Behandlingstider for pleje og palliative indsatser

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes visitation. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.


Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. Sagsbehandlingstiderne gælder således fra det tidspunkt, hvor alt dokumentation, som er relevant i forhold til din ansøgning, foreligger.

 

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid

Lovgrundlag

Pasning af nærtstående med alvorlig sygdom (maximalt 6 måneder)

Inden 5 arbejdsdage fra der foreligger lægelig dokumentation. (Der er altid behov for besøg.)

Lov om social service § 118

Pasning af døende, plejevederlag, plejeartikler, palliativ fysioterapi og psykologbehandlinger

1 arbejdsdag (terminalerklæring, orlovsbekræftelse fra arbejdsgiver og lønsedler fra de sidste 3 måneder vedlægges ansøgning)

Lov om social service § 119, 120, 122

Sagsbehandlingstider