Ejendomsskat

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2019. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning. Læs mere længere nede på denne side.

 Her kan du få hjælp til de mest gænge spørgsmål i forbindelse med ejendomsskat

En gang om året får ejere af fast ejendom digitalt tilsendt en ejendomsskattebillet, som indeholder specifikationer over ejendommens skatter og afgifter.

  • Forespørgsler vedrørende ejendomsskattebilletten kan rettes til Byggesag, tlf.: 39 57 59 05.
  • Forespørgsler vedrørende betalingen skal rettes til Opkrævningen, tlf.: 39 57 50 98

Halvårsbeløbene forfalder til betaling 1. januar og 1. juli 2019 og skal være betalt senest 31. januar og 31. juli 2019 (beløbet vil fremgå af betalingsoversigten for henholdsvis januar og juli måned)

Kommunen er tilsluttet NETs, som betyder, at du kan betale din ejendomsskat via et automatisk træk på din konto i et pengeinstitut

Husk at du selv er ansvarlig for, at pengene trækkes på din konto, når raten har sidste rettidige indbetalingsdato

Ejendomsskat består af grundskyld og dækningsafgifter.

  • Grundskyld til kommunen beregnes af grundværdien minus fradrag for forbedringer
  • For erhvervsejendomme opkræves endvidere en dækningsafgift, der beregnes af forskelsværdien. Afgiften kan alene opkræves af kommunen.
  • For offentlige ejendomme opkræves der dækningsafgift af såvel forskelsværdi som grundværdi

Byrådet har for 2019 fastsat:

  • Grundskyldspromillen til 23,0
  • Dækningsafgiftspromillen til 9,0
  • Rottebekæmpelsespromillen til 0,0272

Køber eller sælger du en bolig skal renovationen (betaling for afhentning af dagrenovation) fremgå af refusionsopgørelsen. En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. Udgiften fremgår af ejendomsskattebilletten, som sælger har betalt og udgiften skal fordeles mellem køber og sælger i forhold til ejertid beregnet med overtagelsesdatoen som skæringsdato. Det er i de fleste tilfælde købers advokat, som udarbejder refusionsopgørelsen. Det skal fremgå af købsaftalen, hvem opgaven påhviler.

Refusionsopgørelsen er alene et anliggende mellem køber og sælger.

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2019. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.
Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018
Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.
Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2019.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside http://www.skm.dk/

Du kan også læse om det på Bolius.dk

Bygnings-og Boligregistret, i daglig tale kaldet BBR, indeholder oplysninger om ejendommens bygninger, vand-og afløbsforhold samt tekniske anlæg.

Hvad bruges BBR til

Bygnings- og boligregistret bruges blandt andet til vurdering af fast ejendom, byggesagsbehandling, arealplanlægning, folke- og boligtællinger, beregning af bloktilskud af staten, beregning fra boligsikring og boligydelse.

BBR-ejermeddelelse

Som ejer af fast ejendom får du tilsendt BBR-ejermeddelelse, som indeholder ejendommens faktiske fysiske forhold.
 
Du får automatisk en BBR-ejermeddelelse hvis:

  • du er ny ejer
  • registerets oplysninger ændres som følge af en byggesagsbehandling

Det er dit ansvar at sikre, at oplysningerne på din BBR meddelelse er korrekte. Finder du fejl eller mangler, skal du sende en mail til byggesagsafdelingen med meddelelse om hvad der skal rettes.

Tinglysning af fast ejendom foregår digitalt hos Tinglysningen.   

tinglysningens hjemmeside kan du udfylde og indsende alle relevante dokumenter ved hjælp af NemId

Hvis du har spørgsmål til systemet, skal de stilles til Tinglysningen.

Hvordan kan jeg kontakte Tinglysningen

Tinglysningsretten
Majsmarken 5
9500 Hobro

Hotline: 70 22 18 00
Har du spørgsmål til brugen af Den Digitale Tingbog, om at udfylde eller fremsende fuldmagter, skal du ringe til Hotline.

Telefontider:
Mandag-torsdag 7.00-18.00
Fredag 7.00- 16.00

Tast 2 hvis du har spørgsmål til skøder, andre ejerforhold, Personbogen eller spørgsmål til fuldmagter, der vedrører disse.
Tast 3 hvis du har spørgsmål til pant i fast ejendom, Andelsboligbogen, Bilbogen eller spørgsmål til fuldmagter, der vedrører disse.
Tast 4 hvis du har spørgsmål til servitutdokumenter eller spørgsmål til fuldmagter, der vedrører disse.

Hav altid matrikelnummer klar ved henvendelser vedrørende fast ejendom,  og vær forberedt på, at du skal vælge, hvilken type dokument dit spørgsmål handler om.

Ejerboliger vurderes hvert andet år i ulige år pr den 1. oktober. SKAT sender vurderingen for ejerboliger ud sammen med årsopgørelsen i foråret i de lige år, og herefter er der klagefrist frem til den 30. juni.

De ejendomsvurderinger, som du kan se på ejendomsskattebilletten, er således ikke en ny vurdering, og derfor kan du ikke klage over den. Bemærk årstallet for vurderingen.

Læs mere om ejendomsvurdering og klager på SKAT's hjemmeside eller ring til SKAT på 72 22 18 18.

Bemærk venligst, at SKAT i disse år er ved at revidere vurderingssystemet, og at vurderingen per 1. oktober 2013 derfor er suspenderet. Læs mere på SKAT´s hjemmeside


Vurderingsfortegnelsen

Du kan se vurderingsfortegnelsen på SKATs hjemmeside.
www.vurdering.skat.dk/Ejendomsvurdering

SKAT har sendt breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele Danmark. Oplysningerne skal bruges som en del af grundlaget for ejendomsvurderingen.

Når du modtaget brevet, vil der står hvilke bygninger, SKAT ønsker oplysninger om. Der vil også stå et telefonnummer du skal ringe til, og hvornår deres telefoner er åbne. Du skal derfor ikke foretaget dig noget, før du har modtager brevet fra SKAT.

SKAT står for kontakten til ejer/administrator i forbindelse med indsamlingen af de nye og mere detaljerede oplysninger. Ajourføringen sker i kommunen og ejer eller administrator modtager efterfølgende en ny BBR-meddelelse.

Hvis du har spørgsmål, skal du derfor ringe direkte til SKAT på 72 22 28 47, da der er dem der står for opgaven.
De har telefontid mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Hvis du vil læse mere kan du gå ind på skat.dk/bekendtgørelser
Klik på Bekendtgørelser og søg efter: Bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1315 af 11. november 2016
Du kan læse om indberetningen i § 18 a

Du har nu som boligejer mulighed for at kunne foreslå ændringer til Bygnings- og Boligregistret (BBR) via en Indbakke - Ret BBR - der er udviklet af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. 

Formålet med denne løsning er at gøre det lettere for dig som boligejer at få rettet oplysninger om ejendommen, således at BBR-registret  er retvisende. 

Du skal være opmærksom på, at BBR skal afspejle de faktiske forhold på ejendommen. En rettelse kan betyde at eventuelle ikke godkendte bygninger skal lovliggøres. Hvis bygningen ikke er godkendt vil du skulle søge byggetilladelse til lovliggørelse af forholdet. I sagsbehandlingen vil vi vurdere om bygningen kan godkendes eller skal fjernes.

Det gøres via siden bbr.dk.

Hvis du har problemer med at logge dig på Ret BBR, skal du ringe til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (Ret BBR Support) på telefon 72 22 28 55.

BBR-faglige spørgsmål rettes til Gladsaxe Kommune på 39 57 59 05.

Din bolig