Nordvand Holding A/S

Byrådet besluttede 06.02.2008, at udskille samtlige driftsopgaver på vand- og spildevandsområdet til et særskilt aktieselskab, som Gladsaxe Kommune ejer i fællesskab med Gentofte Kommune.

I den forbindelse godkendte Byrådet 27.08.2008, stiftelsen af Nordvand Holding A/S med tilhørende datterselskaber. Efterfølgende er selskabernes vedtægter og ejeraftale blevet revideret af Byrådet 12.06.2013, som følge af en ny selskabslov og en bekendtgørelse med krav om forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Ejeraftalen samt vedtægter for den fælles selskabskonstruktion regulerer bl.a. kommunernes repræsentation på generalforsamlingen og i selskabernes bestyrelse.

Ejerkommunerne repræsenteres på generalforsamlingen af kommunernes respektive borgmestre samt to repræsentanter fra hver af aktionærernes kommunalbestyrelse/byråd.

Moder- og datterselskabernes bestyrelser består af hhv. 6 selskaber á 5 bestyrelsesmedlemmer og ét selskab á 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelserne på 5 medlemmer består af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer samt to medarbejdervalgte/forbrugervalgte medlemmer. Bestyrelsen på 3 medlemmer består af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer. 

Bestyrelserne er enhedsbestyrelser, dvs. kommunernes repræsentanter vælges til alle selskabsbestyrelser i koncernen. De 6 datterselskaber er Nordvand A/S, Sjælsø Vand A/S, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S.

Hver af aktionærerne indstiller ét bestyrelsesmedlem og én suppleant til bestyrelsen og vælger derudover i fællesskab en formand for bestyrelsen til udpegning på selskabernes generalforsamling. Ejerne er ifølge ejeraftalen forpligtede til at stemme for hinandens kandidater på generalforsamlingen.

Formanden skal være uafhængig af aktionærerne og besidde kvalifikationer til at forestå en forretningsmæssig ledelse af selskabet. 

Formanden skal udover at være formand i enhedsbestyrelserne også varetage Gladsaxe Kommunes observatørpost i HOFOR (Hovedstadens Forsyning). Denne post er overtaget af Nordvand A/S efter Gladsaxe Kommunes observatørpost i Vores Vand A/S, da Gladsaxe Kommune valgte ikke at deltage i dannelsen af det nye selskab HOFOR. Observatørposten udløber med udgangen af 2014.

Medlemmer og repræsentanter er valgt for 4 år ad gangen, og valgperioden følger den kommunale.

Der skal udover borgmesteren udpeges to repræsentanter fra Byrådet til selskabets generalforsamling samt to medlemmer af Byrådet som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant. 

Der udpeges et bestyrelsesmedlem i fællesskab med Gentofte Kommune. Bestyrelsesmedlemmet er formand for bestyrelsen. 

Link til Nordvands hjemmeside: Nordvand.dk

 

Bestyrelse

Formand: Ivar Green-Paulsen
Medlem: Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder: Tom Vang Knudsen (A) 

Repræsentanter på generalforsamling 

Repræsentant:
Trine Græse (A)
Tom Vang Knudsen (A)
Michele Fejø (I)

Observatør i Hofor:
Ivar Green-Paulsen

Kommunalt samarbejde