Al regnvand på grunden nedsives

Jørgen Lauge Pedersens grund er 1012 kvadratmeter, og her nedsives alt det regnvand, som falder inden for matriklen.

Den regn, der falder på hus- og carporttag, nedsives gennem et fint system bestående af regnbede og en lille dam. Den regn, der falder på belægninger, løber ud på græsplænen og bedene i haven, hvor det nedsiver. To af regnbedene er bygget op som stenbede.

Husets tag måler 134 kvadratmeter. Halvdelen af tagarealet afvandes til et surbundsregnbed og en lille dam. Et nedløbsrør leder tagvandet til regnbedet, hvor det nedsiver.

De øvrige nedløbsrør samles i et rør under en flisetrappe, som ender over den lille dam. Mellem røret og dammen er der lagt sten, som vandet kan risle ned af, før det samler sig i dammen.

Dammen er ca. 2 x 2 m på overfladen og 0,75 m dyb. Der er altid vand i dammen, men der er plads til den ekstra mængde regnvand, der kommer ved både større og mindre regnskyl. Efter et regnskyl falder vandspejlet til det almindelige niveau, efterhånden som vandet siver ned i den omgivende jord. For at sikre ekstra plads til vand ved voldsommere regnskyl, er der omkring dammen plantet et rhododendronbed til opsugning af vand, hvis dammen skulle løbe over. Det er dog endnu ikke sket.

For at gøre dammen børnesikker, er der udlagt et stålnet over den. Nettet er diskret og ses næsten ikke imellem planterne. Det vand, der lander på den anden halvdel af tagarealet føres fra tagnedløbet under fliserne og ender i en regntønde med overløb til et stenregnbed.

Regntønden er ikke en løsning til at komme af med regnvandet, da det ikke er muligt at sikre, at tønden rummer plads til næste regnskyl. Men da den er udstyret med et overløb, fungerer tønden optimalt til opsamling af regnvand. Tønden fyldes ofte med vand, og når den løber over, udskiftes vandet, hvilket gavner vandkvaliteten.

Regnbedet, som tønden løber over til, er bygget op af grus, sand og sten, hvilket letter vandets mulighed for at sive ned i jorden. Bedet måler ca. 1,5 m x 1,5 m, og er et par spadestik dybt, så det uden problemer afleder vandet fra tagsiden.

Det regnvand, der falder på carporttaget, ledes til et mindre stenbed på 0,5 m x 0,5 m, der er et spadestik dybt. Tagrenden på carporten har Jørgen skåret over på midten og samlet med et samlestykke til nedløbsrøret, som nu leder vandet direkte til stenbedet.

Har du også en regnvandsløsning i din have, som kan inspirere andre boligejere? Send da en beskrivelse med billede til Julie Jahn, juljah@gladsaxe.dk

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

Boligejeres regnvandsløsninger