Hvad skal jeg opfylde for at komme på grundlisten?

For at komme på grundlisten i Gladsaxe Kommune skal man være:

 • Dansk statsborger
 • Bosat i Gladsaxe Kommune
 • Født efter 1. januar 1949

Udelukkelse fra grundlisten

En række personer er ifølge retsplejeloven automatisk udelukket fra at komme på grundlisten:

 1. Ministre,
 2. Advokater og advokatfuldmægtige,
 3. Centraladministrationens, domstolenes, anklagemyndighedens, overøvrighedens, politiets og fængselsvæsenets tjenestemænd og øvrige personale, samt
 4. Sognefogeder og folkekirkens og de anerkendte trossamfunds gejstlige.

Derudover kan følgende begære sig fritaget fra grundlisten:

 1. Folketingets medlemmer og dets tjenestemænd
 2. Tjenestegørende militærpersoner
 3. Told- og postvæsenets tjenestemænd, faste brandfolk, samt de ved jernbaner, telegrafer og telefoner ansatte personer
 4. Læger og jordmødre
 5. Lodser
 6. Medlemmer af Sø- og Handelsretten i København, sø- og handelskyndige dommere ved Byret og Landsret, sagkyndige dommere i børneforsorgssager og lægdommere ved boligretten
 7. Personer, som er fyldt 60 år
 8. De, som på grund af deres helbredstilstand eller erhvervs- og familieforhold ikke uden fare for deres velfærd, kan opfylde nævninge- eller domsmandspligten
 9. De, som har taget bopæl i en anden kreds en den, for hvilken deres udtagelse gælder.

Du kan også være udelukket fra grundlisten af følgende årsager:

 1. Åndelig eller legemlig svaghed
 2. Manglende kendskab til det danske sprog
 3. Tidligere strafforhold (krav om uberygtethed)

Grundlisteudvalget vurderer i første omgang, om kandidaterne er egnede til grundlisten, men landsretterne foretager også en vurdering ved deres udpegning af lægdommere.

Grundliste