Bredt flertal om grønt budget i social balance

Et bredt flertal på 19 af Byrådets 25 medlemmer indgik onsdag aften et grønt budgetforlig i social balance og med plads til skattelettelse til borgerne og en sænkning af dækningsafgiften til gavn for Gladsaxes virksomheder.

Læs hele budgetforlig 2018-2021 (PDF)

Onsdag aften kunne Gladsaxes nye borgmester Trine Græse glæde sig over sit første budgetforlig. Det blev et socialt og grønt forlig med plads til skatte- og afgiftslettelser. Bag forliget står 19 af Byrådets 25 medlemmer. Forliget er indgået af Socialdemokratiet, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Pia Skou fra Venstre og Lone Yalcinkaya fra Venstre. Mens Dansk Folkeparti og Liberal Alliance valgte at stå udenfor forliget.

-Jeg synes, at vi sammen har skabt et rigtig godt budget, hvor vi kommer godt rundt om alle vores serviceområder med fokus på at sikre lige muligheder for alle. Det er også et budget, som tydeligt afspejler vores ambitioner om, at Gladsaxe skal være en attraktiv, grøn bykommune. Og endelig er det et budget i balance, som sikrer, at vi fortsat har god økonomi og dermed mulighed for at forfølge vores ambitioner og investere i fremtiden, siger Trine Græse.

Flere penge til støttekrævende børn
Samtidig med, at antallet af børn og unge i Gladsaxe vokser, stiger antallet af underretninger, anbringelser, børnesager og børn med mere komplekse diagnoser. Det betyder stigende udgifter til støttekrævende børn og unge i Gladsaxe, ligesom det også er tilfældet i andre kommuner. Derfor afsættes der 50 mio. kr. til at dække merudgifterne på området frem til 2021. Samtidig gennemføres der en dybdegående analyse af området med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau. Forligspartierne vil gerne finde ud af, hvad behovet bliver i fremtiden og hvordan Gladsaxe kan investere i at udvikle de rigtige tilbud til støttekrævende børn og unge. Samtidig skal det undersøges, om der er mulighed for et tættere samarbejde med nabokommunerne på området.

Tidlig indsats overfor sårbare børn
En tidlig indsats overfor sårbare børn og deres familier er afgørende for børns trivsel. Derfor er der afsat 7 mio. kr. ekstra til at styrke arbejdet med tidlig indsats, herunder indsatsen overfor nyfødte.

Rådgivning til sårbare unge fortsætter
Forligspartierne ønsker at støtte sårbare unge til at få et godt liv. Derfor fortsætter forsøget med psykologisk rådgivning for unge i alderen 15 til 25 år uændret. Forsøget evalueres i løbet af 2018, så der kan træffes beslutning om, hvordan rådgivning af sårbare unge skal tilrettelægges fremover.

Strategi på vej for Gladsaxes folkeskoler
Gladsaxe vil sikre, at alle børn og unge er bedst muligt rustet til fremtidens krav til uddannelse og job. Derfor er der tidligere afsat 250 mio. kr. til ombygning og indretning af kommunens folkeskoler. Forvaltningen arbejder lige nu på et forslag til, hvordan pengene kan bruges bedst muligt, herunder hvad der skal ske med Søborg Skole. Forslaget skal lægges frem for politikerne i december 2017 og sendes i høring i starten af 2018. Så inden sommerferien har Gladsaxe en endelig strategi for, hvordan kommunens skoler skal ombygges og renoveres, så de understøtter målene for fremtidens skole.

Styrket faglighed i folkeskolen
Gladsaxe har et mål om, at alle børn skal lære mere. Derfor anvendes der ca. fem mio. kr. årligt på uddannelse og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger på skolerne. For at sikre, at pengene bruges, så de giver mest mulig effekt på elevernes læring og trivsel, vil Børne- og Undervisningsudvalget inden næste års budgetforhandling drøfte, hvilke overordnede mål, der skal arbejdes efter, for at opfylde målsætningen. Samtidig udarbejdes et forslag til et intensivt læringsforløb for fagligt udsatte elever, der kan gøre dem klar til en ungdomsuddannelse. Det kan for eksempel være i form af en camp, hvor der arbejdes for at gøre metoder, vaner og værdier til en del af hverdagen.

Opsøgende indsats får flere i arbejde
Gladsaxe er netop fremhævet som den kommune i hovedstadsområdet, som har den største vækst i private arbejdspladser. Det betyder samtidig, at flere gladsaxeborgere kommer i job. En analyse viser, at Jobcenteret har succes med specifikt at opsøge virksomheder inden for brancher, hvor der er gode jobmuligheder for kommunens ledige. Derfor styrkes Jobcenterets indsats på området ved at øge tilstedeværelsen på virksomheder og byggepladser. Samtidig fortsætter arbejdet med målrettet at sikre, at byggeriet af den kommende letbane og andre store anlægsprojekter styrker beskæftigelsen i Gladsaxe. Derudover styrkes indsatsen for at forebygge langtidsledighed. I budget 2017 var målet over en fireårig periode at flytte 500 borgere fra offentlig forsørgelse til at forsørge sig selv. Med de nye tiltag, som der er afsat ni mio. kr. til, forventes yderligere 64 personer at blive flyttet fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse frem mod 2021.

Jobs til borgere med særlige udfordringer
Alle har ret til en meningsfuld hverdag. Derfor skal mulighederne undersøges for at etablere en række utraditionelle, varige jobs til borgere, som har væsentlig og varig nedsat arbejdsevne eller andre barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, for at øge deres livsindhold og livskvalitet. Der er tale om både støttede jobs og ordinære jobs. Resultaterne af undersøgelsen skal afprøves allerede i 2018.

Vejledere sikrer dygtigere medarbejdere på ældreområdet
Ældre borgere skal leve et værdigt liv, uanset om de bor i eget hjem eller på et af kommunes seniorcentre. Derfor er det vigtigt, at Gladsaxe har fagligt dygtige medarbejdere. For at understøtte dette, er der afsat godt 12 mio. kr. til en ny vejlederordning for kommunens social- og sundhedselever. Målet er at højne kvaliteten i uddannelsen og være med til at sikre, at eleverne bliver i Gladsaxe, når de er færdiguddannede. Samtidig skal vejlederordningen gøre det nemmere at tiltrække nye elever til kommunen. Indsatsen med personcentreret omsorg på seniorcentrene fortsætter. Det er en indsats, som især har stor betydning for borgere med demens, Parkinson og andre sygdomme, som hæmmer de kognitive færdigheder.

Borgerrådgiveren gøres permanent
Gladsaxe ønsker altid at sætte borgeren i centrum, herunder at styrke borgernes retssikkerhed. Derfor har forligspartierne i enighed besluttet at borgerrådgiverfunktionen fortsætter i sin nuværende udformning efter to års forsøgsordning.

Grøn strategi og træpolitik på vej
Forligspartierne er enige om, at Gladsaxe skal være en attraktiv og grøn bykommune. Derfor skal kommunen have en grøn strategi, som blandt andet indeholder en særlig træ-politik. Den grønne strategi får tre spor: Adgang og Forbindelser, Natur og Bynatur samt Oplevelser og Livskvalitet.

Strategien skal blandt andet beskrive plantning af træer, udvikling af en mere mangfoldig bynatur, og nye grønne åndehuller. Fæstningsanlæggene er nogle af de grønne åndehuller i kommunen. Derfor er der i 2018 sat penge af til at rive de 10 bygninger ved Buddinge Batteri ned, som ikke er fredede, så området bliver tilgængeligt og attraktivt. De grønne udviklingspuljer fortsættes og tilføres 1 mio. kr. ekstra til plantning af nye træer.

Mere klimatilpasning og bæredygtig trafik
Gladsaxe arbejder fortsat målrettet for en grøn og bæredygtig by og Gladsaxe er netop blevet fremhævet for at have et af verdens mest visionære klimatilpasningsanlæg. Samtidig er vi i gang med at indtænke FN's Verdensmål for bæredygtighed i vores nye Gladsaxestrategi.

For at fortsætte vores ambitiøse mål på området, er der i alt afsat godt 25 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2021 til klimatilpasning. Pengene skal blandt andet bruges til at samarbejde med virksomheder om at fremme klimavenlige transportvalg og reducere trængslen på vejene. Der skal for eksempel skabes bedre muligheder for at kombinere bil, cykel og offentlig transport, herunder brug af delebil. Desuden skal behovet for ladestationer til el-biler kortlægges.

Gladsaxe vil fortsat være en cykelby
Gladsaxe blev sidste år kåret som Årets Cykelby og indsatsen på området fortsætter på samme høje niveau som hidtil. Der er i perioden 2016-2021 i alt afsat 37 mio. kr. til cykelstier og trafiksanering, blandt andet til cykelstier på Tobaksvejen og lyssignal ved Vandledningsstien på Vandtårnsvej.

På forkant med miljørigtig affaldssortering
For at være på forkant med fremtidens krav om miljørigtig affaldssortering er der afsat 41 mio. kr. til udbygning af Genbrugsstationen og 600.000 kr. til at indføre affaldssortering i de kommunale institutioner.

Ned med skat og dækningsafgift
Gladsaxe har fortsat en sund og robust økonomi. Årsagen er, at kommunen i mange år har prioriteret og effektiviseret i administration og opgaveløsning. Det giver kommunen et råderum, som igen kan bruges på vækst og velfærd og på at fremtidssikre byen. Derfor blev der også råd til både at sænke skatten til gavn for borgerne og dækningsafgiften til gavn for Gladsaxes virksomheder. Skatten sænkes fra 23,8 til 23,7 procent for at kompensere borgerne for takststigningerne på forsyningsområdet. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme sænkes fra 9,4 til 9,2 promille. En sænkelse af dækningsafgiften hjælper Gladsaxes virksomheder til fortsat at trives og udvikle sig, og derigennem bidrage til Gladsaxes velfærd. Samtidig har forligspartierne aftalt at sænke dækningsafgiften yderligere ned til 9,0 promille fra 2019, hvis kommunen får kompensation fra staten for at nedsætte personskatten fra 1. januar 2018.

Hverdagsinnovation skal sikre smarte besparelser
Gladsaxe har en god økonomi, fordi kommunen i mange år har prioriteret og effektiviseret ud fra et ønske om, at pengene skal bruges bedst muligt. Derfor vil kommunen fremme hverdagsinnovation på de kommunale arbejdspladser og belønne gode ideer til, hvordan man sparer på driften ved for eksempel at ændre arbejdsgange og gøre tingene smartere, uden at det går ud over velfærden. Til det formål oprettes der en pulje på 40 mio. kr. til strategiske investeringer i både drift og anlæg. Pengene kan søges til investeringer eller forsøgsordninger, der effektiviserer driften og skaber en varig reduktion af driftsudgifterne.

Borger