Private fællesveje med driftsoverenskomst

Opsigelse af driftsoverenskomster for private fællesveje

Gladsaxe Kommune opsiger alle eksisterede driftsoverenskomster og tillægsaftaler for private fællesveje pr. 31. december 2019, da det har vist sig, at Gladsaxe Kommune ikke lovligt må indgå disse driftsoverenskomster

Hvis du er ejer af en ejendom, der støder op til en privat fællesvej, som du har vejret til, og som har indgået en driftsoverenskomst med kommunen, har det derfor betydning for dig.

Baggrund for opsigelse

Ankestyrelsen har på baggrund af en sag i Lyngby Taarbæk Kommune udtalt, at kommuner ikke må tilbyde grundejere disse ydelser, hvis der ikke er tale om at udnytte overkapacitet på driftsområdet. I Gladsaxe Kommune er serviceydelserne er baseret på en fast takst, der er afregnet med private aktører for arbejdernes udførelse. Der er således ikke tale om udnyttelse af en kommunal overskudskapacitet.

Ankestyrelsens udtalelse betyder, at Gladsaxe Kommune ikke lovligt kan fortsætte den gældende ordning. Trafik- og Teknikudvalget har derfor den 10. december 2018 besluttet, at det er nødvendigt at bringe driftsoverenskomsterne mellem kommunen og grundejerne til ophør – se dagsorden.

Hvad betyder det for dig?

Opsigelsen betyder, at du som grundejer fra 1. januar 2020 selv skal sørge for drift- og vedligeholdelse af den private fællesvej i henhold til gældende regler.

Det indbefatter de opgaver de opgaver der tidligere er indgået i driftsoverenskomsten: renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af kørebaner, vedligeholdelse af skiltning og afmærkning, vejbelysning, renholdelse af vejafvandingsbrønde ved oprensning af sandfang, samt mindre asfalt- og fortovsreparationer. Derudover har nogle private fællesveje indgået en tillægsaftale, der omfatter større vejvedligeholdelsesopgaver.

Afholdt informationsmøde

Kommunen afholdt tirsdag 21. maj 2019 kl. 19.00 – 20.30 et informationsmøde om ophør af driftsoverenskomsterne og konsekvenserne heraf for berørte grundejere og beboere.

Link til præsentationen fra mødet.

Supplerende materiale:
Oversigtskort over private fælleveje med og uden overenskomst
Oversigt over private fællesveje og serviceaftaler

Du kan se om din private fællesvej har indgået driftsaftale med eller uden stor tillægsaftale ved at gå ind på kommunen webkort

Overenskomster

Gladsaxe har indgået nye driftsoverenskomster med en del private fællesveje i kommunen siden januar 2013.

Overenskomster indeholder renhold, snerydning og glatførebekæmpelse af kørebaner, vedligehold af skiltning og afmærkning, vejbelysning, oprensning af sand i vejbrønde og mindre asfalt- og fortovsreparationer. Der er også en tillægsaftale, hvor kommunen står for større samlede arbejder. Større samlede arbejder kan være nyt slidlag og større renoveringer af fortove og vejafvandingssystem.

I overenskomsten er udgiften for hver grundejer fordelt ud fra en fordelingsnøgle, som er en del af aftalen med kommunen. Denne fordelingsnøgle har 20 procent vægt på ejendommens facadelængde, 40 procent vægt på ejendommens areal og 40 procent vægt på den offentlige ejendomsværdi. Hvis I har fastsat særlige regler om fordeling i servitutter og vedtægter for egentlige private vejlaug, kan vi aftale at fordele udgifterne efter disse regler. 

Opkrævning

Grundejerne betaler for driftsoverenskomsten ved to årlige a conto beløb som opkrævet via ejendomsskatten. Først på året gør vi de faktiske udgifter op for de private fællesvej fra det forgangne år, som så reguleres ved første opkrævning i første kvartal året efter.

Hvis vi har indgået en aftale om større samlede arbejde, sender vi en større regning i det år hvor arbejdet udføres.

Bidrag for 2013 blev først opkrævet i 2014, således af der i 2014 blev opkrævet for både 2013 og 2014. Fremover vil der blive opkrævet bidraget for det kommende år. 

Ligesom det er frivilligt, om man vælger at træffe aftale om en driftsoverenskomst, kan grundejerne på en privat fællesvej også undlade at tilvælge en overenskomst om større samlede arbejder. Udførelse af større samlede arbejder vil så ske efter privatvejslovens bestemmelser. Det betyder, at der holdes vejsyn og kommunen beslutter en fordeling af udgifterne. Kommunen anbefaler generelt grundejerne at indgå en aftale.

Klagevejledning

Vejberettigede grundejere, der er uenige i aftalen eller udgiftsfordelingen, har mulighed for at klage til transportministeriet over retslige spørgsmål.
 
Klagefristen er 4 uger fra godkendelsen af ansøgningen er blevet offentliggjort i lokalaviserne og eller på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.
 
Klagefristen for alle ansøgninger offentliggjort 15.01.2013, 12.02.2013 og 05.03.2013 er udløbet.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Veje og trafik