VVM

VVM betyder Vurdering af Virkning på Miljøet

Formålet med VVM er at sikre, at virkningerne på miljøet er belyst, før der gives tilladelse til et anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt. Inddragelse af offentligheden er en vigtig del af VVM-processen. VVM reglerne er en del af Planloven.

Hvem er VVM - myndighed

Kommunen har ansvaret for godkendelsen af en stor del af VVM-anlæggene, men visse VVM-anlæg skal dog godkendes af Miljøministeriet. For Gladsaxe Kommune er det Naturstyrelsen Roskilde og Miljøstyrelsen Roskilde, der varetager Miljøministeriets opgave.

Yderligere oplysninger om VVM
VVM-reglerne er uddybende beskrevet i Vejledning om VVM i planloven, By- og Landskabsstyrelsen, marts 2009.

Afgørelser

 

 

 

Jordvarmeboring kan ske uden VVM

Ejeren af ejendommen Thorbjørnsvej 11, 2880 Bagsværd ønsker at etablere et vertikalt jordvarmeanlæg på sin ejendom. Jordvarmeanlæg består af jordvarmeslanger, der nedsænkes i en 200 meter dyb boring. Boringen udføres som en foret skylleboring, som bliver stabiliseret med betonit. Jordvarmeslangerne fyldes med væske bestående af vand og IPA sprit. Jordvarmslangerne tilsluttes en varmepumpe og væsken cirkuleres hvorved der leveres energi til varmepumpen.

Gladsaxe Kommune har screenet projektet og vurderer, at det kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byafdelingen på telefon 39 57 50 42 eller på e-mail til byplanoglandskab@gladsaxe.dk

1. Afgørelse
2. Anmeldelse
3. Oversigtskort
4. Screeningsskema

 

Regnvandsprojekt i Kagsåparken kræver VVM redegørelse

Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune har afgjort, at der skal udarbejdes en VVM redegørelse før Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan realiseres.

Beskrivelse af projektet

Når det regner kraftigt, har kloaksystemet i området omkring Kagsåparken svært ved at følge med. Spildevand og regnvand løber ud i Kagsåen, som går over sine bredder og skaber oversvømmelser. Gladsaxe og Herlev Kommuner, HOFOR og Nordvand ønsker at gennemføre et projekt, som vil mindske omfanget af oversvømmelser og samtidig forbedre vandkvaliteten i åen. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem forsyningsselskaberne og de to kommuner. Du kan finde mere information om projektet på Nordvands hjemmeside nordvand.dk/kagsaa

Afgørelse

Med det ønskede projekt vil der blive etableret en ny, lukket bassinledning med et volumen på ca. 3.800 m3 over en strækning på ca. 2 km langs og under Kagsåens nuværende trace. Projektområdet strækker sig fra Klausdalsbrovej til Stavnsbjerg Alle. Over jorden vil projektet indeholde en landskabelig bearbejdning af området langs Kagsåen. Det nye slyngede åforløb vil skulle optage og forsinke regnvand fra hustage og overflader, og området vil efter genetablering kunne bidrage med nye rekreative værdier.

Gladsaxe Kommune har foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke kan udelukkes, at projektet vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet kan derfor ikke gennemføres uden VVM-redegørelse.

1. Afgørelse
2. Anmeldelse
3. Oversigtskort
4. Screeningsskema
5. Høringsmateriale

Indkaldelse af forslag og idéer

Gladsaxe Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Kommunen har udarbejdet en beskrivelse af det foreslåede projekt, og baggrunden for projektet. Forslag og idéer kan sendes til natur@gladsaxe.dk eller som brev til Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg. Du skal sende dine forslag, så vi har dem senest 22. oktober 2015.

Borgermøde

De to kommuner inviterer til et fælles borgermøde torsdag 1. oktober kl. 19-21 på Herlev Byskole, afdeling Elverhøj, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.

På mødet vil du få information om de overordnede tanker bag projektet og den VVM undersøgelse, som er på vej. Projekt er langt fra færdigt, og der er derfor grænser for hvad, vi kan fortælle om den endelige udformning. Vi vil dog forsøge at besvare dine spørgsmål så godt som muligt ud fra den viden, vi har på nuværende tidspunkt.

For bedre at kunne forberede borgermødet, vil vi gerne vide hvor mange, der kommer. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til natur@gladsaxe.dk

 

Etablering af skrothandel kan ske uden VVM

Frederiksberg Jern og Metal ApS ønsker at anvende ejendommen Gladsaxe Ringvej 51 A, matr. nr. 89 af Gladsaxe til skrothandel. Virksomheden har i dag til huse på Vandtårnsvej i Gladsaxe Erhvervskvarter. Virksomheden modtager jern-, metal-, kabel- og elektronikaffald samt mindre mængder af en række andre affaldstyper. 

Gladsaxe Kommune har screenet projektet og vurderer, at det kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden udarbejdelse af VVM-redegørelse.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byplanafdelingen på telefon 39 57 50 42 eller på e-mail til byplan@gladsaxe.dk

1.    Afgørelse
2.    Anmeldelse
3.    Oversigtskort
4.    Screeningsskema
5.    Klagevejledning

 

Grundvandssænkning kan ske uden VVM

Novo Nordisk A/S ønsker at foretage midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med opførelse af nyt byggeri på Brudelysvej 24 i Bagsværd. Grundvandssænkningen vil forgå i perioden fra maj 2014 til december 2014. Årsagen til grundvandssænkningen er etablering af kælder i to etager. I perioden vil det bortpumpede vand blive renset og ledt til Smør- og Fedtmosen, som dermed vil holdes fugtig i en ellers tør periode til gavn for mosens plante- og dyreliv. 

Gladsaxe Kommune har screenet projektet og vurderer, at det kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Byplanafdelingen på telefon 39 57 50 42 eller på e-mail til byplan@gladsaxe.dk

1.    Afgørelse
2.    Anmeldelse
3.    Oversigtskort
4.    Screeningsskema
5.    Klagevejledning

 

VVM redegørelse for Bagsværd Rostadion er vedtaget

Byrådet vedtog 10.06.2015 VVM-redegørelsen for Bagsværd Rostadion, som har været i offentlig høring.  VVM redegørelsen beskriver de miljømæssige konsekvenser af den opgradering, som Danmarks Rostadion I/S har ønsket for rosportens anlæg på Bagsværd Sø.

Projektet medfører blandt andet udretning og forlængelse af robanerne, afgravning på land i målområdet, fjernelse af slam i målområdet og fjernelse af startanlæg i startområdet. Desuden indgår en omfattende renovering/nybygning af Rostadions bygninger på Skovallèen 40-42.

Byrådet har vedtaget VVM-redegørelsen uden tilføjelse af særlige vilkår for VVM tilladelsen. Den endelige vedtagelse blev offentligt bekendtgjort 16.06.2015.

Du kan finde oplysninger om de begrundelser, der ligger til grund for afgørelsen i den sammenfattende redegørelse herunder.

Hvis du vil klage over retlige spørgsmål skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Se klagevejledning her.

Du kan hente plandokumenterne i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Sammenfattende redegørelse kan ses her

VVM redegørelsen kan ses her

Afgørelse
Anmeldelse
Oversigtskort
Screeningsskema

Redegørelser

Hvad er en VVM-redegørelse?

En VVM-redegørelse er en redegørelse for, hvordan et bygge- og anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø.

Ifølge Planloven må man ikke bygge visse typer virksomheder og anlæg, før der er fastsat en række retningslinier for virksomheden eller anlægget. Det drejer sig primært om stærkt forurenende fabrikker, veje og konstruktioner, der griber voldsomt ind i naturen. Planlovens regler kommer fra EU's VVM-direktiv. Det er normalt Byrådet, der igennem et tillæg til Kommuneplanen fastsætter retningslinierne.

En VVM-redegørelse består i at beskrive og vurdere de direkte og indirekte virkninger på:

mennesker, dyreliv og planteliv
jordbund, vand, luft, klima og landskab
materielle goder og kulturarv
- samt samspillet mellem disse faktorer.

Udover beskrivelsen og vurderingen af det anlæg, der er ansøgt om lov til at opføre, opstiller redegørelsen desuden en række alternative løsningsmuligheder, som også beskrives.

De byggerier og anlæg, der altid kræver en VVM-redegørelse, kaldes VVM-pligtige

Eksempler på VVM-pligtige byggerier og anlæg:
Kraftværker, motorveje, jernbaner
Fabrikker, der fremstiller jern, stål, cement, kemikalier, pap og papir.
Energi: Råstofindvinding, lagre og transportledninger til olie, el og gas samt større vindmølleanlæg.
Større detailhandelscentre, større feriebyer og hotelkomplekser.
Særligt risikobetonede aktiviteter.

Miljøministeriet har i en liste over anlæg, der altid er VVM-pligtige beskrevet de typer af virksomheder, hvor kravet om VVM-redegørelse altid gælder ved nyanlæg eller ændringer.

Screening

 

 

 

 

Hvad er en VVM-screening?

Visse anlæg skal screenes, så myndighederne kan vurdere om de er VVM-pligtige. Kommunen eller Statens Miljøcentre tager via en såkaldt screening stilling til, om anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. Det er en indledende vurdering af anlæggets mulige miljøpåvirkninger og laves ud fra de oplysninger, der findes om anlægget. 

Blandt de anlæg der skal screenes er:
• Metalvarefabrikker
• Fremstilling af maling og lak, medicin m.m.
• Skrotoplagring
• Rensningsanlæg
• Forlystelsesparker

Miljøministeriet har i en liste over anlæg, der altid skal VVM-screenesbeskrevet de typer af virksomheder, hvor kravet om VVM-screening altid gælder i forbindelse med nyanlæg eller væsentlige ændringer.

Hvis screeningen viser, at anlægget ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, offentliggør kommunen eller Miljøcentret, at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Screeningspligtige anlæg skal anmeldes til kommunen af bygherren, og bygherren må ikke starte anlægsarbejdet før kommunen har givet tilladelse til det.

Byplanlægning