Hvis man ønsker at drive virksomhed i egen bolig, så skal der altid søges om tilladelse til det hos kommunen.

Ved en erhvervsvirksomhed i et beboelsesområde forstås en virksomhed, der er indrettet i en bolig, som bebos som helårsbolig af virksomhedens ejer og at denne virksomhed udøves af ejendommens beboer uden medhjælp udefra.

Betingelser for etablering af erhverv i egen bolig
En tilladelse til etablering af erhverv i bolig sker i henhold til kommuneplanens generelle rammer og lokalplan for området og med visse betingelser knyttet.

  • Virksomheden må ikke i væsentligt omfang opsøges af publikum.
  • Virksomheden må ikke i væsentligt omfang give anledning til støj, trafik eller andre gener, som overskrider det normale for et boligområde.
  • Erhvervsarealet må højst udgøre 25 procent af det samlede etageareal for den pågældende bolig.
  • Tilladelsen er altid givet som en personlig tilladelse, der bortfalder ved fraflytning.

Liberale erhverv
Virksomheder, der omhandler liberale erhverv (eksempelvis advokat, læge og arkitekt) vil normalt kunne opnå tilladelse under de nævnte forudsætninger.

Dispensation
Hvis en virksomhed beskæftiger andre end huset beboere, kan der efter konkret vurdering og naboorientering muligvis meddeles dispensation til etablering af virksomheden.

Skiltning
Har du behov for skiltning i forbindelse med din virksomhed, så skal der søges om det.

Hvis du ønsker at sammenlægge dine boliger, skal du søge om det hos Byrådssekretariatet. Læs mere om det på boligsammenlægning.

Når byrådssekretariatet har givet tilladelse til sammenlægning skal du være opmærksom på, at det oftest vil kræve en tilladelse fra os at udføre sammenlægningen. Eksempelvis skal vi oftest ind over når der laves huller i vægge mellem lejligheder, da de ofte er bærende eller udgør en brandmæssig adskillelse.

Ring eller skriv til os hvis du er i tvivl.

Hvis du ønsker at føre dit regnvand til faskine eller regnvandsbassin, kan du på gladsaxe.dk/regnvand tjekke om din grund er egnet til regnvandløsninger

Du kan også finde oplysninger om hvordan du søger tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores Miljøafdeling på 39 57 59 29

Hvis dit telt eller konstruktion er større end 50 m2 eller til mere end 150 personer skal du søge om tilladelse jf. tekniske forskrifter hos byggesag. (Hvis konstruktionen er maks. 50 m2 og under 150 personer, skal du ikke søge om tilladelse, men du skal altid overholde tekniske forskrifter for telte mv.)

HUSK at ansøge i god tid og via byg og miljø

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på byggesag@gladsaxe.dk eller telefonisk på 39 57 59 05, hverdage fra 9-14.00.

Regler ved opsætning af forsamlingstelte mv.

Hvis konstruktionen ikke er certificeret, skal du søge kommunen om tilladelse til opstilling af teltet, scene eller tribunen.

Det er et godt udgangspunkt, at fremskaffe en teltbog for teltet (Den bør ejer/udlejer have). Ligeledes er det en god ide, at finde ud af hvor stort et telt der ønskes opsat og hvor mange personer man forventer, at der skal være i det. Disse informationer vil hjælpe byggesag med at vurdere omfanget af teltet, samt lovens krav i forhold til brand og sikkerhed.

Om der er krav om byggetilladelse eller ej, så skal den midlertidige konstruktion stadig opføres i henhold til opsætningsvejledning, evt. teltbog og statisk dokumentation.

Du skal være opmærksom på, at din konstruktion kan kræve tilladelse fra byggesag.

Her kan du se en oversigt over hvad man må opsætte uden byggetilladelse eller certificering, men som er omfattet af byggelovens anvendelsesområde, og som derfor skal efterleve reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap. 5,

Transportable telte Omfattet af byggeloven Tilladelse
Kun til privat brug, som anvendes af op til 150 personer Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Ikke til privat brug, med et samlet areal på 50 m2 og mindre Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Transportable konstruktioner    
Scener (uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs)
Uden overdækning, maks. 1 m. højden
Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Automobilscener
Maks. 1 m i højden, uanset om der er overdækning eller ej
Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Tribuner, herunder automobiletribuner
Uden overdækning, siddehøjde på maks 1 m.
Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Gangbroer
Maks 1 m i højden uden færdsel under gangbroen og uden overdækning
Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Skurvogne, letvogne, containere og lign., konstruktioner med udervægge af fast materialer (træ, stål m.v.), der opstilles for midlertidg anvendelse som forsamlingslokalitet.
Uanset om konstruktionen er på hjul eller ej, og uanset om konstruktionen  anvendes til overnatning eller ej.

 
Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering

Lovgivning
Bygningsreglementet 
Kig under 
kap. 1.3.5, og bilag 9
kap 4.1 - 4.3
kap 5

Beredskabsloven §33 stk 2 nr. 2 samt §§35-36
DS/EN 13782 Midlertidige konstruktioner telte- sikkerhed
Forbyggende foranstaltninger og driftsmæssige pålæg.
Teknisk forskrift (for forsamlingstelte m.v.)

Byggeri