Renhold og snerydning

Krav til grundejere

Ejere af ejendomme, der grænser op til en offentlig vej eller sti, skal selv renholde og snerydde og salte/gruse mod glat føre på fortov eller sti. 

Pligten omfatter:

  • Beskære hække, buske og træer
  • Fjerne ukrudt fra skel til kørebanekant
  • Feje belagte arealer
  • Fjerne affald og andet der er til ulempe for færdslen
  • Rydde fortov og stier for sne og salte / gruse mod glat føre hurtigst muligt efter snefald henholdsvis glat føre er opstået
  • Sikre at renovationsarbejderne kan hente dit affald

Beskæring af træer, hække og buske

Beskæring skal foretages til skel så beplantningen holdes inden for det private areal, så færdsel på fortovet ikke hindres. Hvis beplantning har bredt sig ud over fortov, vej eller sti skal beskæring foretages i en højde af 2,80 m. over fortov og cykelsti og 4,00 m. over kørebane. Ingen beplantning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte, ligesom der skal være klippet fri omkring brandhaner med 50 cm. friareal på hver side.

Bekæmpelse af ukrudt

I 1997 holdt Gladsaxe Kommune op med at bruge kemiske ukrudtsmidler på offentlige arealer. Det er derfor ikke tilladt at anvende sådanne midler på kommunale arealer dvs. fortove, stier og pladser. Kommunen anvender termisk bekæmpelse og fejning til fjernelse af ukrudt.

Overdragelse af renholdelsespligten

Fremsend fejeerklæring til Gladsaxe Kommune hvis pligten til renholdelse overdrages.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

By, veje og trafik