§8-tilladelse efter jordforureningsloven

Inden du går i gang med at grave eller håndtere jord på en kortlagt ejendom, skal du have en tilladelse fra os – en såkaldt §8 tilladelse.
Vi kan i tilladelsen stille krav om nødvendige foranstaltninger, som grundejer selv skal betale. Foranstaltninger, der forebygger spredning af forurenet materiale før, under og efter eventuelt anlægsarbejde.

Hvis du ændrer arealanvendelsen på et kortlagt areal kræver dette også en §8-tilladelse. 

Det skal en § 8-ansøgning indeholde:

Kontakt os når du skal søge om en §8-tilladelse enten på telefon eller pr. mail og hør nærmere om, hvilke krav der stilles til ansøgningen.

Når vi har udarbejdet en tilladelse, skal den sendes til høring i Region Hovedstaden som har 4 uger til at komme med kommentarer.

Du skal altid indhente de nødvendige byggetilladelser, når der bygges på såvel ikke kortlagte, som kortlagte arealer.

 

Jordforurening