Regnvand på din grund

Håndtér regnvandet på din grund

Her er Gladsaxe Kommunes trin-for-trin-guide som hjælpe dig til at komme godt i gang med korrekte og effektive regnvandsløsninger på din grund.

Vi gør ligeledes opmærksom på BoligJobordningen, der betyder, at du kan få fradrag på op til 12.000 kroner per person. Læs mere om BoligJobordningen her.

1. Er min grund egnet til regnvandsløsninger?

Som det første skal du undersøge, om din grund er egnet til nedsivning. Der er tre overordnede faktorer, der kan gøre din grund uegnet til nedsivning; det er jordforurening, højt grundvandsspejl og jordbundsforhold. Derudover er der blandt andet afstandskrav til søer, vandløb, fortidsminder og drikkevandsboringer, der skal være overholdt.

Hvis søgningen på din adresse viser "Ingen resultater"

Hvis der fremkommer teksten ”ingen resultater” i boxen nedenfor kan du nedsive regnvand på din grund både til faskine og regnbed. Hvis der fremkommer teksten ”ikke egnet til nedsivning” og der angives ”fordampningsløsning” når du klikker på teksten, kan du kun nedsive på overfladen til for eksempel regnbed. Du skal søge om tilladelse til at nedsive regnvand via bygogmiljoe.dk/. Miljøafdelingen vil som udgangspunkt behandle din ansøgning inden 14 dage. Hvis der problemer med ansøgningen vil Miljøafdelingen kontakte dig hurtigst muligt.

Søgningen viser problematiske forhold
Hvis der fremkommer en tekst, der angiver forhold, der kan være problematiske i forhold til nedsivning, kan du kontakte Miljøafdelingen på tlf. 39 57 59 29. Vi vil så undersøge, om de problematiske forhold gør, at du ikke kan få en tilladelse, eller om tilladelsen kan gives på særlige vilkår.

OBS: Hvis du ønsker at aflede vand fra et areal på over 300 m², skal du under alle omstændigheder kontakte miljøafdelingen.
 

2. Hvilke oplysninger får jeg brug for når jeg ansøger?

- Vandvolumen: Du kan bruge dette skema fra Spildevandskomiteen til at regne ud, hvor stor en del af regnvandet, du leder uden om kloakken. Når du har regnet dit vandvolumen ud, kan du gå i gang med at finde den rigtige løsning til netop din grund.
- Tegning med regnvandsløsninger: Ansøgningen skal indeholde en målfast tegning af grunden med placering af regnvandsløsninger.
- Kloaktegning: I ansøgningen vedhæfter du din kloaktegning med angivelse af, hvor dit afløb til kloakken bliver afproppet.

3. Hvilken løsning skal jeg vælge?

Når du er sikker på, at du kan nedsive regnvand på din grund, skal du i gang med at undersøge, hvilken løsning du ønsker. Du kan lave regnvandsrender, vandhuller, regnbede, faskiner eller udlede regnvandet direkte i din græsplæne, f. eks. i en lavning. Mangler du inspiration, kan du læse om de forskellige løsninger her samt finde inspirationsbilleder på siden med erfaringer fra boligejere.

4. Hvor må mit nedsivningsanlæg placeres på min grund?

For at få godkendt din anmeldelse/ansøgning om nedsivning af regnvand er der endvidere disse vilkår:

- Der skal være mindst 2 meter til skel.

- Der skal være mindst 5 meter til beboelseshuse.

- Der skal være mindst 2 meter til bygninger uden beboelse f. eks. garager eller udhuse på højst 25 kvadratmeter.

- Der må ikke nedsives regnvand fra zink- eller kobbertage uden tilladelse

Er disse ikke opfyldt, kontakt da Miljøafdelingen på telefon 39 57 59 29.

5. Ansøg om tilbagebetaling

Miljøafdelingen sender din ansøgning videre til Forsyningsselskabet Novafos, som skal vurdere, om du kan få penge tilbage for tilslutningsbidraget. Husk at kontakte Novafos, inden du afpropper afløbet, for at aftale tid til syn. Kontakt Novafos i god tid - gerne en uge før kloakmesteren kommer og afpropper. Find telefonnummer og flere informationer under "Sådan ansøger du om tilbagebetaling".

_______________________________________________________________________

Tilbagebetaling

I Gladsaxe Kommune kan du søge om at få en del af tilslutningsbidraget tilbagebetalt, når du håndtere regnvandet på egen grund i stedet for at lede det til kloakken.

Er du husejer har du mulighed for at få tilbagebetalt et engangsbeløb på 24.890,61 kr. ved at afkoble alt dit regnvand fra kloakken. Har du ikke mulighed for at afkoble det hele, kan du stadig få en del af beløbet tilbage, hvis blot du håndtere mere end 50 % (dog undtagelser ved rækkehuse).

I boligafdelinger og etageejendomme behandler Novafos ansøgningerne individuelt, så ret kontakt til Nordvand (tlf. 3945 6700) eller Gladsaxe Kommune (tlf. 3957 5851), hvis I ønsker at få en vurdering af mulighederne for tilbagebetalingen. Man har som udgangspunkt mulighed for at få 350 kr. tilbagebetalt pr. afkoblet m2, hvis regler og krav er overholdt.

OBS. Bor du i separatkloakeret områder eller områder der ikke er egnet til nedsivning (se kortet her) kan du som udgangspunkt ikke få tilbagebetalt noget af tilslutningsbidraget.

________________________________________________________________________

Nedsivning af regnvand på veje og parkeringspladser

Ved nedsivning af regnvand fra veje og parkeringspladser er der en række forhold, som endnu er uafklarede, da vandet fra disse arealer ikke er rent vand.En nedsivningstilladelse for veje og parkeringspladser kræver derfor en individuelt sagsbehandling, hvor der bliver undersøgt nogle forskellige faktorer, blandt andet afstand til grundvandet, nærmeste kildeplads og forureningsforhold (gamle lossepladser/fabrikker med mere). Får man en tilladelse til nedsivning,  kan man vælge at lede regnvandet til for eksempel faskiner, til regnbede, tørbassiner eller etablere permeable belægninger.

Regnvandet fra parkeringsarealer indholder flere forureningsstoffer end tagvand, og derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler. Blandt andet skal man ved etablering af faskiner også installere et sandfang som kan rense vandet. Sandfanget skal tømmes mindste to gange om året. Ved regnbede og tørbassiner sker der en vis rensning, når vandet løber ned gennem jorden, dog vil vi stadig anbefale, at man også her etablerer et sandfang. 

INGEN salt!

Hvis vandet fra veje og parkeringspladser nedsives i stedet for at ledes til kloakken, stiller vi som udgangspunkt det krav at man ikke må salte på disse arealer. Dette skyldes, at det endnu er ukendt, hvorvidt saltning kan skade vores grundvand, og indtil det bliver afklaret, så er det en forholdsregel vi må tage.

Man må derfor søge alternative løsninger til at glatføre-bekæmpe hvis man ønsker at nedsive vandet fra parkeringspladser, veje og andre større befæstede arealer. Et alternativ kunne være CMA (Calcium Magnesium Acetate).

Læs om hvordan Frederiksberg Kommune sætter fokus på sammenhængen mellem salt, planter og vandmiljø i deres udarbejdede "Grønne træer, sorte veje - Et udspil til effektiv og miljøvenlig vinterbekæmpelse" og læs ligeledes om vejsaltens effekt på miljøet i deres rapport "Grønne træer, sorte veje - Vejsalts effekt på miljøet".

Individuel sagsbehandling

Er du i tvivl om noget kan lade sig gøre, hvilke løsninger det er tilladte og om du må nedsive på netop jeres grunde, så kontakt Miljøafdelingen i Gladsaxe Kommune, som kan hjælpe jer videre. Telefon: 39 57 59 29.

_______________________________________________________________________

Regnvandskonsulenter

Har du behov for professionel sparring vedrørende regnvandsløsninger på din grund? Så har du nu muligheden for at kontakte en nyuddannet regnvandskonsulent, som kan give dig sparring både før og under forløbet. Læs mere om muligheden her.

Din bolig