Oversigt over letbanebyggeri

Du kan løbende følge med i igangværende og kommende letbanebyggerier herunder. Du kan også se, hvordan vi forventer, byggerierne vil påvirke naboer og trafik samt hvor længe, de er planlagt til at vare.

Hold dig opdateret om trafikale ændringer og trængsel via dinletbane.dk

Se aktuelle driftsændringer for tog, bus og metro via dinoffentligetransport.dk

Byggeoversigt 2019-2020

Fold de enkelte punkter ud for at læse mere om byggerierne.

Forsyningsselskabet Novafos gør klar til letbanen ved at omlægge vandledninger og lægge nye regnvandsledninger på Gladsaxe Ringvej som del af bedre klimasikring. Det er nødvendigt at inddrage en af vejbanerne og cykelstien i den side, arbejdet foregår i, mens arbejdet er i gang. 

Der vil være dobbeltrettet cykelsti i den side af vejen, hvor der ikke arbejdes.

Varighed
Arbejdet starter op på den del af Gladsaxe Ringvej, der løber fra Herlev Kommune til Hillerødmotorvejen. Her vil arbejdet udføres på én side af vejen ad gangen og i flere etaper fra starten af november 2019 til efteråret 2020.

Forventet påvirkning
Sporlukningen betyder, at der vil være mindre plads på vejen og dermed større risiko for trængsel – især i myldretiden. Samtidig kan det også tage længere tid at komme til og fra motorvejsramperne samt til og fra Dynamovej og Batterivej.

Læs mere om arbejdet på Gladsaxe Ringvej

Herlev Kommune har givet tilladelse til, at HOFOR kan grave i Herlev Ringvej mellem Hjortespringvej og Hospitalskrydset (Herlev). Det betyder, at der vil være to spor i nordlig retning og et spor i sydlig retning i perioden. 

Varighed
Fra 28. august 2019 til 11. november 2019.

Forventet påvirkning
Sporlukningen kan give kødannelser for bilister til og gennem Gladsaxe.

Du kan se et live trængselsbillede ved Mørkhøj Erhvervskvarter via City Sense

Vi bygger en ny gangtunnel under S-togs-sporene på den østlige side af Buddingevej ved Buddinge Station. Tunnelen skal gøre det let at skifte mellem letbane, S-tog og bus, når letbanen åbner i 2025. Frem mod foråret 2019 vil arbejdet bestå i at grave ud til tunnelen, lave midlertidige afstivende vægge og støbe elementerne til tunnelen i beton. Fra forår 2019 til efterår 2019 skal de støbte tunnelelementer flyttes på plads under S-togs-sporene. 

Varighed
Vi forventer, arbejdet med at bygge gangtunnelen er afsluttet i efteråret 2019.

Forventet påvirkning
Periodevise lokale støjgener og trafikale ændringer som ved normalt byggearbejde.

Letbanen