Renhold og snerydning

Krav til grundejere

Ejere af ejendomme, der grænser op til en offentlig vej eller sti, skal selv renholde og snerydde og salte/gruse mod glat føre på fortov eller sti. 

Pligten omfatter:

  • Beskære hække, buske og træer
  • Fjerne ukrudt fra skel til kørebanekant
  • Feje belagte arealer
  • Fjerne affald og andet der er til ulempe for færdslen
  • Rydde fortov og stier for sne og salte / gruse mod glat føre hurtigst muligt efter snefald henholdsvis glat føre er opstået
  • Sikre at renovationsarbejderne kan hente dit affald

Beskæring af træer, hække og buske

Beskæring skal foretages til skel så beplantningen holdes inden for det private areal, så færdsel på fortovet ikke hindres. Hvis beplantning har bredt sig ud over fortov, vej eller sti skal beskæring foretages i en højde af 2,80 m. over fortov og cykelsti og 4,00 m. over kørebane. Ingen beplantning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte, ligesom der skal være klippet fri omkring brandhaner med 50 cm. friareal på hver side.

 

 

I 1997 holdt Gladsaxe Kommune op med at bruge kemiske ukrudtsmidler på offentlige arealer. Det er derfor ikke tilladt at anvende sådanne midler på kommunale arealer dvs. fortove, stier og pladser. Kommunen anvender termisk bekæmpelse og fejning til fjernelse af ukrudt.

Vedligeholdelse af veje

Gader, veje, cykelstier, stier, fortove, pladser og torve skal være i færdselsmæssig forsvarlig stand. Huller til fare for cyklister og andre trafikanter, opspring i fortovsfliser og lignende skader repareres løbende af Driftsafdelingen. Prioriteringen sker i forhold til færdslens størrelse og art.

Private fællesveje

På private fællesveje har grundejerne ansvaret for vejvedligeholdelsen og kommunen har tilsynet, dog har kommunen vedligeholdelsespligten på de private fællesveje med driftsoverenskomst. Mange private fællesveje har indgået en driftsoverenskomst med kommunen.

Rendestensbrønde

Rendestensbrønde tømmes med slamsuger efter behov, dog minimum en gang hvert andet år. 

Papirkurve 

Papirkurve tømmes med forskellig frekvens afhængig af lokaliteten, men dog mindst to gange om ugen på pladser og torve og en gang om ugen ud for busstoppesteder. 

Fejning 

Vejnettet på i alt cirka 181 kilometer fejes maskinelt. De overordnede veje fejes ca. hver 4. uge. De øvrige veje fejes ca. hver 6. uge. I vinterperioden fejes kørebanerne indtil snefald forhindrer det. 

Vejbelysning

Drift og vedligeholdelse af vejbelysningen udføres af Ørsted for kommunens regning.

Borgere kan henvende sig til Ørsted på telefon 72 10 20 30 eller læse mere på www.ørsted.dk.

Vejelysning kan fejlmeldes på www.ditgadelys.dk.

En fælles opgave

Det er en fælles opgave for Gladsaxe Kommune og grundejerne at rydde sne, salte eller gruse ved glat føre. Her kan du se, hvilke opgaver kommunen udfører, og hvilke opgaver grundejerne skal udføre. For de overordnede veje er vintertjenesten varetaget af Vejdirektoratet.

For alle andre offentlige veje end statsvejene har Gladsaxe Byråd i oktober 2016 vedtaget Vinter- og renholdelsesregulativ. Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune. Regulativet omfatter hele vejarealet dvs. kørebaner, stier og fortove.

Vintervejene

Vejene i Gladsaxe Kommune kan kategoriseres som:

Fortove og stier

Vintertjeneste gælder samtlige fortove og stier i Gladsaxe Kommune. Generelt gælder det, at den tilstødende grundejer har ansvaret for fremkommeligheden på fortov og sti, det vil sige skal sikre rydning af sne og bekæmpelse af glat føre. Gladsaxe Kommune løser opgaven ud for kommunale ejendomme, ud for offentlige arealer og på fortove og stier, hvor der ikke er en tilstødende grundejer. I Regulativet  for vintervedligeholdelse og renholdelse (regulativ, kap. 3,2) kan du læse om grundejernes forpligtelser.

Det gennemgående stinet i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune forestår snerydning, saltning og grusning af cykelstier og hovedstier i eget tracée. Visse stier ryddes ikke af Gladsaxe kommune.

Afhentning af affald og snerydning 

Som grundejer skal du sikre, at renovationsarbejderne kan hente dit affald. Her kan du se, hvordan du skal gøre.

Se vintertrafik på Vejdirektoratets hjemmeside.

Fremsend fejeerklæring til Gladsaxe Kommune hvis pligten til renholdelse overdrages.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

By, veje og trafik