Hvad må jeg bygge uden at ansøge eller anmelde?

Bygningsreglementet giver mulighed for at udføre byggearbejde uden ansøgning til kommunen. Det gælder for:

Enfamiliehuse:

 • Ombygninger og andre forandringer der ikke medfører en udvidelse af etagearealet eller anden væsentlig anvendelsesændring. Selvom du har en eksisterende sokkel, du kan bygge på, skal du som udgangspunkt søge alligevel.
 • Byggearbejder ved mindre bygninger på højst 10 m2. Dog må der kun opføres 2 af disse bygninger på grunden, uden at der søges tilladelse. Bygningerne skal herudover placeres min. 2,5 meter fra anden bebyggelse på ejendommen, og de tæller med i den samlede længde i skel på maksimalt 12 m, hvis de er placeret tættere på skel end 2,5 m.
 • Byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepejse og terrasser i tilknytning til enfamiliehuse, såfremt de placeres min. 2,5 m fra skel.
 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignede. med et samlet areal på under 35 m2 (eller 20 m2 ved rækkehuse) .
 • Nedrivning af ovenstående. .

Rækkehuse og dobbelthuse:

 • Som udgangspunkt gælder de samme bestemmelser, som for enfamiliehuse, se ovenstående. Med rækkehus og dobbelthuse skal du dog være opmærksom på, at der som regel altid er en deklaration eller en lokalplan, som er mere restriktiv end bygningsreglementets bestemmelser. Det er derfor altid en god ide, at spørge byggesagsafdelingen, før du påbegynder et byggearbejde.

 Etageejendomme (beboelse):

 • Ombygninger og andre forandringer, der alene vedrører ændringer inden for den enkelte lejlighed, og som ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner. Den enkelte ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet.
 • Byggearbejder ved mindre bygninger på højst 10 m2. Dog kun når de placeres min. 2,5 meter fra anden bebyggelse.?
 • Nedrivning af ovenstående.

For erhvervsejendomme:

 • Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i erhvervsbebyggelser, der alene vedrører en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m2, og som ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner samt flugtvejsforholdene. Den enkelte ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet.

For Kontorbyggeri:

 • Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i traditionelt kontorbyggeri, som alene vedrører ændringer inden for en eller flere kontorenheder, som hver især udgør selvstændige brandmæssige enheder. Den enkelte ombygning eller forandring må ikke påvirke flugtveje, som anvendes af flere brandmæssige enheder, og må ikke medføre ændringer i bærende konstruktioner. Den enkelte ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet.

Andet:

 • Satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og CE-mærkede tagantenner.
 • Konstruktioner og anlæg, som indeholder brugerbetjente funktioner, såsom IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende publikumsrettede servicefunktioner.
 • Nedrivning/fjernelse af ovenstående.

Hvilke krav er der?

Selvom et byggearbejde kan udføres uden anmeldelse eller tilladelse, så skal det stadig overholde bestemmelserne i Bygningsreglement, Lokalplan, Byplan og eventuelle deklarationer og servitutter samt anden lovgivning nævnt i en af ovenstående.

Hvis du ikke kan overholde alle disse bestemmelser, må du ikke påbegynde arbejdet, før du har fået tilladelse af kommunen.

Hvis der etableres faskine skal der søges om nedsivningstilladelse hos Miljøafdelingen.

Opfører du carport/garage og der skal der laves en overkørsel, søges den hos Vej- og Parkafdelingen.

Yderligere informationer

Det er dit ansvar, at dine bygninger er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Vi forestår registreringen i forbindelse med en ansøgning/anmeldelse. I andre tilfælde skal du gøre det ved at sende en mail til byggesag@gladsaxe.dk med følgende oplysninger:

 • Hvad er bygget (carport, udhus etc.)
 • Hvornår er det bygget (dato)
 • Hvor stort er det (m2)
 • Materialer (sidebeklædning og tag)

Du er altid velkommen til at kontakte Byggesagsafdelingen for vejledning i forbindelse med dit byggeri.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Tilladelser og gebyr