Private fællesveje med driftsoverenskomst

Overenskomster

Gladsaxe har indgået nye driftsoverenskomster med en del private fællesveje i kommunen siden januar 2013.

Overenskomster indeholder renhold, snerydning og glatførebekæmpelse af kørebaner, vedligehold af skiltning og afmærkning, vejbelysning, oprensning af sand i vejbrønde og mindre asfalt- og fortovsreparationer. Der er også en tillægsaftale, hvor kommunen står for større samlede arbejder. Større samlede arbejder kan være nyt slidlag og større renoveringer af fortove og vejafvandingssystem.

Grundejerne på de private fællesveje uden driftsoverenskomst har mulighed for at ansøge om og aftale en ny driftsoverenskomst med kommunen. Det er frivilligt for den enkelte private fællesvej eller vejlaug at træffe aftale om en overenskomst med Gladsaxe Kommune.

I overenskomsten er udgiften for hver grundejer fordelt ud fra en fordelingsnøgle, som er en del af aftalen med kommunen. Denne fordelingsnøgle har 20 procent vægt på ejendommens facadelængde, 40 procent vægt på ejendommens areal og 40 procent vægt på den offentlige ejendomsværdi. Hvis I har fastsat særlige regler om fordeling i servitutter og vedtægter for egentlige private vejlaug, kan vi aftale at fordele udgifterne efter disse regler. 

Hvis du bor på en privat fællesvej, og ønsker at Gladsaxe Kommune vedligeholder din vej

Gladsaxe Kommune tager stadig konkret stilling til henvendelser og ansøgninger om driftsoverenskomst for private fællesveje i kommunen.

Ansøgningen fra en privat fællesvej skal indeholde underskrifter fra minimum 2/3 af grundejernes underskrifter, set i forhold til grundejerens andel af udgifter. Andelen af underskrifter er bestemt i henhold til privatvejsloven. Jeres ansøgning skal dokumenteres med underskrifter og vil blive forelagt Trafik- og Teknikudvalget til endelig godkendelse. Ansøgningen skal indeholde oplysninger, om I også ønsker, at kommunen udfører større samlede vedligeholdelsesarbejder.

By- og Miljøforvaltningen opfordrer grundejerne på den enkelte private fællesvej til at finde en repræsentant, som kan forestå korrespondancen med kommunen.

På denne side er der links til ansøgningsformularen, dokumentation og opgørelse af udgifter, hyppigt forekommende spørgsmål og aftaleteksten for driftsoverenskomsten.

Opkrævning

Grundejerne betaler for driftsoverenskomsten ved to årlige a conto beløb som opkrævet via ejendomsskatten. Først på året gør vi de faktiske udgifter op for de private fællesvej fra det forgangne år, som så reguleres ved første opkrævning i første kvartal året efter.

Hvis vi har indgået en aftale om større samlede arbejde, sender vi en større regning i det år hvor arbejdet udføres.

Bidrag for 2013 blev først opkrævet i 2014, således af der i 2014 blev opkrævet for både 2013 og 2014. Fremover vil der blive opkrævet bidraget for det kommende år. 

Ligesom det er frivilligt, om man vælger at træffe aftale om en driftsoverenskomst, kan grundejerne på en privat fællesvej også undlade at tilvælge en overenskomst om større samlede arbejder. Udførelse af større samlede arbejder vil så ske efter privatvejslovens bestemmelser. Det betyder, at der holdes vejsyn og kommunen beslutter en fordeling af udgifterne. Kommunen anbefaler generelt grundejerne at indgå en aftale.

Klagevejledning

Vejberettigede grundejere, der er uenige i aftalen eller udgiftsfordelingen, har mulighed for at klage til transportministeriet over retslige spørgsmål.
 
Klagefristen er 4 uger fra godkendelsen af ansøgningen er blevet offentliggjort i lokalaviserne og eller på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.
 
Klagefristen for alle ansøgninger offentliggjort 15.01.2013, 12.02.2013 og 05.03.2013 er udløbet.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Veje og trafik