiliteringspladser, edifact på Rusmiddelscenter, dobbeltdiagnose, børn med overvægtsproblemer, jobcenter hotline, kræftkoordinator, borgere med kroniske smerter, borgere med BMI 30+
December 2011: (pdf) Palliation, Diabetesskole, kompetenceudvikling af  sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter på diabetes området. Rehabiliteringspladser som alternertiv til(uhensigtsmæssig) indlæggelse.
Bilag december: (pdf) Beskrivelse af Diabetesskole

Nyhedsbreve udkommet i 2010:
Januar 2010:(pdf,) Diabetesprojekt og kræftrehabilitering
April 2010:(pdf) Ny leder af Forebyggelsescentret, Sygeplejeklinikker, Projekt Tilbage Til Arbejdet
Maj 2010:(pdf) Nyt rusmiddelscenter, Adrenalin/Insulin og visitation til træning
Juni 2010:(pdf) Tidlig indsatstil børn og familier. Tilbud til borgere med overvægt
August 2010:(pdf) Træning
August 2010:(pdf) Tilbud i Forebyggelsescentret
September 2010: (pdf) Psykiatri
November 2010: (pdf) Trænings- og Plejeafdelingen
November 2010: (pdf) Bilag
December 2010: (pdf) Arbejdsmarkedsområdet

Nyhedsbreve udkommet i 2009:
Marts 2009:(pdf) Nyt fra Familienafdelingen
Maj 2009:(pdf) Hjemmeplejen, træningsendheden, diætist henvisning
Juni 2009:(pdf) Møde i lægelauet
Oktober 2009:(pdf) Sygedagpenge
December 2009:(pdf) Elektronisk  håndtering af LÆ blanketter

Udkommet i 2008:
November-december 2008:(pdf) Ny tværfaglig indsats - Råd og indsats
Oktober 2008:(pdf) Visitation til midlertidige pladser på Kildegården og Ny insulin
September 2008:(pdf) Diætist, faldklinik, mindfulness og læge
August 2008:(pdf) Status på Mindfulness og Faldklinik
Juni 2008:(pdf) Kræft, selvhjælpsgrupper
Maj 2008:(pdf) Psykiatri, klinisk diætist
April 2008:(pdf) Projekt "Hold fast i arbejde"
Marts 2008:(pdf) Pleje- og Omsorgsafdelingen og visitation, henvisningsvejledning
Februar 2008:(pdf) Forebyggelsescenterets hjemmeside, offerrådgivning
Januar 2008:(pdf) Referat af lægemøde 28.01.2008

Nyhedsbreve udkommet i 2007:
November 2007:(pdf) Værgemålssager, praksislokaler
Oktober 2007:(pdf) Familieafdelingen
August 2007:(pdf) Kostrådgivning
Juni 2007:(pdf) KOL-rehabilitering, influenzavaccination
Maj 2007:(pdf) Tilbud i forebyggelsescenteret
April 2007:(pdf) Faldklinik på Herlev Sygehus
April 2007:(pdf) Spørgeskema "Status for almen praksis"
Marts 2007:() Misbrug
Februar 2007:(pdf) Resultat af spørgeskemaundersøgelse vedr. samarbejde med kommunen
Januar 2007:(pdf) Referat af lægemøde 22.01.2007

Nyhedsbreve udkommet i 2006:
December 2006:(pdf) Tilbud i forebyggelsescenteret
November 2006:(pdf) Praksiskonsulentordningen

Til almen praksis