Nyhedsbreve og aktuelle informationer

Nyhedsbrevene udgives i samarbejde med praksiskonsulenterne Mette Ødum og Nanna Hartmann.

Nyhedsbreve udkommet i 2017:

November 2017: Dette nyhedsbrev indeholder information  om bl.a. Store KLU 19. september 2018 samt info om Råd og Indsats. Ligeledes også information om Nyt projekt mellem Buddinge-Søborg apotek og Forebyggelsescentret  samt Forebyggende hjemmebesøg fra 65 år til særligt sårbare og info vedr. stillinger som fast tilknyttet læge i plejeboliger genopslås inden længe.

Oktober 2017: Dette nyhedsbrev indeholder information om bl.a. Indsats målrettet borgere med dansk som andetsprog, ændret praksis ved tilbagemeldinger i forbindelse med underretning i børnesager, du kan også læse om PPR's tilbud om Cool Kids forløb.

September 2017: Dette nyhedsbrev indeholder infomation om bl.a. diætistforløb for undervægtige, ældre borgere. Der er noget om de rygestoptilbud i Gladsaxe Kommune tilbyder og til sidst information om gratis influenzavaccination.

Juni 2017: Der er information om henvisning til tværfaglig vurdering af borgere med hjerneskade på Neurorehabiliteringsambulatoriet. Der er noget om ansættelse af fast tilknyttede læger på plejecentre i Glx. Kommune. ydermere er der infomation om samarbejdet om dosisdispensering. Til sidste kan I læse om SSTs kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner.

Marts 2017: Der er information om den nye pakkehenvisning til forebyggelsescentret, om rusmiddelcentrets tilbud, om det nye tilbud om graviditetsbesøg, om fast tilknyttede læger til plejeboliger og til botilbud, og endelig er der link til den nye hvidbog om håndtering af multisygdom.

Nyhedsbreve udkommet i 2016:

December 2016: Lungesatsning, parkinson-konsulenter, AK-behandling, FMK vejledning, gratis rygestop kurser
November 2016: Samarbejde om børn med sundhedsplejen, familieafdelingen og PPR
Oktober 2016: Ny besøgsrunde, National Lungesatsning med tidlig opsporing af KOL, Gladsaxe er bedst til at hjælpe de psykisk sårbare, Rusmiddelcenteret informationskampagne i ugerne 42, 43 og 44 
September 2016 (pdf): Lettere henvisningspraksis til patienter med diabetes, KOL eller Hjertekarsygdomme - rehabilitering; Gladsaxe Kommunes tilbud på rygområdet; Husk at orientere sygeplejen, når I som praktiserende læger laver ændringer i FMK.
August 2016: (pdf) Dosisdispensering genoptages efter pause. Lægesystemer er nu opgraderet til at håndtere det igen; Tryghedskassen og dokumentation i FMK; Ny hjerneskadekoordinator for ikke-erhvervsaktive borgere; ”Sundt Liv Vejledning” åbner nu i Værebro Park hver tirsdag kl. 14.00-16.00
Maj 2016: (pdf) FMK er ikke et doseringsredskab; HOTLINE for læger til Jobcenter Gladsaxe; Information om Botilbuddene på Granvej (tidligere Ringbo)
marts 2016: (pdf) Ny mulighed for henvisning af sårbare borgere +65 til ”Forebyggende hjemmebesøg” fra kommunen, Mulighed for henvisning af nytilkomne flygtningefamilier til sundhedspleje, Nye vejledninger fra Sundhedsstyrelsen om vækst og ernæring til 0-5 årige, Edifacter fra læger journaliseres i deres fulde ordlyd i borgerens omsorgsjournal. 

Nyhedsbreve udkommet i 2015:

Januar 2015:  Orientering om kommunens implementering af FMK
Marts 2015: Visitation til Akutpladserne på TCG, Opfølgende hjemmebesøg, Tilbagemelding på underretninger fra Familieafdelingen, Fælles regler for medicin ved udskrivelsen fra hospital, Ny webbaseret selvhjælpsguide: #Frifrahash
Maj 2015:  PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) for børn og unge (0-18), Børn i sorg, Helbredsmæssige Vurderinger af flygtninge og deres familiemedlemmer.
Juni 2015: Resultat af spørgeskemaundersøgelse om samarbejdet med Gladsaxe kommune, ammerådgivere, urin- og afføringsincontinens hos børn, tidlig indsats for børn (1-7 år) med overvægt.
August 2015: Postkort-holder hos læger til info om Kommunens Sundhedstilbud. Akuttilbud for borgere i Gladsaxe med akut psykisk krise, døgntilbud. Rygkursus for borgere med nyudredte lænderyglidelser i Træningscenter Gladsaxe.
September 2015: FMK – servicemeddelelse, ”Lær at tackle-kurser” og  Støtte- og kontaktperson for borgere med sociale problemstillinger, via Råd & Indsats
November 2015: FMK: status og opdatering, forløbsprogram for lænderyg - målgruppe og status på forløb, sundhedstilbud og –kontakter på SOFT-portalen er opdateret, telemedicinsk sårpleje
December 2015: Flygtninge i Gladsaxe  2016; PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) for børn og unge (0-18 år)

Nyhedsbreve udkommet i 2014:

Januar 2014: (pdf) Diabetesskole til borgere med pakistansk og tyrkisk baggrund, rygkursus og FMK
Februar 2014: (pdf) Hjemmeplejens distrikter, subakutte lægetider og samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og almen praksis
Bilag februar: (pdf) Vejfortegnelse 22.1.2014
Maj 2014: (pdf) Rygkursus og træningsforløb, diabetesskole på arabisk, Mens Health Week og Hjerteskolen
Bilag maj: (pdf) Plakat Mens Health Week 2014
August 2014: (pdf) Børn og Unge, Sundhedsplejen og Familieafdelingen
Oktober 2014: (pdf)  Bækkenbundstræning for mænd med pro-statakræft. Udvidet mulighed for henvisning til rygestop. Resultat af spørgeskemaundersøgelse.
November 2014: (pdf) Orientering om kommunens implementering af FMK
December 2014: (pdf) Nyt tilbud om ’Patient- og pårørendevejleder’. Visiteret tilbud til borgere med psykiske og sociale vanskeligheder. Udvidet mulighed for henvisning af moderat overvægtige til diætist.

Nyhedsbreve udkommet i 2013:

Februar 2013: (pdf) Akut team, Hjerterehabilitering
April 2013: (pdf) Kommunal indsats for gratis HPV-vaccine
Bilag april: (pdf) Notat fra Statens Serum institut
Maj 2013: (pdf) Rusmiddelcentrets tilbud, Ydelser til terminale borgere og Mens Health Week
August 2013: (pdf) Pårørendegruppe ved hjerneskade, sorggruppe og oversigt over tilbud til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund med sociale problemer.
September 2013: (pdf) Anonym alkoholrådgivning, uge 40 kampagne og ændringer i alkoholbehandling
November 2013: (pdf) Lokal rygestopkampagne og muligheder for telefonisk rådgivninger
Bilag november: (pdf) kampagne postkort.

Nyhedsbreve udkommet i 2012:

Januar 2012: (pdf) Forebyggelige indlæggelser, palliativ fysioterapeut, faldkonsulent, sundhed og vægttab, jobcenter hotline, forebyggende hjemmebesøg.
Marts 2012: (pdf) Bliv praksis konsulent - og få indflydelse! "Status for diabetes", Elektronisk henvisning.
Bilag marts: (pdf) Elektronisk henvisning
Maj 2012: (pdf) Praksiskonsulent søges, omorganisering af Sundhed- og Rehabiliteringsområdet, Elektronisk henvisning.
August 2012: (pdf) Nyt fra Rusmiddelcenter, Projekt Styrket Hjerneskaderehabilitering
September 2012: (pdf) Familieafdelingen, Sundhedsplejen
November 2012: (pdf) Kurser, sårprojekt og lokaler
December 2012: (pdf) Dosisdispensering, arbejdsgang vedr. D+R af urin, Nyt Rehabiliteringsteam tilknyttet Træningscenter Gladsaxe.

Nyhedsbreve udkommet i 2011:

April 2011: (pdf) Børn og unge, psykisksyge, sygemeldte borgere
Bilag april: (pdf) Ovresigt over aktiviteter i Forebyggelsescentret
Maj 2011: (pdf) Elektronisk udveksling af oplysninger mellem praktiserende læger og Gladsaxe Kommune
Bilag maj: (pdf) MEDcom information
Juni 2011: (pdf) Omhandler kræft
September 2011: (pdf) Ny praksiskonsulenter, Rehabiliteringspladser, edifact på Rusmiddelscenter, dobbeltdiagnose, børn med overvægtsproblemer, jobcenter hotline, kræftkoordinator, borgere med kroniske smerter, borgere med BMI 30+
December 2011: (pdf) Palliation, Diabetesskole, kompetenceudvikling af  sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter på diabetes området. Rehabiliteringspladser som alternertiv til(uhensigtsmæssig) indlæggelse.
Bilag december: (pdf) Beskrivelse af Diabetesskole.

Nyhedsbreve udkommet i 2010:

Januar 2010:(pdf,) Diabetesprojekt og kræftrehabilitering
April 2010:(pdf) Ny leder af Forebyggelsescentret, Sygeplejeklinikker, Projekt Tilbage Til Arbejdet
Maj 2010:(pdf) Nyt rusmiddelscenter, Adrenalin/Insulin og visitation til træning
Juni 2010:(pdf) Tidlig indsatstil børn og familier. Tilbud til borgere med overvægt
August 2010:(pdf) Træning
August 2010:(pdf) Tilbud i Forebyggelsescentret
September 2010: (pdf) Psykiatri
November 2010: (pdf) Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen
November 2010: (pdf) Bilag
December 2010: (pdf) Arbejdsmarkedsområdet

Nyhedsbreve udkommet i 2009:

Marts 2009:(pdf) Nyt fra Familienafdelingen
Maj 2009:(pdf) Hjemmeplejen, træningsendheden, diætist henvisning
Juni 2009:(pdf) Møde i lægelauet
Oktober 2009:(pdf) Sygedagpenge
December 2009:(pdf) Elektronisk  håndtering af LÆ blanketter.

Udkommet i 2008:

November-december 2008:(pdf) Ny tværfaglig indsats - Råd og indsats
Oktober 2008:(pdf) Visitation til midlertidige pladser på Kildegården og Ny insulin
September 2008:(pdf) Diætist, faldklinik, mindfulness og læge
August 2008:(pdf) Status på Mindfulness og Faldklinik
Juni 2008:(pdf) Kræft, selvhjælpsgrupper
Maj 2008:(pdf) Psykiatri, klinisk diætist
April 2008:(pdf) Projekt "Hold fast i arbejde"
Marts 2008:(pdf) Pleje- og Omsorgsafdelingen og visitation, henvisningsvejledning
Februar 2008:(pdf) Forebyggelsescenterets hjemmeside, offerrådgivning
Januar 2008:(pdf) Referat af lægemøde 28.01.2008

Nyhedsbreve udkommet i 2007:

November 2007:(pdf) Værgemålssager, praksislokaler
Oktober 2007:(pdf) Familieafdelingen
August 2007:(pdf) Kostrådgivning
Juni 2007:(pdf) KOL-rehabilitering, influenzavaccination
Maj 2007:(pdf) Tilbud i forebyggelsescenteret
April 2007:(pdf) Faldklinik på Herlev Sygehus
April 2007:(pdf) Spørgeskema "Status for almen praksis"
Marts 2007:() Misbrug
Februar 2007:(pdf) Resultat af spørgeskemaundersøgelse vedr. samarbejde med kommunen
Januar 2007:(pdf) Referat af lægemøde 22.01.2007

Nyhedsbreve udkommet i 2006:

December 2006:(pdf) Tilbud i forebyggelsescenteret
November 2006:(pdf) Praksiskonsulentordningen

Til almen praksis