Udviklingsplan idrætsfaciliteter

Idræt og bevægelse er en væsentlig forudsætning for sundhed og velvære for alle borgere i Gladsaxe.

Invitation til fællesmøde om udviklingsplanen

Kultur-, Fritids- og idrætsudvalget inviterer til åbent møde med mulighed for at kunne præsentere tanker og idéer til nye anlægsønsker. Fællesmøde afholdes på Gladsaxe Rådhus den 29. januar 2018 kl. 19. Alle er velkomne.

Læs invitationen og tilmelding skal ske på kultur@gladsaxe.dk inden 19. januar 2018.

 

Proces for udmøntning af udviklingsplanen

Kultur-, Fritds- og Idrætsudvalget har fastlagt proces for, hvordan udviklingsplanens intentioner og anbefalinger til anlæg og renoveringer, kan udmøntes med respekt for det idrætsliv, som skal være aktivt i både 5, 10 og 15 år ud i fremtiden. Der er godkendt denne proces:

Fællesmøde: En gang om året kan alle idrætsforeninger og andre med interesse for området, præsentere sine anlægsønsker for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Planlægningsgruppen: Til at give en analyse af de indkomne anlægsønsker er der nedsat en planlægningsgruppe bestående af formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, formanden for brugerbestyrelsen på idrætsanlæggene, formanden for FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe samt idrætschefen for idrætsanlæggene. De giver på baggrund af politisk godkendte kriterier en analyse af de indkome anlægsønsker.

Dialogforum: Planlægningsgruppen fremlægger analysen af hvert enkelt indkommet anlægsønske for dialogforum, som er idrætsrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen i FIG, Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget, brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene, idrætsanlæggenes ledelse samt Børne- og Kulturforvaltningen. Dialogforum afgiver prioriteret liste over ønskede anlægsopgaver til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Herefter er det op til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet at finde de økonomiske muligheder for realisering.

Udviklingsplanen

Med udgangspunkt i facilitetsanalysen har Kultur-, Fritds- og Idrætsudvalget godkendt plan for udvikling af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe. Udviklingsplanen er resultat af en proces, hvor områdets interessenter, har været involveret.

Udviklingsplanen har fem fælles principper:

  • Vi udvikler vores idræts- og bevægelsesfaciliteter, så de understøtter Gladsaxe Kommunestrategi
  • Vi bruger det, vi allerede har - og bruger det optimalt
  • Vi sikrer, at det aktive liv bliver understøttet af gode faciliteter
  • Vi bidrager til et levende og aktivt byliv og rekreative udfoldelsemuligheder
  • Vi vægter kvalitet og bæredygtighed
     

Facilitetsanalysen

Idrættens Analyseinstitut udarbejdede i 2015 en analyse af, hvordan kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter kan tilgodese såvel unge som ældres ønsker til en aktiv livsstil. Analysen giver bud på, hvordan anlægsmæssige dispositioner kan understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet.

Analysen indeholder en vurdering af den eksisterende facilitetsdækning, vedligeholdelsesstand og kapacitetsudnyttelse med inddragelse af idrætsfaciliteterne på kommunens skoler, og giver bud på visioner for den fremtidige udvikling af kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter.

Analysen giver også bud på mulighederne for at inddrage kommunens naturområder og byrum som steder, der kan inspirere til bevægelse og aktiv leg.

Analysen er tilgængelig for alle. En elektronisk udgave af hovedrapporten, afslutningsnotat samt notat om de udendørs faciliteter kan hentes.

Hovedpointer fra det omfattende materiale er samlet i en pixi-udgave.

 

Idræt