§ 17, stk. 4 udvalg

Byrådet kan efter § 17 stk. 4 i lov om kommunernes styrelse nedsætte særlige udvalg til at varetage bestemte opgaver eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.

Udvalgene er tænkt som et forum, hvor Byrådet frit kan sammensætte det, således at de fornødne kompetencer bringes sammen. Det kan være byrådsmedlemmer, ansatte eller andre (f. eks. sagkyndige, græsrødder, borgere, virksomhedsledere). Det afgørende er at medlemmerne enten er interessenter, har kompetencer eller begge dele.

Udvalgene skal fungere inden for et mere begrænset område, hvor de kan være særligt kompetente, eller have særlige forudsætninger. Udvalgene kan i kraft af deres sammensætning arbejde mere projektorienteret og mere fokuseret på et tema, et geografisk sted eller andet. Sammensætningen med både politikere, personer med særlig kompetence og lokale interessenter giver mulighed for at skabe større klarhed over en problemstilling eller ønsket udvikling - inden en politisk beslutning træffes i et stående udvalg eller Byrådet.

Udvalgene vil i deres natur oftest være i funktion i en begrænset periode. Dette skyldes, at de typisk oprettes for at håndtere et bestemt problem eller understøtte en bestemt proces.

Byrådet har nedsat følgende § 17 stk. 4 udvalg

§ 17, stk. 4 udvalg for byliv i klimatilpasningen af Buddinge området
 

Andre udvalg, råd og nævn