Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen ved Sneglehøj til udvidelse af genbrugsstation

Fredag 29. juni 2018

Team Virksomheder og Affald i Gladsaxe Kommune ønsker at udvide den eksisterende genbrugsstation. Lovgivningen og de skærpede krav der er til genbrug, kræver bl.a. at der bliver mere containerplads, hvilket kræver en udvidelse.

Gladsaxe Kommune meddeler dags dato d. 29. juni 2018 dispensation til udvidelse af den eksisterende genbrugsstation inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen til Sneglehøj, der er en beskyttet gravhøj i Gladsaxe Kommune.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 27. juli 2018.

 

 

Læs mere

3. del af afgørelser efter naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven ifm. opgradering af rostadion på Bagsværd Sø

Fredag 29. juni 2018

Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø ønskes opgraderet for at tilgodese eliteidrætten, breddeidrætten og områdets mange øvrige brugere. Projektet kræver en række myndighedsgodkendelser.                       

Gladsaxe Kommune har den 13. marts og d. 3. april 2018 meddelt en række dispensationer, tilladelser og godkendelser efter naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

Gladsaxe Kommune meddeler dags dato d. 29. juni 2018 dispensation til byggeplads, byggefelter og genhusningsfaciliteter for rosporten.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 27. juli 2018.

 

Læs mere

Midlertidig udledningstilladelse til Kagsåen

Tirsdag 03. april 2018

Gladsaxe Kommune meddeler tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 1 til udledning af ca. 30.000 m3 oppumpet grundvand til Kagsåen via udløbene U3 og U4 i april til ultimo juni 2018. Der er 4 ugers klagefrist fra den 23. april 2018. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klagen skal være indgivet senest den 21. maj 2018.

 

Læs mere

2. del af afgørelser efter naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven ifm. opgradering af rostadion på Bagsværd Sø

Tirsdag 03. april 2018

Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø ønskes opgraderet for at tilgodese eliteidrætten, breddeidrætten og områdets mange øvrige brugere. Projektet kræver en række myndighedsgodkendelser.                       

Gladsaxe Kommune har den 13. marts 2018 meddelt fire dispensationer samt en tilladelse og godkendelse efter natur- og miljøbeskyttelsesloven.

Gladsaxe Kommune meddeler nu dispensation og tilladelse til 2. del af det ansøgte projekt. Der er d. 3. april 2018 meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, § 16 og § 17 til etablering af søbænk i Bagsværd Sø ved Nybrovej samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16 til etablering af rekreative elementer på tribunebakken ved Bagsværd Sø.

Derudover er der d. 3. april 2018 meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 27, stk. 2 til opgravning af sediment i Bagsværd Sø.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 2. maj 2018.

 

Læs mere

Afgørelser efter naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven ifm. opgradering af rostadion på Bagsværd Sø

Tirsdag 13. marts 2018

Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø ønskes opgraderet for at tilgodese eliteidrætten, breddeidrætten og områdets mange øvrige brugere. Projektet kræver en række myndighedsgodkendelser.                       

Gladsaxe Kommune har den 13. marts 2018 meddelt fire dispensationer efter naturbeskyttelseslovens § 3, § 16 og § 17 samt en spildevandstilladelse og miljøgodkendelse efter henholdsvis miljøbeskyttelsesloven § 28 og § 33.  

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 10. april 2018.

 

Læs mere

I 2017 fyldte de to broer 100 år. Det er tid til et serviceeftersyn.

Tirsdag 17. oktober 2017

Aldershvile Slotspark blev oprindeligt anlagt i 1780 i romantisk landskabelig stil. Selve slottet blev bygget i 1782 af Theodor Holmskjold, men blev beboet af Angelica Ewans – grevinden af Bagsværd – indtil 1909, hvor det nedbrændte.

I 1973-1976 blev ruinerne sat i stand og fredet som fortidsminde. Siden 1927 har Aldershvile Slotspark været offentlig tilgængelig. Dele af Aldershvile Slotspark er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser er fredet, med det formål at sikre de kulturhistoriske kvaliteter og sikre offentlighedens adgang.

Oprindeligt var der flere broer i Aldershvile Slotspark. Broerne var træbroer, der flere steder krydsede kanalerne i parken. De to nuværende betonbroer er opført af Grosserer Olesen i 1917. Grosserer Olesen stod også for opførelsen af Aldershvile Slotspavillon i samme periode.

 

Renovering af broerne inkluderer ikke en renovering af overfladen af kunstig sandsten, men derimod en konstruktionsmæssig renovering, da undersøgelser af flere omgange har vist, at broernes konstruktion er ved at være svækket da bl.a. armeringsjernet er tæret. 

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Byplan og landskab

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 59 42
byplanoglandskab@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Kultur, natur og fritid