VVM

VVM betyder Vurdering af Virkning på Miljøet

Formålet med VVM er at sikre, at virkningerne på miljøet er belyst, før der gives tilladelse til et anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt. Inddragelse af offentligheden er en vigtig del af VVM-processen. VVM reglerne er en del af Planloven.

Hvem er VVM - myndighed

Kommunen har ansvaret for godkendelsen af en stor del af VVM-anlæggene, men visse VVM-anlæg skal dog godkendes af Miljøministeriet. For Gladsaxe Kommune er det Naturstyrelsen Roskilde og Miljøstyrelsen Roskilde, der varetager Miljøministeriets opgave.

Yderligere oplysninger om VVM
VVM-reglerne er uddybende beskrevet i Vejledning om VVM i planloven, By- og Landskabsstyrelsen, marts 2009.

Afgørelser

 

 

 

Ændringer i projekt om Rostadion kan ske uden ny VVM

 

I forbindelse med projektering og detaljering af projektet Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø, ønsker bygherre at foretage visse ændringer i forhold til det grundlag, som er fastlagt i VVM-redegørelsen ’Opgradering af Rostadion på Bagsværd Sø’ fra nov. 2014.

Ændret afvandingsmetode for opsuget sediment fra søen

Som en del af projektet skal der fjernes sediment fra søbunden i søens vestlige ende. I VVM-redegørelsen er det beskrevet, at afvanding af sedimentet skal ske uden brug af flokkuleringsmiddel, men at det skal undersøges, om det konkrete sediment egner sig til at kunne afvandes på denne måde. Et flokkuleingsmiddel har den virkning, at sedimentet samler sig i klumper, hvilket hindrer en tilstopning af de geotekstilposer, som anvendes til afvanding af sedimentet.

Undersøgelser af sedimentets sammensætning viser imidlertid, at det vil være nødvendigt for afvandingsprocessen at benytte flokkuleringsmiddel. Bygherre ønsker derfor en ændring i VVM-tilladelsen på dette punkt for at kunne gennemføre processen med at drive vandet ud af sedimentet, som pumpes op fra søbunden. Brugen af flokkuleingsmiddel ændrer ikke på VVM-redegørelsens øvrige vilkår om at rejektvand og afvandet tørstof skal henholdsvis ledes til kloak og bortskaffes til godkendt modtager. Vedlagte rapport viser de forsøg, der er udført af sedimentet, samt Rambølls vurderinger om de ændrede sedimentmængder.

Ændrede mængder af sediment og fast bund

I VVM redegørelsen er det estimeret, at der vil skulle bortskaffes ca. 1000 m3 materiale fra søbunden, heraf 322 m3 fast bund. Dvs. 678 m3 sediment og 322 fast bund. Nye beregninger viser imidlertid, at der i stedet vil være tale om ca. 4.000 m3 sediment og 1.500 m3 fastbund. Bygherre søger derfor om tilladelse til at fravige VVM-redegørelsen på dette punkt. Der vil således være tale om en forøget mængde materiale fra søbunden til bortskaffelse på hhv. ca. 3.322 m3 sediment og 1.178 m3 fast bund.

Ændret baneplacering

Robanernes fremtidige placering er fastlagt i VVM-rdegørelsen. Bygherre ønsker at forskyde robanerne med ca. 10 meter i vestlig retning. Den ændrede baneplacering giver ikke i sig selv anledning til ændringer i de sedimentmængder der skal fjernes i målområdet.  Dette skyldes, at det under alle omstændigheder vil være nødvendigt at fjerne sedimentet af hensyn til arbejdet med udgravning af den faste bund. Parallelforskydningen af banen med 10 meter mod vest medfører heller ikke, at der skal udgraves mere af den faste bund. Der ændres ikke på udformning af brinker og terrænforhold beskrevet i VVM’en.

Ændret bortkøsel af jord og sedimentrester

Efter aftale med Naturstyrelsen, som ejer det areal hvor der foretages afgravning på land, kan jord og sedimentrester bortkøres gennem skoven via skovvejen ’Søvej’, i stedet for villavejene Arveprins Knuds Vej og Skovbrynet. Naturstyrelsen fastsætter i forbindelse med kørsel regler for hvornår og hvordan der køres gennem skoven. Bygherre ønsker dog at fastholde muligheden for at bortkøre ad villaveje, som beskrevet i VVM’en, hvis der mod forventning opstår et behov for dette.

 

Gladsaxe Kommune har screenet de ønskede ændringer til projektet og vurderer, at de kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes en ny VVM-redegørelse.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byplanafdelingen på telefon 39 57 50 42 eller på e-mail til byplan@gladsaxe.dk

  1. Afgørelse
  2. Anmeldelse
  3. Oversigtskort
  4. Screeningsskema
  5. Klagevejledning

 

 

Kunstgræsbane kan etableres uden VVM

Gladsaxe Skole ønsker at etablere en ny kunstgræsbane til erstatning for den eksisterende græs-boldbane på skolens idrætsarealer. Den ønskede kunstgræsbane omfatter et areal på ca. 6365 m2. Der udføres desuden ny 4m bred servicevej ind til kunstgræsbanen, hvor der i forbindelse med denne, opføres en 30m2 overdækket træbygning, til opbevaring af maskiner, udstyr og materialer til vedligehold af kunstgræsbanen. 
Et nyt lysanlæg bestående af 6 stk. nye koniske master i højde 16m placeres med 3 master på hver langside af kunstgræsbanen. Lysanlægget udføres med LED-projektører og leverer et lysni-veau på 125 LUX (ved træning) hhv. 250 LUX (ved kampe) jævnt fordelt over kunstgræsbanen.  Nyt afvan-dingsanlæg for kunstgræsbanen tilsluttes eksisterende kloakbrønd udenfor banen i vestlig ende af anlægget

Gladsaxe Kommune har screenet projektet og vurderer, at det kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-redegørelse.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byplanafdelingen på telefon 39 57 50 42 eller på e-mail til byplanoglandskab@gladsaxe.dk

1. Afgørelse
2. Anmeldelse
3. Oversigtskort
4. Screeningsskema

 

Nyt lysanlæg kan etableres uden VVM

Bagsværd Stadion ønsker at udskifte det eksisterende lysanlæg omkring løbebanerne på atletiksta-dion. Det ønskede lysanlæg består af i alt 32 master i højde 5m, hver med 1 stk. LED-armatur. An-lægget skal erstatte de eksisterende 12 master i 4m højde. De nye master placeres jævnt fordelt rundt langs løbebanerne, ca. pr. 15 m. De eksisterende bageste 4 master (ca. 3 m høje, 150 W halo-gen) bevares. Luxniveauet for det nye anlæg vil ifølge lysberegning være ca. 60 lux i middelværdi på rund- og ligeløbsbanerne. For det eksisterende anlæg er luxniveauet ifølge lysmåling ca. 2-3 lux.

Gladsaxe Kommune har screenet projektet og vurderer, at det kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-redegørelse.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byplanafdelingen på telefon 39 57 50 42 eller på e-mail til byplanoglandskab@gladsaxe.dk

1. Afgørelse
2. Anmeldelse
3. Oversigtskort
4. Screeningsskema

 

 

Jordvarmeboring kan ske uden VVM

Ejeren af ejendommen Thorbjørnsvej 11, 2880 Bagsværd ønsker at etablere et vertikalt jordvarmeanlæg på sin ejendom. Jordvarmeanlæg består af jordvarmeslanger, der nedsænkes i en 200 meter dyb boring. Boringen udføres som en foret skylleboring, som bliver stabiliseret med betonit. Jordvarmeslangerne fyldes med væske bestående af vand og IPA sprit. Jordvarmslangerne tilsluttes en varmepumpe og væsken cirkuleres hvorved der leveres energi til varmepumpen.

Gladsaxe Kommune har screenet projektet og vurderer, at det kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byafdelingen på telefon 39 57 50 42 eller på e-mail til byplanoglandskab@gladsaxe.dk

1. Afgørelse
2. Anmeldelse
3. Oversigtskort
4. Screeningsskema

 

Regnvandsprojekt i Kagsåparken kræver VVM redegørelse

Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune har afgjort, at der skal udarbejdes en VVM redegørelse før Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan realiseres.

Beskrivelse af projektet

Når det regner kraftigt, har kloaksystemet i området omkring Kagsåparken svært ved at følge med. Spildevand og regnvand løber ud i Kagsåen, som går over sine bredder og skaber oversvømmelser. Gladsaxe og Herlev Kommuner, HOFOR og Nordvand ønsker at gennemføre et projekt, som vil mindske omfanget af oversvømmelser og samtidig forbedre vandkvaliteten i åen. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem forsyningsselskaberne og de to kommuner. Du kan finde mere information om projektet på Nordvands hjemmeside nordvand.dk/kagsaa

Afgørelse

Med det ønskede projekt vil der blive etableret en ny, lukket bassinledning med et volumen på ca. 3.800 m3 over en strækning på ca. 2 km langs og under Kagsåens nuværende trace. Projektområdet strækker sig fra Klausdalsbrovej til Stavnsbjerg Alle. Over jorden vil projektet indeholde en landskabelig bearbejdning af området langs Kagsåen. Det nye slyngede åforløb vil skulle optage og forsinke regnvand fra hustage og overflader, og området vil efter genetablering kunne bidrage med nye rekreative værdier.

Gladsaxe Kommune har foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke kan udelukkes, at projektet vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet kan derfor ikke gennemføres uden VVM-redegørelse.

1. Afgørelse
2. Anmeldelse
3. Oversigtskort
4. Screeningsskema
5. Høringsmateriale

Indkaldelse af forslag og idéer

Gladsaxe Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Kommunen har udarbejdet en beskrivelse af det foreslåede projekt, og baggrunden for projektet. Forslag og idéer kan sendes til natur@gladsaxe.dk eller som brev til Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg. Du skal sende dine forslag, så vi har dem senest 22. oktober 2015.

Borgermøde

De to kommuner inviterer til et fælles borgermøde torsdag 1. oktober kl. 19-21 på Herlev Byskole, afdeling Elverhøj, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.

På mødet vil du få information om de overordnede tanker bag projektet og den VVM undersøgelse, som er på vej. Projekt er langt fra færdigt, og der er derfor grænser for hvad, vi kan fortælle om den endelige udformning. Vi vil dog forsøge at besvare dine spørgsmål så godt som muligt ud fra den viden, vi har på nuværende tidspunkt.

For bedre at kunne forberede borgermødet, vil vi gerne vide hvor mange, der kommer. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til natur@gladsaxe.dk

 

Etablering af skrothandel kan ske uden VVM

Frederiksberg Jern og Metal ApS ønsker at anvende ejendommen Gladsaxe Ringvej 51 A, matr. nr. 89 af Gladsaxe til skrothandel. Virksomheden har i dag til huse på Vandtårnsvej i Gladsaxe Erhvervskvarter. Virksomheden modtager jern-, metal-, kabel- og elektronikaffald samt mindre mængder af en række andre affaldstyper. 

Gladsaxe Kommune har screenet projektet og vurderer, at det kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden udarbejdelse af VVM-redegørelse.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byplanafdelingen på telefon 39 57 50 42 eller på e-mail til byplan@gladsaxe.dk

1.    Afgørelse
2.    Anmeldelse
3.    Oversigtskort
4.    Screeningsskema
5.    Klagevejledning

 

Grundvandssænkning kan ske uden VVM

Novo Nordisk A/S ønsker at foretage midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med opførelse af nyt byggeri på Brudelysvej 24 i Bagsværd. Grundvandssænkningen vil forgå i perioden fra maj 2014 til december 2014. Årsagen til grundvandssænkningen er etablering af kælder i to etager. I perioden vil det bortpumpede vand blive renset og ledt til Smør- og Fedtmosen, som dermed vil holdes fugtig i en ellers tør periode til gavn for mosens plante- og dyreliv. 

Gladsaxe Kommune har screenet projektet og vurderer, at det kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byplanafdelingen på telefon 39 57 50 42 eller på e-mail til byplan@gladsaxe.dk

1.    Afgørelse
2.    Anmeldelse
3.    Oversigtskort
4.    Screeningsskema
5.    Klagevejledning

 

VVM redegørelse for Bagsværd Rostadion er vedtaget

Byrådet vedtog 10.06.2015 VVM-redegørelsen for Bagsværd Rostadion, som har været i offentlig høring.  VVM redegørelsen beskriver de miljømæssige konsekvenser af den opgradering, som Danmarks Rostadion I/S har ønsket for rosportens anlæg på Bagsværd Sø.

Projektet medfører blandt andet udretning og forlængelse af robanerne, afgravning på land i målområdet, fjernelse af slam i målområdet og fjernelse af startanlæg i startområdet. Desuden indgår en omfattende renovering/nybygning af Rostadions bygninger på Skovallèen 40-42.

Byrådet har vedtaget VVM-redegørelsen uden tilføjelse af særlige vilkår for VVM tilladelsen. Den endelige vedtagelse blev offentligt bekendtgjort 16.06.2015.

Du kan finde oplysninger om de begrundelser, der ligger til grund for afgørelsen i den sammenfattende redegørelse herunder.

Hvis du vil klage over retlige spørgsmål skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Se klagevejledning her.

Du kan hente plandokumenterne i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Sammenfattende redegørelse kan ses her

VVM redegørelsen kan ses her

Afgørelse
Anmeldelse
Oversigtskort
Screeningsskema

Redegørelser

Hvad er en VVM-redegørelse?

En VVM-redegørelse er en redegørelse for, hvordan et bygge- og anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø.

Ifølge Planloven må man ikke bygge visse typer virksomheder og anlæg, før der er fastsat en række retningslinier for virksomheden eller anlægget. Det drejer sig primært om stærkt forurenende fabrikker, veje og konstruktioner, der griber voldsomt ind i naturen. Planlovens regler kommer fra EU's VVM-direktiv. Det er normalt Byrådet, der igennem et tillæg til Kommuneplanen fastsætter retningslinierne.

En VVM-redegørelse består i at beskrive og vurdere de direkte og indirekte virkninger på:

mennesker, dyreliv og planteliv
jordbund, vand, luft, klima og landskab
materielle goder og kulturarv
- samt samspillet mellem disse faktorer.

Udover beskrivelsen og vurderingen af det anlæg, der er ansøgt om lov til at opføre, opstiller redegørelsen desuden en række alternative løsningsmuligheder, som også beskrives.

De byggerier og anlæg, der altid kræver en VVM-redegørelse, kaldes VVM-pligtige

Eksempler på VVM-pligtige byggerier og anlæg:
Kraftværker, motorveje, jernbaner
Fabrikker, der fremstiller jern, stål, cement, kemikalier, pap og papir.
Energi: Råstofindvinding, lagre og transportledninger til olie, el og gas samt større vindmølleanlæg.
Større detailhandelscentre, større feriebyer og hotelkomplekser.
Særligt risikobetonede aktiviteter.

Miljøministeriet har i en liste over anlæg, der altid er VVM-pligtige beskrevet de typer af virksomheder, hvor kravet om VVM-redegørelse altid gælder ved nyanlæg eller ændringer.

Screening

 

 

 

 

Hvad er en VVM-screening?

Visse anlæg skal screenes, så myndighederne kan vurdere om de er VVM-pligtige. Kommunen eller Statens Miljøcentre tager via en såkaldt screening stilling til, om anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. Det er en indledende vurdering af anlæggets mulige miljøpåvirkninger og laves ud fra de oplysninger, der findes om anlægget. 

Blandt de anlæg der skal screenes er:
• Metalvarefabrikker
• Fremstilling af maling og lak, medicin m.m.
• Skrotoplagring
• Rensningsanlæg
• Forlystelsesparker

Miljøministeriet har i en liste over anlæg, der altid skal VVM-screenesbeskrevet de typer af virksomheder, hvor kravet om VVM-screening altid gælder i forbindelse med nyanlæg eller væsentlige ændringer.

Hvis screeningen viser, at anlægget ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, offentliggør kommunen eller Miljøcentret, at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Screeningspligtige anlæg skal anmeldes til kommunen af bygherren, og bygherren må ikke starte anlægsarbejdet før kommunen har givet tilladelse til det.

Byplanlægning