Cykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej

Trafik- og Teknikudvalget har besluttet at afholde et borgermøde og en tredje offentlig høring. Gladsaxe Kommune indbyder til borgermøde mandag d. 21. november kl. 19.00 på Stengård Skole. Den nye høring er offentlig i perioden 27. oktober – 5. december.


Høringen er afsluttet
5. december 2016
 

Trafik- og Teknikudvalget har d. 24. oktober 2016 besluttet at afholde et borgermøde og en tredje offentlig høring vedrørende projektet på Aldershvilevej øst for Bindeledet, på Triumfvej og på Hagavej mellem Søborg Hovedgade og Kildebakkegårds Allé.

Beslutningen er truffet på baggrund af stor debat blandt beboere i lokalområdet omkring Aldershvilevej og Triumfvej samt et stort antal høringssvar i både første og anden borgerhøring. Høringssvarene spænder fra meget kritiske kommentarer til stor tilslutning til cykelstiprojekterne. Borgermødet og den nye høring skal danne grundlag for en politisk beslutning om projektet i december 2016.

Borgermøde

Gladsaxe Kommune indbyder til borgermøde mandag d. 21. november 2016 kl. 19.00 til 21.00 i aulaen på Stengård Skole.  Vi beder interesserede om at tilmelde sig på veje@gladsaxe.dk inden 14. november, så vi bedre kan planlægge arrangementet.

På borgermødet vil By- og Miljøforvaltningen informere om projektforslaget og kommentarer fra de første høringer. Derudover vil deltagerne have mulighed for at debattere projekterne.

Et referat fra borgermødet vil indgå i Trafik- og Teknikudvalgets politiske behandling af projektet 19. december 2016.

Offentlig høring 27. oktober – 5. december 2016

By- og Miljøforvaltningen har på baggrund af de første to høringer revideret forslaget for etablering af cykelstier på de tre veje.

Cykelstierne etableres efter det samme princip på alle tre veje:

  • 6 m bred kørebane
  • Delt sti i begge vejsider afgrænset med kantsten mod kørebane
  • 1,7 m cykelsti som del af del sti (cykelsti og fortov i samme niveau)
  • 1,25 m fortov som del af delt sti (cykelsti og fortov i samme niveau)
  • Cykelsti og fortov gennemføres ved alle sidevejstilslutninger for øget sikkerhed og fremkommelighed
  • Eksisterende hastighedsbegrænsninger forbliver uændret.

Den belagte del af fortovsarealet anlægges med en række brosten ud mod cykelsti og to rækker 50 cm fliser med en række chaussésten mellem de to fliserækker. Konstruktionen opfylder, at blinde og svagtseende har en ledelinje mellem de to fliser.

På Aldershvilevej og Triumfvej indeholder projektet desuden:

  • Eksisterende bump og indsnævringer ombygges og der etableres nye skrappere bump i hele vejens bredde tilpasset hastighedsgrænsen på enten 40 eller 30 km/t.
  • Parkering tillades på kørebanen langs med kantsten på delstrækninger svarende til en registrering af efterspørgslen.

For at tilgodese ønsket om at opretholde en rimelig parkeringsmulighed langs vejene, i en afvejning i forhold til fremkommeligheden, er der fundet plads til min. 30 parkerede biler på Aldershvilevej og min. 35 parkerede biler på Triumfvej. På Aldershvilevej tillades parkering skiftevis i begge vejsider, mens der på Triumfvej tillades parkering på delstrækninger i den vestlige vejside.

På Hagavej vil der fortsat som i dag køre bus, hvorfor der ikke etableres bump eller tillades parkering på vejen. Brostensrækken i fortovsarealet på Hagavej bliver af pladshensyn udskiftet med en lidt smallere chaussestensrække. Det giver en fortovsbredde på 1,20 m på Hagavej.

Se tegningsmateriale og oversigt over parkeringsrestriktioner via link nederst på siden.

Politisk behandling

Projektet vil sammen med referatet fra borgermødet og alle modtagne høringssvar fra den tredje høring blive behandlet af Trafik- og Teknikudvalget d. 19. december 2016. Dagsordenen kan ses på kommunens hjemmeside ca. en uge før mødet.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet kan du kontakte By- og Miljøforvaltningen på veje@gladsaxe.dk eller på telefon 39 57 58 73. Kommentarer modtaget senest d. 5. december 2016 vil indgå i udvalgets behandling af sagen.

Links

Nyt materiale i forbindelse med 3. borgerhøring:

Plantegninger:

Parkeringsrestriktioner på Aldershvilevej
Parkeringsrestriktioner på Triumfvej
Aldershvilevej 1
Aldershvilevej 2
Aldershvilevej 3
Aldershvilevej 4
Aldershvilevej 5
Triumfvej 1
Triumfvej 2
Triumfvej 3
Hagavej 1
Hagavej 2

Trafiktællinger:

Aldershvilevej - Cykler
Aldershvilevej - Biler
Triumfvej - Cykler
Triumfvej - Biler

 

Høringer og debatter