Sagsbehandling

I forvaltningsloven og offentlighedsloven er der en række generelle regler for sagsbehandling, som kommunen som offentlig myndighed skal følge.
 
Reglerne handler for eksempel om inhabilitet, partshøring, vejledning, begrundelse m.fl. Desuden kan der også i særlovgivningen være regler om sagsbehandling for eksempel i lov om retssikkerhed, der gælder det sociale område.

Derudover eksisterer der forskellige retsgrundsætninger, for eksempel lighedsgrundsætningen, krav om at en sag skal belyses grundigt, inden der kan træffes en afgørelse, og krav til sagsbehandlingstider.

Sagsbehandlingsreglerne skal sikre, at alle relevante oplysninger et til stede, når din sag bliver behandlet, og at det sker sagligt og hurtigst muligt.

Om kommunen