Bredt forlig med fokus på børn, beskæftigelse og byens udvikling

Gladsaxe Byråd gentog en årelang tradition med brede forlig da seks ud af otte partier onsdag aften indgik forlig om budget 2016. I år er fokus på tidlig indsats overfor udsatte børn, nye tiltag for at få flere ud af offentlig forsørgelse og udvikling af byen. Skatten forbliver uændret men med et håndslag på at sænke den med 0,1 procentpoint i 2017, hvis økonomien fortsat er god.

I Gladsaxe har seks af Byrådets otte partier indgået bredt forlig om Gladsaxe Kommunes økonomi i de kommende fire år. De seks forligspartier, der til sammen mønstrer 21 af byrådets 25 medlemmer, er Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Kun Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er ikke med i forliget.

Sund økonomi og høj service
Gladsaxe Kommunes økonomi er fortsat sund og stabil, til trods for de skrappe økonomiske stramninger, kommunerne er underlagt, så der er råd til både at bevare høj velfærd og investere i fremtiden. Partierne bag budgetforliget for 2016 ønsker at sikre den fortsatte velfærd og vækst i Gladsaxe.

Sidste år lancerede Byrådet en ambitiøs kommunestrategi med otte overordnede målsætninger for de kommende års arbejde. Budget 2016 indeholder en lang række af initiativer inden for stort set alle disse områder. De tre overordnede mål i Budget 2016 er: 1. tidlig indsats for børn i udsatte familier, 2. beskæftigelse, og 3. investeringer i byens udvikling.

Tidlig indsats over for udsatte børn
Ny forskning viser, at en målrettet, tidlig indsats overfor udsatte børn i førskolealderen, som også inddrager forældrene, vil øge børnenes chancer væsentligt for at bryde med en negativ social arv. Derfor skal der udarbejdes en samlet strategi for, hvordan man bedst muligt understøtter udsatte børn i Gladsaxe gennem en direkte og håndholdt indsats. Målet er at give disse børn en reel mulighed for at udnytte deres potentiale og få et godt liv. Det kræver, at børnene trives og motiveres til læring gennem hele deres barndom. Samtidig er der afsat penge til at ansætte flere socialrådgivere, så antallet af sager nedsættes til 25 per medarbejder. Dermed får socialrådgiverne bedre tid til at arbejde forebyggende med familien, også kaldet Sverigesmodellen.

Flere pædagoger i børnehuse og psykologstøtte til unge
Gladsaxe har et mål om, at 70 procent af medarbejderne i kommunens børnehuse skal være uddannede pædagoger. For at komme dette mål et skridt nærmere er der afsat penge til at merituddanne flere pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. I forlængelse af Ungestrategien skal der udarbejdes forslag til to-tre mindre, lokale ungemiljøer og et større fælles, centralt placeret ungemiljø. I den forbindelse har forligspartierne udvidet målgruppen for indsatsen til unge mellem 13 og 29 år. Samtidig får unge mellem 15 og 25 år nu, som et treårigt forsøg, mulighed for at få støtte fra psykologer uden henvisning.

Jobindsats skal flytte 500 til selvforsørgelse
Beskæftigelse er en af de allervigtigste forudsætninger for et aktivt, sundt og selvstændigt liv. Derfor skal der investeres i en række nye beskæftigelsesindsatser, som bekæmper langtidsledighed og sikrer, at flest mulige borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Her er der især fokus på at sikre, at alle unge kommer i gang med en uddannelse eller får et job.

Blandt andet skal unge med svage dansk og matematikkundskaber have hjælp til at forbedre disse kundskaber, så de kan klare en erhvervsuddannelse. Som led i projekt Social Balance skal der desuden findes meningsfyldte nyttejobs til unge, der ikke er i arbejde. Beskæftigelsesindsatsen forventes at medføre, at ca. 500 borgere vil overgå fra offentlig forsørgelse til at kunne forsørge sig selv – til gavn for fællesskabet - og i særdeleshed til gavn for den enkelte.

Mere forebyggende sundhed
Kommunerne får en stadig større rolle på sundhedsområdet, især hvad angår forebyggende arbejde, herunder indsatsen i forhold til ældre og kronikere. Derfor skal der kigges på mulighederne for at øge indsatsen i forhold til tidlig opsporing, forebyggende hjemmebesøg og håndtering af kronisk sygdom. Mange udsatte borgere og ældre på vores seniorcentre har mange udfordringer, som kan skygge for mere almindelige problemer med tandsundhed og mundhygiejne. Derfor har forligspartierne besluttet, at der skal gøres en særlig indsats på dette område, bl.a. med henblik på at forebygge lungeinfektioner og forbedre den almene sundhed blandt disse grupper.

Investeringer i byens udvikling
Forligspartierne ønsker at investere i byens udvikling, så Gladsaxe også fremover kan tiltrække nye borgere og virksomheder og derigennem skabe nye arbejdspladser. Derfor er der blandt andet sat penge af til at forbedre fremkommeligheden i kommunen, forskønne byens hovedstrøg og videreudvikling af byens ”hotspots” med for eksempel internetadgang. Samtidig er det besluttet at revidere Gladsaxe Kommunes erhvervspolitik, så den understøtter koblingen mellem vækst og velfærd.

Udvikling af områderne omkring letbanestationer
2018 bliver året, hvor det første spadestik tages til Hovedstadens Letbane, som skal køre langs Ring 3 fra Ishøj i syd – over Gladsaxe – til Lyngby og Lundtofte i nord. Derfor skal der investeres i områderne omkring de kommende seks stationer i Gladsaxe, mens pengene til letbanen allerede er budgetteret.

Flere skolecykelstier
Den ambitiøse indsats for cyklismen fortsætter. Under sloganet ”Gladsaxe Cykler”, vil der over de næste tre år blive bygget en række nye skolecykelstier. Blandt andet anlægges der skolecykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej. Samtidig opgraderes nogle af de gennemkørende cykelstier til Supercykelstier. Disse initiativer koordineres i forhold til den Grønne Udviklingspulje, som videreføres og skal blandt andet fremme anvendelsen af kommunale biler, der kører på gas. Derudover fremrykkes renoveringen af kommunens fortove, så de bliver mere jævne og komfortable. Dette er især til gavn for ældre, gangbesværede, blinde og svagtseende.

Flexsturordningen gøres permanent
Flextur-ordningen, hvor man kan bestille kørsel hos Movia efter behov, har vist sig at være et attraktivt, kollektivt, alternativt supplement, så den gøres permanent. Det er en ordning, som især er til gavn for gangbesværede og svage grupper. Samtidig er der afsat penge til opførelse af nye, attraktive, almene boliger. Der skal jo også være gode boliger til unge, nystartede familier og andre, der ikke lige har råd til at købe egen bolig. Derudover skal der investeres i skoler, dagtilbud og botilbud, som skal være tidssvarende og på bedste vis understøtte deres formål.

Ny pulje til energirenovering
For at spare på energiudgifterne på de kommunale ejendomme er der afsat en pulje til at energirenovere de kommunale ejendomme. Pengene skal især bruges til at reducere CO2-udledningen i forbindelse med den store tilpasning og renovering af de kommunale børnehuse i de kommende år som resultat af dagtilbudsstrategien.

Fortsat fokus på sygefravær og effektiviseringer
For at skabe rum til de mange nye tiltag og sikre, at Gladsaxe fortsat har en sund og robust økonomi, fortsætter arbejdet med at effektivisere kommunens drift og nedsætte sygefraværet.

Budgetforliget tager udgangspunkt i de otte målsætninger i kommunestrategien: 1. At skabe en levende by i vækst, 2. At alle børn skal lære mere, 3. At unge skal i uddannelse og job, 4. At skabe bydele i social balance, 5. At flere borgere skal leve sundere, 6. At alder ikke er nogen hindring, 7. At træffe klimabevidste valg, og 8. At sikre et økonomisk råderum til at investere i fremtiden. Med budgettet for de kommende fire års økonomi, ønsker forligskredsen, at leve op til målsætningen om, at Gladsaxe skal være en god kommune at arbejde, bo og drive erhverv i.

Budgettet vedtages endeligt på byrådsmødet 7. oktober 2015.

Læs hele budgetforliget på www.gladsaxe.dk/budgetforlig2016

Borger