Gladsaxe Cykler!

Gladsaxe Cykler er titlen på kommunens seneste satsning for at få endnu flere borgere til at vælge cyklen som deres primære transportmiddel. Projektmålet er, i løbet af 2018, at blive den 3. mest cyklende kommune i landet.

Fremme af cyklisme, tryghed og sikkerhed for cyklister er, har været og vil fortsat være et højt prioriteret indsatsområde for Gladsaxe Kommune på trafikområdet. Prioriteringen afspejles i de investeringer og initiativer som Gladsaxe Kommune foretager, og i de resultater Gladsaxe har opnået. 94 % af det kommunale vejnet er trafiksanerede med cykelstier eller 30-40 km/t hastighedszoner, antallet af personskadeuheld med cyklister er reduceret markant fra midten af 80érne og andelen af borgere, der anvender cyklen som deres primære transportmiddel, nærmer sig 25 %.

Ambitionerne er fortsat høje og der igangsættes konstant nye projekter for yderligere at fremme cyklismen.

cykelring3Projektet, og et særligt idékatalog, er udviklet i samarbejde med den lokale Gladsaxe afdeling af Cyklistforbundet, hvis formand deltager i projektets styregruppe.Projektet realiseres i perioden 2014-2018, hvor der samlet er mere end 40 mio. kr. til rådighed.

Gladsaxe Cykler er en naturlig udvikling og fortsættelse af en mangeårig vedholdende strategi for sikre bløde trafikanters sikkerhed og komfort gennem etablering af cykelstier på alle trafikveje og udvalgte fordelingsveje, samt massive trafiksaneringer og etablering af 40 km/t og 30 km/t hastighedszoner på 75 % af det kommunale vejnet.

Udover at være et konkret projekt danner Gladsaxe Cykler også ramme for en tværgående indsats på cykelområdet internt i kommunen i forbindelse med grøn mobilitet og CO2 reduktioner, helhedsplaner for byudvikling og lokalplaner, bæredygtig vækst, GladsaxeLiv, sundhedspolitik og bevægelse i det offentlige rum, medarbejdertransport samt eksterne partnerskaber omkring grøn mobilitet, blandt andet med Movia og Gate 21.

Læs også vores idékatalog for indkøb på cykel.

 

I forbindelse med Trafik- og Mobilitetsplanen blev det i 2013 politisk besluttet, at Gladsaxe Kommune, i løbet af 5 år, skal øge cykeltrafikken, så Gladsaxe bliver blandt de tre mest cyklende kommuner i landet. Overflytning af biltrafik til cykeltrafik er et hovedelement i planen. Målet er ambitiøst, men ikke urealistisk, da Gladsaxe allerede i undersøgelsen, som Transportministeriet offentliggjorde i august 2013, var den 5. mest cyklende kommune i Danmark (Transportvaneundersøgelsen 2009-2012). Seneste data viser nu, at Gladsaxe i perioden 1995-2013 har haft en stigning i cykeltrafikken fra et niveau på 18-19 % af alle ture til et niveau tæt på 25 %.

Graf viser Gladsaxes cykeltrafik-andel fra 1995-2013

Figur: TU data fra 2013 viser en cykelandel på 28 % af de ture Gladsaxe borgere foretager. Udjævnes de årlige variationer, hvilket er nødvendigt på grund datagrundlagets størrelse de enkelte år, peger data på en stigning fra et niveau på 18-19 % cykelandel i 1995-1999 til et niveau tæt på 25 % i 2013.

Vejdirektoratets cykelindeks for hele Danmark fra 1990-2014 viser et fald fra 1990 til 2000, hvorefter cykeltrafikken har været nogenlunde uændret frem til 2014. Til sammenligning har Gladsaxe Kommune fra 2000 haft en mærkbar stigning i cykeltrafikken.

Projektet Gladsaxe Cykler realiseres i perioden 2014-2018, hvor der samlet er 40 mio. kr. til rådighed til cykelprojekter. Projektet omfatter etablering af cykelstier på skoleveje og fordelingsveje, opgradering af cykelstier til supercykelstier, forbedret cykelparkering, kampagner, samarbejde med virksomheder og handelsliv for at få endnu flere til at cykle på arbejde eller handle ind på cykel. Og meget mere. Projektet har et særligt langsigtet fokus på skolebørn som fremtidens trofaste cyklister.

Cykelstier

Der er etableret cykelstier på Kong Hans Allé i 2015 og cykelstier på Møllemarken er udført i 2016. I 2016-2017 blev der etableret cykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og på den sydlige strækning af Hagavej. I 2018 blev der udført cykelstier på Klausdalsbrovej mellem Buddinge Hovedgade og Gladsaxe Møllevej.

Udbedring af mangler på cykelstier

Der er foretaget registrering af fejl og mangler på hovedgadestrækninger og vigtige cykelstier i samarbejde med et medlem af den lokale afdeling af Cyklistforbundet. I samarbejde med Cyklistforbundet blev der udført en liste, hvor fejl og manglerne blev prioriteret. De prioriterede opgaver blev udbedret i 2016. Vi forventer, at der bliver udlagt slidlag på cykelstierne på Søborg Hovedgade i 2020. I forbindelse med registreringen er udviklet en særlig app med inspiration fra Cyklistforbundets håndbog i cykelinspektion. Se interviewet med kommunens digitaliseringschef.

Supercykelstier

Det er besluttet at opgradere Farumruten yderligere med ny tunnelbelysning til 1,2 mio. kr. i 2016. Gladsaxe Kommune arbejder for, at der skal etableres en supercykelsti langs Ring 3 i forbindelse med letbaneprojektet, hvilket blandt andet kommer til udtryk i breden af de kommende cykelstier.

Skolecyklisten

Børn på vej til skole og børnehave

Samarbejdet med skoleafdelingen og inddragelse af skoler er påbegyndt og der er foretaget registreringer af skolernes cykelparkering. Forslag til andre trafiksaneringsprojekter foreligger og skal prioriteres i dialog med skolerne. I forbindelse med skolecyklisten vil for hvert enkelt skoledistrikt blive udarbejdet anbefalede skoleruter.

Indkøbscyklisten

Der er foretaget registrering af cykelparkering og behov ved butikker, centre og større institutioner langs hovedgadestrækningerne i Søborg og Bagsværd. Projektering af ny cykelparkering ved Buddinge Centeret er igangsat og tiltag på Søborg Torv og ved Bibliografen i Bagsværd er programsat. Udvidelsen af cykelparkeringen på Søborg Torv og i Bagsværd sker koordineret med kommunens projekt GladsaxeLiv. Tiltagene realiseres i 2016.

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Cykeltrafik