Aktindsigt

Alle borgere har ret til at få indsigt i de dokumenter der indgår i sagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune.

Reglerne herom findes i offentlighedsloven, der dog også indeholder begrænsninger i, hvad der kan kræves aktindsigt i.

Er du part i en sag, har du en udvidet ret til aktindsigt. Disse regler findes i forvaltningsloven, med efterfølgende lovændringer.

Gladsaxe Kommune ønsker størst mulig åbenhed i den kommunale forvaltning, og vil derfor i vidt omfang give dig aktindsigt i mere end loven kræver. Kommunen kan dog ikke give dig aktindsigt i oplysninger, der er omfattet af reglerne om tavshedspligt.

Hvad er aktindsigt

Aktindsigt betyder, at du som udgangspunkt har ret til at se de dokumenter i sagen, som kommunen har modtaget og som er sendt ud fra kommunen.

Hvis du vil have aktindsigt i en sag, skal du henvende dig til den forvaltning, hvor du mener, at sagen behandles. Hvis kommunen ikke inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen har givet eller afslået aktindsigt, skal kommunen underrette dig om årsagen til, at afgørelsen endnu ikke er truffet, og om hvornår du kan forvente at få endeligt svar.
 
Hvis du ikke har modtaget endeligt svar senest 14 arbejdsdage efter kommunen har modtaget din anmodning om aktindsigt, kan du klage over sagsbehandlingstiden.
 

Hvis du ikke er enig

Du kan også klage hvis du ikke er enig i den afgørelse kommunen har truffet om hvilke dokumenter eller oplysninger, du kan få aktindsigt i.

Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingstiden eller afgørelsen om aktindsigt, skal du rette henvendelse til den afdeling i kommunen, der behandler sagen. Kommunen vil herefter genbehandle sagen og videresende den til klageinstansen inden 7 arbejdsdage, hvis sagen endnu ikke er færdigbehandlet, eller hvis den oprindelige afgørelse fastholdes.

Tvivlsspørgsmål vedrørende aktindsigt kan rettes til den afdeling som behandler sagen eller til Byrådssekretariatet.

Sagsbehandling