Asylprocessen

Udlændinge kan søge asyl på 2 måder: Ved personlig henvendelse på en politistation i Danmark. Eller ved personlig henvendelse i modtagecenter Sandholm.

Hvor og hvordan bliver asylansøgere registreret?

Asylansøgere registreres og får taget foto og fingeraftryk af politiet, og derefter begynder sagsbehandlingen hos Udlændingestyrelsen. Asylansøgeren indkvarteres herefter i et asylcenter, hvor det er Udlændingestyrelsen, der har ansvaret for asylcentrene, men den praktiske driftsopgave er lagt ud til forskellige centeroperatører som for eksempel Røde Kors.

Der er på nuværende tidspunkt 53 asylcentre i Danmark

 • Modtagelsescentre for nyankommne asylansøgere.
 • Opholdscentre for asylansøgere, som får deres sag behandlet her i landet.
 • Udsendelsescentre for personer, som har fået endeligt afslag på deres asylsag og derfor skal udrejse eller udsendes.
 • Særlige centre for bl.a. uledsagede mindreårige asylansøgere, kvindelige asylansøgere og asylansøgere med særligt behov for omsorg, f.eks. alvorligt syge personer.

Nogle asylansøgere bor uden for asylcentrene

Asylansøgere kan i nogle tilfælde få lov til at bo uden for asylcentrene, inden der er truffet afgørelse i deres asylsag. Det kan for eksempel være

 • Privat indkvartering hos familie/venner.
 • Indkvartering i bolig i tilknytning til asylcenter.
 • Indkvartering i bolig, som flygtningen selv betaler for.

Kan alle ansøgere få asyl i Danmark?

For at få asyl skal man opfylde de betingelser, der er nævnt i FN's Flygtningekonvention, eller de betingelser, der er nævnt i udlændingeloven.

Udlændingestyrelsen fastlægger nye kvoter hvert år

Udlændingestyrelsen, som hører ind under Udlændinge-, Integration-, og Boligministeriet, fastlægger hvert år kvoter for fordeling af flygtninge. Kommunerne skal så vidt muligt selv aftale indbyrdes, hvordan de forventede flygtninge skal fordeles i hver region. Det sker i de fem regionale kommunekontaktråd (KKR) under Kommunernes Landsforening (KL).

Fordelingen aftales på tværs af regionerne

Først aftaler KKR den overordnede fordeling af flygtninge på tværs af regionerne. Dernæst aftales regionalt, hvilke kommuner, der skal modtage flygtningene. I aftalerne kan KKR tage højde for særlige forhold og ønsker i kommunerne. Enkelte kommuner er som udgangspunkt ikke forpligtet til at modtage nye flygtninge, fordi der allerede er mange nydanskere i kommunen. Hvis kommunerne ikke kan blive enige om fordelingen, fastlægger Udlændingestyrelsen kvoterne. Kommunerne orienteres, hvis flere eller færre flygtninge end forventet viser sig at få opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen visiterer flygtningene til kommunerne

Når flygtninge får opholdstilladelse, er det Udlændingestyrelsens opgave at visitere dem til kommunerne. Udlændingestyrelsen træffer deres beslutning ud fra bl.a.

 • Kommunekvoter.
 • Flygtningens personlige forhold:
  • Sproglige og kulturelle baggrund, herunder muligheden for at etablere netværk med andre udlændinge med tilsvarende sproglig og kulturel baggrund.
  • Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
  • Familiemæssige eller anden tilknytning til personer, der bor i Danmark
  • Særlige behov i forbindelse med særlige personlige eller helbredsmæssige forhold
  • Særlige ønsker
 • Forholdene i og omkring den pågældende kommune:
  • Beliggenhed og størrelse
  • Arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold
  • Befolkningssammensætning og
  • Behandlings- og institutionstilbud

Alle flygninge registreres bl.a. til hjælp i flygtningenes integrationsforløb

Når kommunecenteroperatøren får besked fra Udlændingestyrelsen om, at en asylansøger har fået opholdstilladelse, udfylder asylansøgeren og operatøren i fællesskab et overgivelsesskema til den visiterede kommune. Formålet er at opdatere og samle oplysninger om den pågældende nye flygtning til brug for kommunens modtagelse og planlægning af flygtningens videre integrationsforløb.

UNHCR

FN's Flygtningehøjkommissariats primære opgave er at sørge for beskyttelse og hjælp til verdens flygtninge og statsløse

UNHCR

Uibm

På Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside kan du løbende holde dig opdateret.

uibm.dk

Kontakt

Den Boligsociale Enhed

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 57 18
ssf@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-18.00
Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-18.00
Fredag: 10.00-14.00

Kontaktperson

Teamleder
Birgitte Vallø
Telefon: 39 57 57 18

Flygtninge og integration