Gravetilladelser

Her kan du finde link til elektronisk ansøgningsformular og finde vejledninger og gode råd til graveansøgninger.


Graveansøgning

Ansøgning skal sendes via www.virk.dk, som bruges i Gladsaxe Kommue.

HUSK der altid skal indtegnes hvor graveområdet er, hvis det ikke er muligt, skal der som minimum vedlægges en tegning eller kortbilag over graveområdet. Her kan laves et kortudtræk fra kommunens hjemmeside.

Kommunen stiller som krav, at der skal skydes under veje og cykelstier, så vidt det er muligt.

Husk også inden der graves, at skal der hentes ledningsoplysninger i Ledningsejerregistreret (LER) som kan findes via www.ler.dk.

Fremsendelse af ansøgning

Fremsendelse af ansøgningen skal ske så tidligt som muligt. normalt senest 10 arbejdsdage dage inden forventet graveopstart – dog afhængig af sagens kompleksitet. Vi tilstræber generelt at ekspedere ansøgningerne inden 10 arbejdsdage fra modtaget ansøgning.

Yderligere ventetid forventes ved følgende forhold

 1. Perioden efter vinter: Da der på dette tidspunkt er mange graveaktører der søger samtidigt.
 2. Politi- eller beredskabsinddragelse: Hvis graveforholdene betyder at skilteplanen skal indeholde nedenstående faktorer skal politiet/beredskabet inddrages
  • Ubetinget vigepligt
  • Ensrettet færdsel
  • Signalregulering
  • Hastighedsbegrænsning
  • Standsning og parkering
  • Vejlukning/Omkørsel
 3. Anden graveaktør: Hvis der andre graveaktører nær det ansøgte graveområde, skal der muligvis koordineres mellem parterne.

Bemærk venligst at kommunen er lukket mellem jul og nytår, og dagene regnes ikke som arbejdsdage – hvilket også gælder årets øvrige helligdage. I ferieperioder som sommerferien og efterårsferien, må der påregnes ekstra ventetid.

Indhold i graveansøgningen:

Som minimum skal følgende punkter fremgå af graveansøgningen:

 • Ledningsejer - kontaktoplysninger til en person som ved noget om projektet, og som kan kontaktes i graveperioden.
 • Graveaktør - kontaktoplysninger til en person som ved noget om projektet, og som kan kontaktes i graveperioden.
 • Hvilken vej og ved hvilket husnummer gravearbejdet vil forgå. Dvs søg vejvis, men husk oversigtstegning der beskriver samtlige veje for aktuel projekt. Der anbefales samme vedhæftede pdf-fil på alle ansøgte veje.
 • Placering for gravning og afspærring, for eksempel kørebane, fortov, rabat mv.
 • Hvilken tidsbegrænset periode der ansøges om at grave (normalt max en måned)
 • Afmærkningsplan efter principper i Vejdirektoratets seneste håndbog - planen skal dog opfylde vejreglerne. Udarbejdet afmærkningsplaner anbefales vedhæftet ansøgningen som en pdf-fil.

Akutarbejde

Akutarbejde kræver graveansøgning senest 1. arbejdsdag efter påbegyndelse.

Vejmyndighed

Ansøgeren bør undersøge om kommunen er vejmyndighed på vejen inden ansøgningen fremsendes. Dette kan undersøges på kommunens webkort, under Borger, vælg Trafik og derefter Vejkategori hvor ’brun’ betyder Statsvej, hvor vejdirektoratet er Vejmyndighed. ’Rød’ betyder Intern boligvej, hvor det typisk er et boligselskab eller ejerforening der er vejmyndighed. De øvrige ’gule’, ’grønne’ og ’blå’ betyder at det henholdsvis offentlige veje og private fællesveje, hvor Gladsaxe Kommune er vejmyndighed.

Ansøgningen fremsendes

Såfremt Gladsaxe Kommune er vejmyndighed, fremsendes ansøgningen digitalt via www.virk.dk.

Såfremt Vejdirektoratet er vejmyndighed, fremsendes ansøgningen digitalt via Vejdirektoratets hjemmeside.

Ved øvrige veje kontaktes ejer eksempelvis Boligselskab.

Afmærkningsplan

Afmærkningsplanen skal tydeligt vise hvor der graves og hvordan der skiltes. Hvis du er i tvivl om hvordan der skiltes korrekt, anbefales kurset ’Vejen som arbejdsplads’ se mere på hjemmesiden vej-eu.dk, alternativt kan du på hjemmesiden med vejregler finde afmærkning af vejarbejde samt tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde.

For at opnå hurtigere accept af ansøgningen - og dermed gravetilladelse - anbefales det, at graveansøgeren som minimum er bekendt med de aktuelle vejforhold.

Færdigmelding

Hvis gravearbejdet er ansøgt elektronisk, skal gravningen færdigmeldes via link i mail med gravetilladelsen. Alternativt fremsendes underskrevet færdigmelding på papirgravetilladelse til Byafdelingen, Veje og Trafik.

Garantiperiode

Garantiperioden gælder normalt 2 år fra modtaget færdigmelding.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Vej- og gravearbejder