Sammenlægning af boliger

I henhold til § 46 i boligreguleringsloven kan en bolig ikke sammenlægges med en anden bolig uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Kommunalbestyrelsen kan dog ikke nægte tilladelse, når følgende betingelser er opfyldt:

A : ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m2 

B: boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter lejelovens § 82 eller § 83, litra a-b

C: boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig.

Økonomiudvalget har 6. december 2011 besluttet at lempe reglerne for sammenlægning af boliger i Gladsaxe Kommune, udover det som følger direkte af boligreguleringsloven.

Denne lempelse betyder, at der som udgangspunkt kan sammenlægges boliger i Gladsaxe Kommune efter ansøgning herom. Dog skal betingelserne B & C i boligreguleringslovens § 46 altid være opfyldt.

Opmærksomheden henledes på, at såfremt der er tale om en andelsbolig eller ejerlejlighed skal accept fra andelsforeningen eller ejerforeningen fremgå af ansøgningen.

Der kan forekomme særlige tilfælde, hvor anmodningen ikke kan imødekommes. Såfremt anmodningen mod forventning ikke kan imødekommes administrativt, vil sagen blive forelagt kommunens Økonomiudvalg til endelig afgørelse.

Ansøgningsskema

Hent ansøgningsskema til sammenlægning af boliger.

Din bolig