Hvis du skal have hjemmehjælp

Her kan du læse om hvornår man er berettiget til personlig og praktisk hjælp, og hvordan man søger om det i visitationen.

Jeg har brug for hjemmehjælp

Hvis du har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje skal du henvende dig til visitationen i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen.

Hvordan får jeg hjemmehjælp?

Ved en individuel samtale med en visitator, vurderer visitatoren i hvilket omfang du kan modtage hjælp. Hvis dine behov for hjælp ændres, bliver din hjælp også ændret. Hvis det er første gang du søger om hjemmehjælp, vil du modtage en skriftlig besked, en såkaldt afgørelse, på hjælpens omfang.

Hvilken hjælp kan jeg få?

Den hjælp du kan få, afhænger af dine daglige færdigheder og dine muligheder for at kunne genoptrænes.

Hjælpens primære formål er at gøre dig i stand til at klare dig selv, eller at klare så mange opgaver som muligt selv. Erfaringer viser, at hvis vi hver dag holder os i gang med vores daglige gøremål, er det med til at holde os fysisk og psykisk friske.

Hjemmehjælp skal ses som hjælp til selvhjælp, og kan for eksempel være hjælp til: 

• Af- og påklædning, toiletbesøg, personlig hygiejne, bad m.v.
• Anretning af morgenmad, frokost og/eller aftensmad
• Rengøring, madordning, tøjvask eller indkøb

Kan jeg vælge en anden leverandør?

Du kan vælge mellem 4 private leverandører:

Kan jeg få selvudpeget hjemmehjælp?

Hvis du er visiteret til personlig og/eller praktisk hjælp efter §§ 83 og 83 A, har du også mulighed for at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal kunne godkendes af kommunen, og skal herefter ansættes af kommunen til at løse de opgaver, du er visiteret til.

Den person, du har udpeget til at udføre din hjemmehjælp, skal kunne udfører alle opgaverne. Du kan derfor ikke vælge at få nogen indsatser leveret af din selvudpegede hjemmehjælp og de andre opgaver af den kommunale hjemmepleje.

Spørgsmål eller ansøgning om selvudpeget hjemmehjælp skal ske til visitationen på telefonnummer 39 57 55 53.

Hvad er hjælp til selvhjælp?

Selvom du får hjemmehjælp bliver du tilbudt træning, så du træner de færdigheder du ikke selv kan klare. Du indgår en aftale med din visitator, hjemmehjælper og træningsterapeut om både din og deres indsats under træningsforløbet.

Ved samme møde tilrettelægges omfanget af din hjemmehjælp.

Hvad er varig hjælp?

Enkelte har vedvarende behov for hjælp. Det kommer til at fremgå af den skriftlige afgørelse, om du får varig eller midlertidig hjælp. 

Jeg vil kontakte hjemmeplejen

Nedenstående kan du skrive din adresse i søgefeltet "Tast din adresse". Du vil derefter få distriktsnavn samt telefon nummer til henvisning for det distrikt du bor i.

Kort

Sådan bliver du visiteret

Hvis du har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje skal du henvende dig til visitatorkorpset.

Sådan bliver du visiteret

Kontakt

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
ssf@gladsaxe.dk

Ledelse

Afdelingschef
Herle Klifoth
sofhek@gladsaxe.dk
Hjælp til seniorer