Bekendtgørelse om standsning og parkering i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Byråd har besluttet en parkeringsbekendtgørelse, Denne er tiltrådt af politiet og trådt i kraft 7. april 2014. Færdselsloven blev ændret pr. 1. marts 2014 og eksisterende lokale parkeringsbekendtgørelser trådte derfor ud af kraft. For at opretholde forbud mod natparkering af tunge køretøjer mv. samt for fortsat at kunne tillade parkering med et hjulpar på fortove har Gladsaxe Byråd besluttet en ny parkeringsbekendtgørelse.

Parkeringsbekendtgørelse

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 jf. § 92c, stk. 4 har Gladsaxe kommune med samtykke fra Københavns Vestegns Politi udstedt en bekendtgørelse, der også tillader at parkere delvist på fortov inden for bymæssigt bebygget område på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed. 

§1 
Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), på-hængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning. 
Stk. 2: Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kg dog par-keres i indtil 24 timer, med mindre andet er angivet ved afmærkning. 

§2 
Et køretøj hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg kan standses eller parkeres delvist på fortov med en del af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet i henhold til færdselslovens §3. 

§3 
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121. 

§4 
Bekendtgørelsen træder i kraft 7. april 2014, og samtidigt ophæves den tidligere lokale standsnings- og parkeringsbestemmelse af 1. februar 2007. 

Parkering