Cykelstier og zoner

Med 94 % af det kommunale vejnet trafiksaneret med cykelstier eller 30-40 km/t hastighedszoner har Gladsaxe Kommune en god cykelinfrastruktur. Ingen kommuner i Danmark har så omfattende trafiksaneringer som Gladsaxe.

Trafikveje

Gladsaxe Kommune har siden begyndelsen af 90’erne haft et særligt fokus og prioritering af trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Virkemidlerne for at forbedre trafiksikkerheden har primært været strukturelle gennem trafiksaneringer og anlæg af cykelstier og ruter.  I perioden mellem 1990-2005 har kommunen anlagt cykelstier på trafikvejene Bindeledet, Novembervej, Gladsaxe Møllevej mellem Ring 3 og Klausdalsbrovej, Klausdalsbrovej mellem Gladsaxe Møllevej og Hillerød motorvejen, Vadstrupvej og en del af Værebrovej, Gammelmosevej og Gladsaxevej.

Samtlige kommunale trafikveje, dvs. veje med en årsdøgntrafik på over ca. 4.000-5.000 biler, har derfor i dag cykelstier i begge vejsider.  Hovedparten af disse har 50 km/t hastighedsbegrænsning.

Fordelingsveje

Da etableringen af cykelstier på trafikveje var afsluttet omkring 2005 påbegyndte Gladsaxe Kommune i 2007-2009 at forsyne større fordelingsveje som Vandtårnsvej og Stengårds Allé med cykelstier og i 2016-2018 fik Møllemarken, Triumfvej, Aldershvilevej, Hagavej syd og en del af Klausdalsbrovej cykelstier. Alle disse fordelingsveje har en del skolevejstrafik. De øvrige kommunale fordelingsveje, dvs. veje med en typisk årsdøgntrafik på 2.000-4.000 biler, har alle 40 km/t hastighedsbegrænsning og flere er forsynet med cykelbaner og hastighedsdæmpende bump.

Lokale veje-boligveje

Samtlige lokale boligveje, med nogle få undtagelser, har 40 km/t eller 30 km/t hastighedsbegrænsning og de fleste er forsynet med bump. Gladsaxe Kommunes 40 km/t og 30 km/t zoner blev indført i perioden 1996-2000.

Samlet vej- og stinet

Kommuneveje og private fællesveje udgør ca. 175 km. Heraf er ca. 20 % (35 km) af disse forsynet med cykelstier og 3 % (5 km) forsynet med cykelbaner. Hertil kommer ca. 30 km asfalterede og dobbeltrettede cykelstier i eget tracé. Den samlede asfalterede cykelsti- og cykelbanelængde udgør således ca. 110 km. Derudover har Gladsaxe ca. 11 km grusstier i naturområder. Samlet set ligger ca. 75 % af det kommunale vejnet i 40 km/t eller 30 km/t lav-hastighedszoner, og Gladsaxe er en national foregangskommune på dette felt.

Markant reduktion af cyklistuheld

Der har siden midten af 80’erne til nu været en reduktion på 80-90 % i antallet af personskadeuheld med cyklister på kommunevejene i Gladsaxe ifølge politiets registreringer. De mange cykelstier og trafiksaneringer har virket og givet markante resultater.

Tabel-Antal cyklistuheld med personskade

Cykeltrafik