Hvad er §18?

Gladsaxe Kommune yder økonomisk støtte til organisationer, foreninger, selvhjælps- og netværksgrupper og individer indenfor det frivillige sociale område

Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde

§ 18 puljemidlerne gives til den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende. Det vil sige, at den frivillige sociale indsats skal være kernen i projektet, og tilskuddet skal fungere som en støtte til den specifikt frivillige indsats.

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Det frivillige arbejde er ulønnet og skal være til gavn for andre end én selv og ens familie.

Hvem administrer § 18?

§ 18 puljen administreres af Social- og Sundhedsforvaltningen. Sundheds- og Handicapudvalget behandler ansøgninger og uddeler §18 puljemidlerne en gang om året. Spørgsmål til § 18 stiles til frivillighedskoordinatoren i De Frivilliges Hus.

I kan søge tilskud til nye eller igangværende aktiviteter

Når I søger støtte gennem § 18 puljen, kan I få tilskud til:

  • At starte nye aktiviteter og tiltag op
  • At fortsætte af igangværende aktiviteter.

Puljemidlerne skal sikre balance mellem eksisterende og nye tilbud

Når puljemidlerne uddeles er det vigtigt for Sundheds- og Handicapudvalget, at der er en god balance mellem eksisterende og nye tilbud.

Det vil sige, at puljemidlerne gives for både at sikre stabilitet i udbuddet af eksisterende foreninger og tilbud
- og for at støtte til et levende lokalmiljø med kontinuerlig udvikling, hvor der bliver udviklet nye tilbud.

Hvad bliver der lagt vægt på?

Ved behandling af ansøgningerne lægger Sundheds- og Handicapudvalget vægt på, at kriterierne for støtte er opfyldt.  Aktiviteter, der understøtter Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik, f.eks. gennem fokus på specifikke lokalområde indsatser, nye tværgående samarbejder eller markering af den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag, vægtes højt.

 

Der er ansøgningsfrist én gang om året - 1. oktober.

I må kun bruge det officielle ansøgningsskema

Når I ansøger om §18 midler, skal I anvende Gladsaxe Kommunes ansøgningsskema. Skemaet er tilgængeligt nederst på siden fra 1. august. Ansøgere, der ikke anvender ansøgningsskemaet, kommer ikke i betragtning.
Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Hvornår behandles ansøgningerne

Sundheds- og Handicapudvalget behandler indkomne ansøgninger på deres møde i november.

- og hvornår får vi svar?

Alle ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning i midten af december.

Frivilligpolitik 2013-2017

Politikken går på tværs af alle områder og dækker både sociale foreninger og idræts-, fritids- og kulturforeninger.

Frivilligpolitik 2013-2017

Skemaer

Når I søger §18 puljer, skal I bruget et særligt skema. Efterfølgende skal I aflevere et evalueringsskema.

Find skemaerne her