Status på nye genbrugsordninger

Med færre globale råvarer, stigende råvarepriser og øget befolkningstilvækst, så er affald blevet en ressource, som vi skal have mest muligt ud af. Gladsaxe Kommune går foran i kampen for at få fat på de genanvendelige ressourcer.

I 2013 indførte vi nye ordninger for plast & metal og glas & papir. Alle husstande har fået obligatoriske beholdere til plast og metal. Derudover har parcel- og rækkehuse siden april 2013 kunne bestille en frivillig beholder til glas & papir, og etageboliger kan bestille beholdere til pap og papir. Bestillingerne på de frivillige beholdere viser, at Gladsaxe borgerne rigtig gerne vil sortere deres affald. Siden april 2013 har Gladsaxe Kommune opstillet fire gange så mange beholdere til pap og tre gange så mange beholdere til papir i etageejedommene.  Og 60% af haveboligerne har sagt ja til den frivllig beholdere til glas og papir.

Overblik over mål og status

Stigende indsamlingsmængder på det genanvendelige affald efter ny storskraldsordning
På de genanvendelige fraktioner har de nye ordninger betydet en væsentlig stigning i perioden fra 2012 til 2015. Indsamling af pap er steget 85%. Der blev i 2015 indsamlet 407 ton plast mod næsten blot knap 2 ton i 2012. Indsamling af glas er steget med ca. 33% og indsamling af papir er også steget, selvom mange borgere i dag afmelder reklamer og går over til abonnementer på internettet. Figur 1 og 2 viser indsamlingsmængderne for de genanvendelige materialer fra 2012 til 2015  

Figur 1.  Indsamling af pap, plast og metal fra 2012 til 2015

Figur 2.  Indsamling af glas og papir fra 2012 til 2015

54% genanvendelse i 2022
Miljøstyrelsen har fremsat  et mål om 50% genanvendelse i 2022 for husholdningsaffaldet. Miljøstyrelsens mål er fremkommet med baggrund i EU-mål. I Gladsaxe Kommune er vi mere ambitiøse, vi har sat målet til 54% genanvendelse i vores affaldsplan 2015-2024. Genanvendelsesprocenten beregnes ud fra de affaldsmængder, der indsamles direkte hos hustandene, fra de offenttlige beholdere til glas og papir og fra genbrugsstationen. Følgende affaldstyper indgår i beregningen af genanvendelsesprocenten; plast, metal, pap, papir, glas og træ. Derudover indgår mængderne, som afleveres til forbrænding også i beregningsmodellen. Beregningsmodellen sætter derved fokus på de mængder, der indsamles til genanvendelse, men også på de affaldsmængder der sendes til forbrænding. 

I Gladsaxe Kommune var genanvendelsesprocenten i 2015 på 35,3%, se figur 3. Beregninger viser, at for at Gladsaxe Kommune kan nå målet om 50% genanvendelse vil det kræve en ny ordning for madaffald hos borgerne. En ny ordning for madaffald blev på Miljøudvalgets møde den 18. december 2014  principbesluttet.  Den endelige beslutning om indsamling af madaffald vil blive taget, når der er fuld klarhed på afsætningen af madaffaldet. De sidste 4% i forhold til Gladsaxe Kommunes eget ambitiøse mål om 54% genanvendelse vil vi opnå ved optimal kildesortering hos borgerne og ved at optimere de nuværende ordninger.

Figur 3. Genanvendelsesprocent i Gladsaxe Kommune fra 2010 til 2015 (Miljøstyrelsens beregningsmodel)

Store mængder af pap og papir køres til forbrænding
I affaldsverdenen taler vi om affaldspotentialer og indsamlingseffektiviteter. Affaldspotentialer er de samlede mængder af en affaldstype, der er i en husholdning. Indsamlingseffektiviteten er et mål for, hvor stor en procentdel man kan forvente at indsamle af potentialet. Potentialerne og indsamlingseffektiviteterne er ikke ens for parcel- og rækkehuse og etageboliger. Gladsaxe Kommunens mål for husstandsindsamlet pap er 550 ton per år. I 2015 blev der indsamlet 185 ton. For at nå målet skal alle parcel- og rækkehuse  aflevere 18 kg pap og etageboligerne 17 kg pap til kommunens storskraldsordning eller i beholderen til pap (gælder for tilmeldte etageboliger).  Hvad sker der i dag med det pap, som ikke bliver husstandsindsamlet.  Noget af pappet bliver transporteret til genbrugsstationen, men der er også store mængder pap hos borgerne, der ikke er korrekt kildesorteret og er blandet sammen med det  brændbare affald. Pappet køres derfor til forbrænding,  i stedet for til genanvendelse. Gladsaxe Kommune vil i værksætte forskellige tiltag i foråret 2016 for at forbedre kildesorteringen af pappet hos borgerne.