Sagbehandlingstider

Sagsbehandlingsreglerne skal sikre, at alle relevante oplysninger et til stede, når din sag bliver behandlet, og at det sker sagligt og hurtigst muligt.

Sagsbehandlingstider

Her kan du læse mere om Gladsaxes sagsbehandlingstider. Du vælge det område, som du vil vide noget om.

Sagsbehandlingstider

I forvaltningsloven og offentlighedsloven er der en række generelle regler for sagsbehandling, som kommunen som offentlig myndighed skal følge. Ud over disse regler skal Gladsaxe Kommune overholde de ulovbestemte regler om god forvaltningsskik.

Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven omhandler for eksempel inhabilitet, aktindsigt, vejledning, partshøring, begrundelse, klagevejledning, tavshedspligt og videregivelse af oplysninger. Desuden er der i særlovgivningen regler om sagsbehandling for eksempel i lov om retssikkerhed, der gælder det sociale område.

Herudover eksisterer der forskellige retsgrundsætninger, for eksempel lighedsgrundsætningen, sagsoplysningsprincippet, saglighedskravet og krav til sagsbehandlingstider.

Vejledning

Sikre at du får den nødvendige orientering om hvilke regler, der gælder på det forvaltningsområde, som din henvendelse vedrører, hvilken fremgangsmåde du skal følge, når du henvender dig og hvilke oplysninger du skal bidrage med, som led i en sags behandling.

Partshøring

Sikre at kommunen skal oplyse og høre dig i forbindelse med en sags behandling. Partshøring gælder i de tilfælde, hvor kommunen ligger inde med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, når det må antages at du ikke er bekendt med oplysningerne eller vurderingen. I disse tilfælde skal du gøres bekendt med oplysningerne eller den faglige vurdering og have mulighed for at udtale dig om dem. Dette gælder dog kun, hvis oplysningerne eller den faglige vurdering er til ugunst for dig og af væsentlig betydning for sagen.

Begrundelse

Meddeles en afgørelse skriftligt til dig, skal den være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver dig medhold. Meddeles afgørelsen mundtligt, kan du forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver dig medhold. En sådan begæring skal fremsættes senest 14 dage efter, at du har modtaget afgørelsen. I Gladsaxe Kommune vil du normalt altid modtage en skriftlig afgørelsen med begrundelse, med mindre du får fuldt ud medhold.

Begrundelsen for afgørelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler afgørelsen er truffet i henhold til. I det omfang der også er foretaget et administrativt skøn i afgørelsen, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Hvis der er faktiske omstændigheder, der har haft væsentlig betydning for afgørelsen skal disse også kort fremgå af begrundelsen.

Sagsbehandlingstider

Her kan du læse mere om Gladsaxes sagsbehandlingstider. Du vælge det område, som du vil vide noget om.

Sagsbehandlingstider

Klagevejledning

Klagevejledning

Ønsker du at klage over sagsbehandlingen eller en afgørelse fra Gladsaxe Kommune, har du normalt mulighed for det.

Klagevejledning

Meddeles en afgørelse skriftligt til dig, skal den være ledsaget af en klagevejledning. De almindelige ulovbestemte regler om god forvaltningsskik indebærer, at der også i et vist omfang vil være pligt til at give dig klagevejledning selvom afgørelsen meddeles mundtligt.

Klagevejledningen skal angive klageinstans og fremgangsmåde ved indgivelse af klage, herunder eventuel tidsfrist. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver dig medhold.

Hvis afgørelsen kun kan indbringes for domstolene og efter en lovbestemt frist for sagens anlæg, skal dette oplyses i afgørelsen.

Tavshedspligt

Ansatte i Gladsaxe Kommune har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om enkeltpersoners helt private, herunder økonomiske, forhold, når det er nødvendigt for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser.

Videregivelse af oplysninger

I visse situationer kan tavshedspligten brydes, og der kan ske videregivelse af oplysninger til andre. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med persondatalovens regler og god databehandlingsskik. Som følge af princippet om enhedsforvaltning kan kommunen videregive oplysninger inden for den enkelte forvaltning, når det kræves i forhold til behandling af en sag.

I ansøgningssager må oplysninger om dine private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller en anden forvaltningsmyndighed.

Oplysninger af fortrolig karakter må kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når der er givet samtykke, når det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, eller når det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe. Et samtykke til videregivelse af oplysninger kan tilbagekaldes når som helst.

Hvis du er part i sagen, kan du på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil du har afgivet en udtalelse. Dette gælder dog ikke, hvis en udsættelse af sagen vil medføre en overskridelse af en lovbestemt frist eller hvis der er væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse. Det samme gælder, hvis der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer din adgang til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over sagsbehandlingen eller en afgørelse fra Gladsaxe Kommune, har du normalt mulighed for det.

Klagevejledning
Om kommunen